130Typológia znamená dynamický pohyb k zavŕšeniu Božieho plánu, keď bude "Boh všetko vo všetkom" (1 Kor 15, 28). Tak napríklad povolanie patriarchov a východ z Egypta nestrácajú svoju vlastnú hodnotu v Božom pláne preto, že sú zároveň jeho prechodnými etapami.

V. Sväté písmo v živote Cirkvi

131"V Božom slove je taká sila a účinnosť, že ono je pre Cirkev oporou a životnou silou a pre deti Cirkvi posilou vo viere, pokrmom duše, čistým a nevysychajúcim prameňom duchovného života."111 "Veriacim v Krista má byť naširoko otvorený prístup k Svätému písmu."112

132"Štúdium Svätého písma nech je akoby dušou posvätnej teológie. Ale to isté slovo Písma94 je zdravým pokrmom a svätou posilou aj pre službu slova - čiže pre pastoračnú kazateľskú činnosť, katechézu a pre každé kresťanské poučovanie -, v ktorej má mať liturgická homília prvoradé miesto."113

133Cirkev "veľmi naliehavo a osobitným spôsobom vyzýva...2653 všetkých veriacich v Krista, aby častým čítaním Svätého písma nadobudli 'vznešenosť poznania Krista Ježiša' (Flp 3, 8). 'Lebo nepoznať Písmo znamená nepoznať Krista - Ignoratio enim Scripturarum ignoratio Christi est.'"114 1792

Zhrnutie

134Celé Božie písmo je iba jedna kniha a tou jednou knihou je Kristus, "lebo celé Božie písmo hovorí o Kristovi a celé Božie písmo sa spĺňa v Kristovi".115

135"Sväté písma... obsahujú Božie slovo, a pretože sú inšpirované, sú naozaj Božím slovom."116

136Boh je autorom Svätého písma tak, že inšpiruje jeho ľudských autorov; pôsobí v nich a cez nich. Tak zaručuje, že ich spisy učia bez omylu spasiteľnú pravdu.117

137Výklad inšpirovaných Písem má predovšetkým venovať pozornosť tomu, čo chcel Boh prostredníctvom posvätných autorov zjaviť pre našu spásu. Čo pochádza od Ducha, možno plne pochopiť iba pôsobením Ducha.118

13846 kníh Starého zákona a 27 kníh Nového zákona Cirkev prijíma a má v úcte ako inšpirované.

139Štyri evanjeliá majú ústredné miesto, lebo ich stredobodom je Ježiš Kristus.