1980Starý (zjavený) zákon je prvou fázou zjaveného zákona. Jeho morálne predpisy sú zhrnuté v desiatich prikázaniach.

1981Mojžišov zákon obsahuje viaceré pravdy, ktoré sú prirodzene dostupné ľudskému rozumu. Boh ich zjavil, pretože ľudia ich "nečítali" vo svojom srdci.

1982Starý (zjavený) zákon je prípravou na evanjelium.

1983Nový, evanjeliový zákon je milosť Ducha Svätého prijatá vierou v Krista a pôsobiaca prostredníctvom lásky. Je vyjadrený predovšetkým v Pánovej reči na vrchu a používa sviatosti, aby nám sprostredkoval milosť.

1984Evanjeliový zákon dopĺňa, prekonáva a privádza k dokonalosti starý zákon: jeho prisľúbenia blahoslavenstvami nebeského kráľovstva; jeho prikázania obnovou koreňa činov, čiže srdca.

1985Nový, evanjeliový zákon je zákon lásky, zákon milosti, zákon slobody.

1986Evanjeliový zákon obsahuje okrem prikázaní aj evanjeliové rady. "Svätosť Cirkvi osobitne napomáhajú rozmanité rady, ktoré Pán predkladá v evanjeliu svojim učeníkom, aby ich zachovávali."38

2. článok
Milosť a ospravodlivenie

I. Ospravodlivenie

1987Milosť Ducha Svätého má moc nás ospravodliviť, čiže zbaviť nás hriechov a udeliť nám "Božiu spravodlivosť734 skrze vieru v Ježiša Krista" (Rim 3, 22) a skrze krst:39

"Ak sme zomreli s Kristom, veríme, že s ním budeme aj žiť. Veď vieme, že Kristus vzkriesený z mŕtvych už neumiera, smrť nad ním už nepanuje. Lebo keď zomrel, zomrel raz navždy hriechu, ale keď žije, žije Bohu. Tak zmýšľajte o sebe aj vy: že ste mŕtvi hriechu a žijete Bohu v Kristovi Ježišovi" (Rim 6, 8-11).

1988Mocou Ducha Svätého máme účasť na Kristovom umučení tým, že odumierame hriechu,654 a na jeho zmŕtvychvstaní tým, že sa rodíme pre nový život; sme údmi jeho tela, ktorým je Cirkev,40 sme ratolesti, zaštepené do viniča, ktorým je on sám.41

"Skrze Ducha máme účasť na Bohu...460 Udelením Ducha dostávame účasť na Božej prirodzenosti... Len preto tí, v ktorých prebýva Duch, sú zbožštení."42

1989Prvým dielom milosti Ducha Svätého je obrátenie,1427 ktoré spôsobuje ospravodlivenie, ako to ohlasuje Ježiš na začiatku evanjelia: "Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo" (Mt 4, 17). Pôsobením milosti sa človek obracia k Bohu a odvracia sa od hriechu, a tak dostáva odpustenie a spravodlivosť zhora. "Ospravodlivenie... nie je len odpustenie hriechov, ale aj posvätenie a obnovenie vnútorného človeka."43