Dekalóg a prirodzený zákon

2070Desať prikázaní patrí k Božiemu zjaveniu. Zároveň nás učí pravej ľudskosti človeka. Pripomína podstatné povinnosti a tým nepriamo i základné práva, ktoré sú vlastné prirodzenosti ľudskej osoby.1955 Desatoro je vynikajúcim vyjadrením „prirodzeného zákona“.

„Lebo Boh dal najprv prirodzené zákony, ktoré od začiatku vštepil ľuďom, a upozornil ich, totiž prostredníctvom Dekalógu – že kto by ich nezachovával, nedosiahne spásu –, a nič iné od nich nežiadal.“18

2071Prikázania Desatora,1960 hoci sú prístupné i samému rozumu, boli zjavené. Hriešne ľudstvo potrebovalo toto zjavenie, aby dosiahlo úplné a nepochybné poznanie požiadaviek prirodzeného zákona:

„Úplné objasnenie prikázaní Dekalógu bolo vhodné v stave hriechu pre zatemnenie svetla rozumu a vybočenie vôle.“19

Božie prikázania poznáme prostredníctvom Božieho zjavenia, ktoré sa nám predkladá v Cirkvi,1777 a hlasom morálneho svedomia.

Záväznosť Dekalógu

2072Keďže prikázania Desatora vyjadrujú1858 základné povinnosti človeka voči Bohu a blížnemu, vo svojom základnom obsahu dávajú1958 poznať vážne záväzky. V podstate sú nemeniteľné a zaväzujú vždy a všade. Nikto nemôže od nich dišpenzovať. Desať prikázaní vpísal Boh do srdca človeka.

2073Poslušnosť voči prikázaniam zahŕňa aj záväzky, ktorých predmet je sám osebe nezávažný. Piate prikázanie zakazuje napríklad slovnú urážku, ale tá môže byť ťažkým hriechom iba vzhľadom na okolnosti alebo úmysel toho, kto ju vyslovuje.

„Bezo mňa nemôžete nič urobiť“

2074Ježiš povedal: „Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia;2732 lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť“ (Jn 15, 5). Ovocie, ktoré sa spomína v týchto slovách, je svätosť života, ktorý sa stal plodným vďaka zjednoteniu s Kristom. Keď veríme v Ježiša Krista a máme účasť na jeho tajomstvách a zachovávame jeho prikázania,521 sám Spasiteľ prichádza, aby v nás miloval svojho Otca a svojich bratov, nášho Otca a našich bratov. Vďaka Duchu Svätému sa jeho osoba stáva živou a vnútornou normou nášho konania. „Toto je moje prikázanie: Aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás“ (Jn 15, 12).

Zhrnutie

2075„Čo dobré mám robiť, aby som mal večný život?... Ak chceš vojsť do života, zachovávaj prikázania“ (Mt 19, 16-17).

2076Ježiš svojím spôsobom konania a svojím kázaním dosvedčil trvalú platnosť Desatora.

2077Dar Desatora bol daný v rámci zmluvy, ktorú Boh uzavrel so svojím ľudom. Božie prikázania nadobúdajú svoj pravý význam v tejto zmluve a prostredníctvom nej.

2078Tradícia Cirkvi verná Svätému písmu a v zhode s Ježišovým príkladom priznala Dekalógu prvoradú dôležitosť a význam.

2079Desatoro tvorí organickú jednotu, v ktorej každé „slovo“ alebo „prikázanie“ odkazuje na celok. Prestúpiť jedno prikázanie znamená porušiť celý zákon.20