2060Dar prikázaní a zákona je súčasťou zmluvy, ktorú Boh uzavrel so svojím ľudom. Podľa Knihy Exodus ľud dostáva zjavenie "desiatich slov" medzi návrhom zmluvy10 a jej uzavretím,11 keď sa zaviazal, že "splní" všetko, čo Pán povedal, a že to "zachová"62 (Ex 24, 7). Desatoro sa vždy uvádza iba po pripomenutí zmluvy ("Pán, náš Boh, uzavrel s nami na Horebe zmluvu": Dt 5, 2).

2061Prikázania nadobúdajú svoj plný význam v rámci zmluvy. Podľa Svätého písma morálne konanie človeka dostáva celý svoj zmysel v zmluve a jej prostredníctvom. Prvé z "desiatich slov" pripomína prvotnú lásku Boha k svojmu ľudu:

"A keďže [človek] pre trest za hriech prešiel z raja slobody do otroctva tohto sveta, prvá veta Desatora, to jest prvé slovo Božích prikázaní,2086 sa týka slobody: 'Ja som Pán, tvoj Boh, ktorý ťa vyviedol z egyptskej krajiny, z domu otroctva' (Ex 20, 2; Dt 5, 6)."12

2062Prikázania v prísnom zmysle slova nasledujú až na druhom mieste; vyjadrujú, čo zahŕňa v sebe príslušnosť k Bohu stanovená prostredníctvom zmluvy. Mravný život je odpoveďou na láskyplnú Pánovu iniciatívu.142 Je vďačnosťou, prejavom úcty k Bohu a kultom vzdávania vďaky.2002 Je spoluprácou na pláne, ktorý Boh uskutočňuje v dejinách.

2063Zmluvu a dialóg medzi Bohom a človekom potvrdzuje aj skutočnosť, že všetky prikázania sú vyslovené v prvej osobe ("Ja som Pán...") a sú adresované inej osobe ("Ty..."). Vo všetkých Božích prikázaniach adresáta označuje osobné zámeno v jednotnom čísle.878 Boh dáva poznať svoju vôľu všetkému ľudu a zároveň každému osobitne:

Pán "prikazoval lásku k Bohu a naznačoval spravodlivosť voči blížnemu, aby človek nebol ani nespravodlivý, ani nehodný Boha. Desatorom pripravoval človeka na svoje priateľstvo a na svornosť s blížnym... A preto [slová Desatora] ostávajú [aj] u nás [kresťanov] a jeho príchodom v tele sa nerušia, ale sa rozširujú a zveľaďujú."13

Dekalóg v tradícii Cirkvi

2064Tradícia Cirkvi, verná Svätému písmu a v zhode s Ježišovým príkladom, priznala Dekalógu prvoradú dôležitosť a význam.

2065Od čias svätého Augustína má "desať prikázaní" prevládajúce miesto v katechéze budúcich krstencov i v katechéze veriacich. V 15. storočí sa ujal zvyk vyjadrovať prikázania Desatora pozitívnymi a rýmovanými formulami, ktoré sa ľahko učili naspamäť. Používajú sa ešte aj dnes. Katechizmy Cirkvi často vysvetľovali kresťanskú morálku podľa poradia "desiatich prikázaní".

2066V priebehu dejín sa rozdelenie a číslovanie prikázaní menilo. Tento Katechizmus sa pridŕža rozdelenia prikázaní, ktoré zaviedol svätý Augustín a ktoré sa stalo tradičným v Katolíckej cirkvi. To isté rozdelenie majú aj luteránske vyznania. Grécki otcovia urobili trochu odlišné rozdelenie, ktoré nachádzame v pravoslávnych (ortodoxných) cirkvách a v reformovaných spoločenstvách.

2067Desať prikázaní vyjadruje požiadavky lásky k Bohu a k blížnemu. Prvé tri sa vzťahujú viac na lásku k Bohu1853 a ostatných sedem na lásku k blížnemu.

"Ako sú dve prikázania lásky, v ktorých, ako hovorí Pán, spočíva celý Zákon a Proroci,... tak aj desať prikázaní je daných na dvoch tabuliach. Tri, ako sa hovorí, boli napísané na jednej tabuli a sedem na druhej."14

2068Tridentský koncil učí, že desať prikázaní zaväzuje kresťanov a že aj ospravodlivený človek je povinný ich zachovávať.15 1993 A Druhý vatikánsky koncil tvrdí: "Biskupi ako nástupcovia apoštolov dostávajú od Pána... poslanie učiť všetky národy a hlásať evanjelium všetkému stvoreniu,888 aby všetci ľudia dosiahli spásu vierou, krstom a zachovávaním prikázaní."16

Jednota Dekalógu

2069Dekalóg tvorí nedeliteľný celok.2534 Každé "slovo" odkazuje na každé iné a na všetky; navzájom sa podmieňujú. Dve tabule sa vzájomne objasňujú a tvoria organickú jednotu. Prestúpiť jedno prikázanie znamená porušiť všetky ostatné.17 Nemožno si uctiť druhého človeka, a nevelebiť Boha, jeho Stvoriteľa. Nemožno sa klaňať Bohu, a nemilovať všetkých ľudí, ktorí sú jeho tvormi. Desatoro zjednocuje teologálny (na Boha sa vzťahujúci) a sociálny život človeka.