2100Aby vonkajšia obeta bola pravá, musí byť prejavom duchovnej obety: „Obetou Bohu milou je duch skrúšený“2711 (Ž 51, 19). Proroci starej zmluvy často odsudzovali obety, ktoré sa konali bez vnútornej účasti13 alebo bez spätosti s láskou k blížnemu.14 Ježiš pripomína slová proroka Ozeáša: „Milosrdenstvo chcem, a nie obetu“614 (Mt 9, 13; 12, 7).15 Jediná dokonalá obeta je tá, ktorú priniesol Ježiš Kristus na kríži v úplnom oddaní sa Otcovej láske a pre našu spásu.16 Keď sa spájame s jeho obetou,618 môžeme urobiť zo svojho života obetu Bohu.

Prisľúbenia a sľuby

2101Pri mnohých príležitostiach sa od kresťana vyžaduje, aby urobil prisľúbenia Bohu. Krst1237 a birmovanie, manželstvo a sviatostná vysviacka ich vždy zahŕňajú. Kresťan môže aj z osobnej nábožnosti prisľúbiť Bohu určitý skutok, určitú modlitbu, almužnu, púť a pod. Vernosť prisľúbeniam daným Bohu je prejavom povinnej úcty voči Božej velebnosti,1064 ako aj prejavom lásky k vernému Bohu.

2102Sľub, to jest uvážené a slobodné prisľúbenie dané Bohu o možnom a väčšom dobre, sa musí splniť na základe čnosti nábožnosti.“17 Sľub je úkon zbožnosti, ktorým kresťan zasväcuje Bohu sám seba alebo mu sľubuje nejaký dobrý skutok. Splnením svojich sľubov dáva teda Bohu to, čo mu sľúbil a zasvätil. Skutky apoštolov nám ukazujú, ako svätý Pavol starostlivo plnil sľuby, ktoré urobil.18

2103Sľubom zachovávať evanjeliové rady1973 Cirkev priznáva príkladnú hodnotu:19

„Matka Cirkev sa raduje,914 že má vo svojom lone mnoho mužov a žien, ktorí zbližša nasledujú Spasiteľovo zrieknutie sa seba samého a výraznejšie to prejavujú tým, že v slobode Božích detí prijímajú chudobu a zriekajú sa vlastnej vôle. Podriaďujú sa totiž človekovi kvôli Bohu, čo sa týka dokonalosti, vo väčšej miere, ako to ukladá prikázanie, aby sa plnšie pripodobnili poslušnému Kristovi.“20

V určitých prípadoch Cirkev môže z primeraných dôvodov dišpenzovať od daných sľubov a prisľúbení.21

Povinnosť spoločnosti voči náboženstvu a právo na náboženskú slobodu

2104„Všetci ľudia... sú povinní hľadať pravdu,2467 najmä v tom, čo sa týka Boha a jeho Cirkvi, a keď ju poznali, prijať ju a zachovávať.“22 Táto povinnosť vyplýva zo samej ľudskej prirodzenosti.23 Nie je v rozpore s úprimnou úctou voči rozličným náboženstvám,851 ktoré „nezriedka... odzrkadľujú lúč tej pravdy, ktorá osvecuje všetkých ľudí“,24 ani s požiadavkou lásky, ktorá pobáda kresťanov, aby „láskavo, rozvážne a trpezlivo zaobchádzal[i] s ľuďmi, ktorí žijú v omyle alebo v nevedomosti, čo sa týka viery“.25

2105Povinnosť vzdávať Bohu pravý kult sa týka jednotlivého človeka aj spoločnosti. Je to „tradičné katolícke učenie o morálnej povinnosti jednotlivcov a spoločností voči pravému náboženstvu a jedinej Kristovej Cirkvi“.26 Keď Cirkev neprestajne evanjelizuje ľudí,854 pracuje na tom, aby mohli stvárňovať „kresťanským duchom zmýšľanie a mravy, zákony a štruktúry spoločnosti“,27 v ktorej žijú.898 Spoločenskou povinnosťou kresťanov je rešpektovať a prebúdzať v každom človekovi lásku k pravde a k dobru. Táto povinnosť od nich vyžaduje, aby iným dávali poznať kult jediného pravého náboženstva, ktoré pretrváva v katolíckej a apoštolskej Cirkvi.28 Kresťania sú povolaní, aby sa stali svetlom sveta.29 Cirkev takto predstavuje Kristovu kráľovskú moc nad celým stvorením a osobitne nad ľudskou spoločnosťou.30

2106V náboženskej oblasti nikto nesmie byť nútený,160 aby konal proti svojmu svedomiu, ani sa nikomu nesmie brániť,1782 aby v náležitých hraniciach konal podľa svojho svedomia súkromne alebo verejne, či už sám, alebo v spojení s inými.31 1738 Toto právo sa zakladá na samej prirodzenosti ľudskej osoby, ktorej dôstojnosť vedie k tomu, aby slobodne súhlasila s Božou pravdou, ktorá presahuje časný poriadok. Preto toto právo „pretrváva aj u tých, ktorí si neplnia povinnosť hľadať pravdu a prijať ju“.32

2107„Ak sa vzhľadom na osobitnú situáciu niektorých národov dáva v právnom poriadku štátu jednému náboženskému spoločenstvu osobitné občianske uznanie, je potrebné, aby sa zároveň všetkým občanom a náboženským spoločenstvám priznalo právo na slobodu v náboženskej oblasti a aj sa rešpektovalo.“33

2108Právo na náboženskú slobodu1740 neznamená ani morálnu prípustnosť súhlasiť s omylom,34 ani predpokladané právo na omyl,35 ale je to prirodzené právo ľudskej osoby na občiansku slobodu, čiže na slobodu od vonkajšieho nátlaku v náboženskej oblasti zo strany politickej moci, a to v rámci správnych hraníc. Toto prirodzené právo má byť uznané v právnom poriadku spoločnosti tak, aby sa stalo občianskym právom.36

2109Právo na náboženskú slobodu2244 nemôže byť samo osebe ani neobmedzené,37 ani obmedzené iba pozitivisticky alebo naturalisticky chápaným verejným poriadkom.38 „Správne hranice“ vlastné tomuto právu majú byť určené s politickou rozvážnosťou pre každú spoločenskú situáciu podľa požiadaviek spoločného dobra a potvrdené občianskou autoritou1906 podľa „právnych noriem, ktoré sa zhodujú s objektívnym morálnym poriadkom“.39