220Božia láska je „večná“ (Iz 54, 8): „Nech i vrchy odstúpia a kopce nech sa otrasú: moja milosť neodstúpi od teba“ (Iz 54, 10). „Láskou odvekou som ťa miloval, preto som si ťa milosrdne pritiahol“ (Jer 31, 3).

221Svätý Ján ide ešte ďalej, keď tvrdí: „Boh je láska“733 (1 Jn 4, 8. 16). Samotné Božie bytie je Láska. Keď Boh v plnosti času posiela svojho jednorodeného Syna a Ducha lásky,851 zjavuje svoje najvnútornejšie tajomstvo:26 on sám je večná výmena lásky: Otec, Syn a Duch Svätý, a nás určil na to, aby sme mali na nej účasť.257

IV. Dôležitosť viery v jedného Boha

222Veriť v Boha, Jediného, a milovať ho celou svojou bytosťou, má nesmierne následky pre celý náš život. To znamená:

223Poznať Božiu veľkosť a velebnosť:400 Pán je taký vznešený, že prevyšuje naše chápanie.27 Preto Bohu treba „slúžiť prvému“.28

224Žiť vo vzdávaní vďaky:2637 Ak je Boh Jediný, všetko, čo sme a čo máme, pochádza od neho: „Čo máš, čo si nedostal?“ (1 Kor 4, 7). „Čím sa odvďačím Pánovi za všetko, čo mi dal?“ (Ž 116, 12).

225Poznať jednotu a pravú dôstojnosť všetkých ľudí:356360 Všetci sú stvorení na Boží „obraz a podobu“17001934 (Gn 1, 26).

226Správne používať stvorené veci:3392402 Viera v jedného Boha nás vedie k tomu, aby sme všetko, čo nie je on, používali natoľko, nakoľko nás to k nemu približuje, a zriekali sa toho natoľko, nakoľko nás to od neho odvracia.29

„Pán môj a Boh môj, vezmi mi všetko, čo mi prekáža ísť k tebe! Pán môj a Boh môj, daj mi všetko, čo mi pomáha ísť k tebe! Pán môj a Boh môj, odpútaj ma odo mňa a daj, aby som celý patril tebe!“30

227V každej situácii dôverovať Bohu,313 aj v protivenstvách. Obdivuhodne to vyjadruje jedna modlitba svätej Terézie od Ježiša (z Avily):2090

„Nech ťa nič neznepokojuje, / nech ťa nič neľaká,
všetko sa pomíňa, / Boh sa nemení.
Trpezlivosť / dosiahne všetko.2830
Kto má Boha, / tomu nič nechýba:
Boh sám stačí.“31 1723

Zhrnutie

228„Počuj, Izrael, Pán, náš Boh, je jediný Pán...“ (Dt 6, 4; Mk 12, 29). „Je nevyhnutné, aby najväčšia veľkosť bola jediná, a takou bude, ak nemá seberovnú... Ak Boh nie je jediný, nie je [Bohom].“32

229Viera v Boha nás vedie k tomu, aby sme sa obracali jedine k nemu ako k svojmu prvopočiatku a k svojmu poslednému cieľu a aby sme ničomu nedávali prednosť pred ním, ani ho ničím nenahrádzali.