Zhrnutie

2680Modlitba sa obracia predovšetkým na Otca; takisto sa zameriava na Ježiša Krista, najmä vzývaním jeho svätého mena: "Pane, Ježišu Kriste, Boží Syn, zmiluj sa nado mnou hriešnikom!"

2681"Nik nemôže povedať: 'Ježiš je Pán,' iba ak v Duchu Svätom" (1 Kor 12, 3). Cirkev nás povzbudzuje, aby sme vzývali Ducha Svätého ako vnútorného učiteľa kresťanskej modlitby.

2682Cirkev sa rada modlí v spoločenstve s Pannou Máriou, a to pre jej jedinečnú spoluprácu s pôsobením Ducha Svätého, aby spolu s ňou zvelebovala veľké veci, ktoré v nej urobil Boh, a aby jej zverovala prosby a chvály.

3. článok
Vodcovia modlitby

"Oblak svedkov"

2683Svedkovia, ktorí nás predišli do kráľovstva,30 najmä tí, ktorých Cirkev uznáva za "svätých", majú účasť na živej tradícii modlitby príkladom svojho života, spismi, ktoré zanechali, a svojou terajšou modlitbou. Kontemplujú Boha, chvália ho956 a neprestávajú sa starať o tých, ktorých zanechali na zemi. Keďže vošli "do radosti" svojho Pána, boli ustanovení "nad mnohým".31 Ich orodovanie je ich najvyššou službou Božiemu plánu. Môžeme a máme ich prosiť, aby sa prihovárali za nás a za celý svet.

2684V spoločenstve svätých sa v priebehu dejín Cirkví utvorili rozličné spirituality (duchovnosti).917 Osobná charizma niektorého svedka Božej lásky k ľuďom sa mohla preniesť na iných, ako "duch" Eliáša na Elizea32 a na Jána Krstiteľa,33 aby niektorí učeníci mali účasť na tomto duchu.34 919 Určitá spiritualita je aj na sútoku iných prúdov,1202 liturgických a teologických, a svedčí o inkulturácii viery v istom ľudskom prostredí a v jeho dejinách. Kresťanské spirituality majú účasť na živej tradícii modlitby a sú nevyhnutnými vodcami pre veriacich. Vo svojej bohatej rozmanitosti sú odrazom čistého a jediného svetla Ducha Svätého.

"Duch je skutočne miestom svätých. Takisto aj svätý je osobitným miestom Ducha, a preto odovzdáva seba samého, aby prebýval s Bohom, a volá sa jeho chrámom."35

Služobníci modlitby

2685Kresťanská rodina je prvým miestom výchovy1657 k modlitbe. Založená na sviatosti manželstva je "domácou cirkvou", kde sa Božie deti učia modliť sa "ako cirkev" a zotrvávať v modlitbe. Najmä pre malé deti je každodenná rodinná modlitba prvým svedectvom živej pamäti Cirkvi, ktorú trpezlivo prebúdza Duch Svätý.

2686Aj vysvätení služobníci sú zodpovední1547 za formáciu svojich bratov a sestier v Kristovi k modlitbe. Ako služobníci Dobrého pastiera sú vysvätení, aby privádzali Boží ľud k živým prameňom modlitby, ktorými sú: Božie slovo, liturgia, život podľa teologálnych (božských) čností a Božie "dnes" v konkrétnych situáciách.36

2687Početní rehoľníci zasvätili celý svoj život916 modlitbe. Už od čias pustovníctva na egyptskej púšti pustovníci, mnísi a mníšky venovali svoj čas chvále Boha a orodovaniu za jeho ľud. Bez modlitby sa zasvätený život nemôže udržať ani šíriť; modlitba je jedným zo živých prameňov kontemplácie a duchovného života v Cirkvi.

2688Katechéza detí, mládeže i dospelých je zameraná na to, aby sa o Božom slove rozjímalo v osobnej modlitbe, aby sa Božie slovo aktualizovalo v liturgickej modlitbe a zvnútorňovalo v každom čase, a tak prinášalo ovocie v novom živote.1674 Katechéza je aj príležitosťou, pri ktorej možno rozoznávať a vychovávať ľudovú zbožnosť.37 Pre život modlitby je nevyhnutnou oporou naučiť sa naspamäť základné modlitby; je však dôležité viesť k tomu, aby sa prežíval ich zmysel.38

2689Modlitbové skupiny, ba aj "školy modlitby" sú dnes jedným zo znamení a jednou z hybných síl obnovy modlitby v Cirkvi, ak sa napájajú z autentických prameňov kresťanskej modlitby. Starostlivosť o pestovanie spoločenstva je znakom pravej modlitby v Cirkvi.