2780Môžeme vzývať Boha ako "Otca",240 pretože nám ho zjavil jeho Syn, ktorý sa stal človekom, a pretože nám ho dáva poznať jeho Duch. Práve na tom, čo človek nemôže pochopiť, ani anjelské mocnosti vytušiť - totiž na osobnom vzťahu Syna k Otcovi24 -, Duch Syna dáva účasť nám, ktorí veríme, že Ježiš je Kristus a že sme sa narodili z Boha.25

2781Keď sa modlíme k Otcovi,2665 sme v spoločenstve s ním i s jeho Synom Ježišom Kristom.26 Práve vtedy ho poznávame a uznávame so vždy novým obdivom. Prvé slovo Modlitby Pána je najprv velebením a adoráciou, až potom vzývaním. Lebo sláva Boha je v tom, že ho uznávame za "Otca", za pravého Boha. Vzdávame mu vďaky za to, že nám zjavil svoje meno, že nám dal veriť v svoje meno a že v nás prebýva svojou prítomnosťou.

2782Môžeme sa klaňať Otcovi, pretože nám dal znova sa narodiť k jeho životu tým, že nás adoptoval za svoje deti1267 vo svojom jedinom Synovi: krstom nás včleňuje do tela svojho Krista (Pomazaného) a pomazaním svojho Ducha, ktorý sa rozlieva z hlavy do údov, robí aj z nás "pomazaných":

"Boh, ktorý nás predurčil na adoptovanie, urobil nás podobnými Kristovmu oslávenému telu. Keďže ste sa stali účastnými na Kristovi (po grécky Christos), právom sa voláte 'pomazaní' (po grécky christoi)."27

"Nový človek, znovuzrodený a vrátený svojmu Bohu prostredníctvom jeho milosti, povie na prvom mieste: Otče, lebo už začal byť synom."28

2783Takto nás Modlitba Pána zjavuje nám samým,29 1701 keď nám zjavuje Otca:

"Človeče, neodvažoval si sa zdvihnúť tvár k nebu, klopil si oči k zemi, a zrazu si dostal Kristovu milosť, boli ti odpustené všetky hriechy. Zo zlého služobníka si sa stal dobrým synom... Pozdvihni teda oči k Otcovi, ktorý ťa zrodil [krstným] kúpeľom, k Otcovi, ktorý ťa vykúpil skrze Syna, a povedz 'Otče náš'... Ale nenárokuj si pre seba niečo osobitné. Je vlastným Otcom iba Kristovi, nám všetkým je spoločným Otcom, lebo len jeho splodil, kým nás stvoril. Povedz teda aj ty z milosti: 'Otče náš', aby si si zaslúžil byť synom."30

2784Tento nezaslúžený dar adopcie1428 od nás vyžaduje neprestajné obrátenie a nový život. Modliť sa k nášmu Otcovi má v nás rozvíjať dve základné dispozície:

Túžbu a vôľu podobať sa mu. Boli sme stvorení na jeho obraz, milosťou nám bola vrátená podobnosť s ním a my máme na túto milosť odpovedať.1997

"Keď Boha voláme Otcom, máme konať ako Božie deti."31

"Nemôže láskavého Boha volať Otcom, kto má neústupčivé a nevľúdne srdce: nemá totiž tie známky láskavosti, ktoré má nebeský Otec."32

"Treba vždy hľadieť na Otcovu krásu a podľa nej má každý vyzdobiť svoju dušu."33

2785Pokorné a dôverujúce srdce,2562 ktoré nám umožňuje, aby sme sa obrátili a stali sa "ako deti" (Mt 18, 3), lebo Otec sa zjavuje "maličkým" (Mt 11, 25).

Je to stav, "ktorý sa vytvára kontempláciou samého Boha a ohňom lásky, vďaka ktorému sa duša, ponorená a vrhnutá do jeho lásky, veľmi dôverne a s osobitnou zbožnosťou zhovára s Bohom ako s vlastným Otcom".34

"Otče náš. Toto meno vzbudzuje aj lásku - veď čo má byť deťom drahšie ako otec? -, aj pokornú žiadosť... a priam očakávanie, že dosiahneme, o čo budeme prosiť... Veď čo nedá deťom, ktoré ho prosia, keď im už predtým udelil, aby boli deťmi?"35

III. Otče "náš"

2786Otče "náš" sa týka Boha.443 Tento prívlastok nevyjadruje z našej strany vlastníctvo, ale celkom nový vzťah k Bohu.

2787Keď hovoríme Otče "náš", uznávame predovšetkým, že všetky jeho prisľúbenia lásky,782 ktoré ohlasovali proroci, sa splnili v novej a večnej zmluve v jeho Kristovi (Pomazanom); my sme sa stali "jeho" ľudom a on je odvtedy "naším" Bohom. Tento nový vzťah je vzájomná príslušnosť, ktorú sme dostali zadarmo: láskou a vernosťou36 máme odpovedať na "milosť a pravdu", ktoré sme dostali v Ježišovi Kristovi.37

2788Keďže Modlitba Pána je modlitbou jeho ľudu "v posledných časoch", slovo "náš" vyjadruje aj istotu našej nádeje na posledné Božie prisľúbenie: v novom Jeruzaleme povie Boh tomu, kto zvíťazí: "Ja budem jeho Bohom a on bude mojím synom" (Zjv 21, 7).

2789Keď sa modlíme Otče "náš", obraciame sa osobne na Otca nášho Pána Ježiša Krista. Nerozdeľujeme božstvo, lebo Otec je jeho "prameňom a počiatkom", ale vyznávame tým, že Syn je večne plodený Otcom245 a že z Otca vychádza Duch Svätý. Ani nemiešame osoby, lebo vyznávame, že naše spoločenstvo je s Otcom a jeho Synom Ježišom Kristom v ich jedinom Duchu Svätom. Najsvätejšia Trojica je tej istej podstaty a je nedeliteľná.253 Keď sa modlíme k Otcovi, klaniame sa mu a oslavujeme ho zároveň so Synom a Duchom Svätým.