Zhrnutie

350Anjeli sú duchovné stvorenia neprestajne oslavujúce Boha a slúžiace jeho spasiteľným plánom, ktoré má s inými stvoreniami: "Anjeli spolupracujú na všetkom, čo je pre nás dobré."217

351Anjeli obklopujú Ježiša Krista, svojho Pána. Slúžia mu najmä pri plnení jeho poslania spasiť ľudí.

352Cirkev si uctieva anjelov, ktorí jej pomáhajú na pozemskej púti a ochraňujú každého človeka.

353Boh chcel rozmanitosť svojich tvorov a ich vlastnú dobrotu, ich vzájomnú závislosť a ich poriadok. Všetky hmotné stvorenia určil na dobro ľudského pokolenia. Človek je určený na Božiu slávu a jeho prostredníctvom aj celé stvorenie.

354Rešpektovanie zákonov vpísaných do stvorenia a vzťahov, ktoré vyplývajú z prirodzenosti vecí, je počiatkom múdrosti a základom mravnosti.

6. odsek
Človek

355"Boh stvoril človeka na svoj obraz,1700 na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril" (Gn 1, 27). Človek má v stvorení jedinečné miesto:343 je "na Boží obraz" (I); vo svojej prirodzenosti spája duchovný a hmotný svet (II); je stvorený ako "muž a žena" (III); Boh ho ustanovil vo svojom priateľstve (IV).

I. "Na Boží obraz"

356Zo všetkých viditeľných stvorení jedine človek je schopný "poznať a milovať svojho Stvoriteľa";218 17032258 je "jediný tvor na zemi, ktorého Boh chcel pre neho samého";219 on jediný je povolaný, aby mal poznaním a láskou účasť na Božom živote.225 Na tento cieľ bol stvorený a v tomto je hlavný dôvod jeho dôstojnosti:

"Čo bolo príčinou toho, že si dal človekovi takú dôstojnosť? Neoceniteľná láska, s ktorou si videl v sebe svoje stvorenie a 'zamiloval si sa' do neho. Veď z lásky si ho stvoril295 a z lásky si mu dal prirodzenosť schopnú vychutnávať tvoje večné Dobro."220

357Keďže je človek stvorený na Boží obraz,1935 má dôstojnosť osoby: nie je len niečím, ale niekým. Je schopný poznať seba, byť pánom seba samého, slobodne sa dávať a vstupovať do spoločenstva1877 s inými osobami. Milosťou je povolaný k zmluve so svojím Stvoriteľom, aby mu dal odpoveď viery a lásky, ktorú nik iný nemôže dať namiesto neho.

358Boh všetko stvoril pre človeka;221 299 ale človek bol stvorený, aby slúžil Bohu a miloval ho a aby mu obetoval celé stvorenie:901

"Ktože to má byť stvorený a zahrnutý takou úctou? Je to človek, veľká a obdivuhodná živá bytosť, vzácnejšia v Božích očiach ako celé stvorenie. Pre neho boli stvorené nebo i zem a more a všetko ostatné stvorenie: človek, na ktorého spáse Bohu tak záležalo, že pre neho neušetril ani svojho jednorodeného Syna, a neprestal vynakladať všetko úsilie, kým ho nevyzdvihol do výšin a neposadil po svojej pravici."222

359"V skutočnosti sa tajomstvo človeka1701 stáva naozaj jasným iba v tajomstve vteleného Slova:"223

"Blažený Apoštol [Pavol] dnes spomenul, že dvaja ľudia dali pôvod ľudskému pokoleniu, totiž Adam a Kristus...388411 Prvý človek, Adam, sa stal živou bytosťou, posledný Adam oživujúcim Duchom. Toho prvého utvoril tento posledný a daroval mu aj dušu, aby žil... Toto je [druhý] Adam, ktorý vložil svoj obraz do tamtoho prvého, keď ho tvoril. Preto prijal jeho podobu a vzal si jeho meno, aby sa mu nestratilo to, čo utvoril na svoj obraz. Prvý Adam, posledný Adam: ten prvý má počiatok, tento posledný nemá koniec, lebo v skutočnosti tento posledný je prvý, ako sám hovorí: 'Ja som prvý a ja som posledný.'"224