340Vzájomnú závislosť stvorení chcel Boh.1937 Slnko a mesiac, céder a kvietok, orol a vrabec: ich nespočetné rozdiely a odlišnosti znamenajú, že ani jedno stvorenie si samo nestačí. Stvorenia jestvujú iba v závislosti jedných od druhých, aby sa navzájom dopĺňali v službe jedných druhým.

341Krása vesmíru. Poriadok a súlad stvoreného sveta vyplýva z rozmanitosti bytostí a vzťahov medzi nimi. Človek tieto vzťahy postupne objavuje ako prírodné zákony. Budia obdiv vedcov.283 Krása stvorenia odzrkadľuje nekonečnú krásu Stvoriteľa.2500 Má vzbudzovať úctu a podriadenosť rozumu a vôle človeka.

342Hierarchiu stvorení vyjadruje poradie "šiestich dní", ktoré postupuje od menej dokonalého k dokonalejšiemu.310 Boh miluje všetky svoje stvorenia209 a stará sa o každé, ešte aj o vrabce. No Ježiš hovorí: "Vy ste cennejší ako mnoho vrabcov" (Lk 12, 7) alebo aj: "O koľko viac je človek ako ovca!" (Mt 12, 12).

343Človek je vrcholom stvoriteľského diela.355 Inšpirovaný opis stvorenia to vyjadruje tak, že jasne odlišuje stvorenie človeka od stvorenia ostatných tvorov.210

344Medzi všetkými stvoreniami jestvuje vzájomný vzťah, lebo všetky majú toho istého Stvoriteľa a všetky sú zamerané na jeho slávu:29319392416

"Buď pochválený, môj Pane, so všetkými tvojimi stvoreniami,
najmä za pána brata Slnko,
ktoré je deň a ty nás ním osvetľuješ.
A ono je krásne a žiari veľkým jasom:
je znakom teba, Najvyšší...

Buď pochválený,1218 môj Pane, za sestru Vodu,
ktorá je veľmi užitočná a ponížená,
vzácna a čistá...

Buď pochválený, môj Pane, za našu sestru, matku Zem,
ktorá nás udržiava a živí
a rodí rozličné plody
s pestrými kvetmi a trávou...

Chváľte a zvelebujte môjho Pána,
ďakujte mu a slúžte mu
s veľkou pokorou."211

345Sobota - koniec diela "šiestich dní".2168 Posvätný text hovorí: "V siedmy deň Boh skončil svoje diela, ktoré urobil." "Takto boli ukončené nebo a zem" a Boh "v siedmy deň odpočíval... požehnal siedmy deň... a zasvätil ho" (Gn 2, 1-3). Tieto inšpirované slová sú bohaté na spasiteľné ponaučenia:

346Boh pri stvorení položil základ a dal zákony,2169 ktoré ostávajú nezmenené,212 o ktoré sa bude môcť veriaci s dôverou oprieť a ktoré mu budú znakom a zárukou neochvejnej vernosti, s akou Boh zachováva zmluvu.213 Človek však tomuto základu musí zostať verný a rešpektovať zákony, ktoré doň vpísal Stvoriteľ.

347Stvorenie sa uskutočnilo so zreteľom na sobotu,1145-1152 a teda na kult a adoráciu Boha. Kult je vpísaný do poriadku stvorenia.214 "Ničomu nech sa nedáva prednosť pred kultom Boha - Nihil operi Dei praeponatur," hovorí regula svätého Benedikta,215 a tak určuje správny poriadok ľudských záujmov.

348Sobota je v srdci zákona Izraela.2172 Zachovávať prikázania znamená zhodovať sa s Božou múdrosťou a vôľou, ktoré sa prejavujú v diele Božieho stvorenia.

349Ôsmy deň. Ale pre nás svitol nový deň:2174 deň Kristovho zmŕtvychvstania. Siedmy deň zakončuje prvé stvorenie. Na ôsmy deň sa začína nové stvorenie. Takto dielo stvorenia vrcholí1046 v ešte väčšom diele vykúpenia. Prvé stvorenie má svoj zmysel a vrchol v novom stvorení v Kristovi, ktorého jas prevyšuje jas prvého stvorenia.216