II. Stvorenie – dielo Najsvätejšej Trojice

290„Na počiatku stvoril Boh nebo a zem“ (Gn 1, 1). V týchto prvých slovách Písma sa tvrdia tri veci: Večný Boh dal pôvod všetkému, čo jestvuje mimo neho. On jediný je Stvoriteľ (sloveso „stvoriť“ – po hebrejsky bara – má vždy za podmet Boha). Všetko, čo jestvuje326 (vyjadrené formulou „nebo a zem“), závisí od toho, ktorý mu dáva bytie.

291„Na počiatku bolo Slovo...241 a to Slovo bolo Boh... Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič“ (Jn 1, 1-3). Nový zákon zjavuje, že Boh stvoril všetko skrze večné Slovo,331 svojho milovaného Syna. „V ňom bolo stvorené všetko na nebi a na zemi... Všetko je stvorené skrze neho a pre neho. On je pred všetkým a všetko v ňom spočíva“ (Kol 1, 16-17). Viera Cirkvi takisto vyznáva stvoriteľskú činnosť Ducha Svätého: On je „Oživovateľ“,114 „Duch Stvoriteľ“ („Veni, Creator Spiritus“), „Prameň všetkého dobra“.115 703

292Stvoriteľská činnosť Syna a Ducha Svätého, neoddeliteľne jedna so stvoriteľskou činnosťou Otca, naznačená v Starom zákone116 a zjavená v Novej zmluve, je jasne vyjadrená v pravidle viery Cirkvi (regula fidei Ecclesiae): „Jestvuje iba jeden Boh... on je Otec, on je Boh, Pôvodca, Stvoriteľ a Tvorca, ktorý urobil všetko sám od seba, to znamená skrze svoje Slovo a svoju Múdrosť.“117 „Syn a Duch“ sú akoby jeho „ruky“.118 699 Stvorenie je spoločným dielom Najsvätejšej Trojice.257

III. „Svet bol stvorený na Božiu slávu“

293Písmo a Tradícia neprestajne učia a zvelebujú túto základnú pravdu: „Svet bol stvorený na Božiu slávu.“119 337344 Boh stvoril všetko, vysvetľuje svätý Bonaventúra, „nie... preto, aby svoju slávu zväčšil, ale aby ju prejavil a udelil“.120 Veď Boh nemá nijaký iný dôvod, aby niečo stvoril,1361 iba svoju lásku a dobrotu: „Stvorenia vyšli z [Božej] ruky, otvorenej kľúčom lásky.“121 A Prvý vatikánsky koncil vysvetľuje:

„Boh vo svojej dobrote a svojou všemohúcou silou759 z úplne slobodného rozhodnutia na počiatku času stvoril z ničoho zároveň obidve stvorenia, duchovné i telesné, nie aby zväčšil svoju blaženosť, ani aby ju nadobudol, ale aby prejavil svoju dokonalosť prostredníctvom dobier, ktoré udeľuje stvoreniam.“122

294Božia sláva je v tom, že Boh prejavuje a udeľuje2809 svoju dobrotu. Kvôli tomu bol svet stvorený. „On nás podľa dobrotivého rozhodnutia svojej vôle predurčil, aby sme sa skrze Ježiša Krista stali jeho adoptovanými synmi na chválu a slávu jeho milosti“1722 (Ef 1, 5-6). „Lebo slávou Boha je živý človek a životom človeka je videnie Boha. Veď ak už zjavenie Boha prostredníctvom stvorenia dáva život všetkému, čo žije na zemi, tým viac zjavenie Otca skrze Slovo dáva život tým, ktorí vidia Boha.“123 Posledným cieľom stvorenia je, aby Boh, „ktorý je Stvoriteľ všetkého, bol napokon ‚všetko vo všetkom‘ (1 Kor 15, 28), a tak získal zároveň sebe slávu a nám blaženosť“.124 1992

IV. Tajomstvo stvorenia
Boh tvorí s múdrosťou a láskou

295Veríme, že Boh stvoril svet podľa svojej múdrosti.125 Svet nie je výtvorom nevyhnutnosti ani slepého osudu či náhody. Veríme, že pochádza zo slobodnej vôle Boha, ktorý chcel dať stvoreniam účasť na svojom bytí, na svojej múdrosti a na svojej dobrote.2161951 „Ty si stvoril všetky veci: z tvojej vôle boli a sú stvorené“ (Zjv 4, 11). „Aké mnohoraké sú tvoje diela, Pane! Všetko si múdro urobil“ (Ž 104, 24). „Dobrý je Pán ku každému a milostivý ku všetkým svojim stvoreniam“ (Ž 145, 9).

Boh tvorí „z ničoho“

296Veríme, že Boh nepotrebuje nijakú vopred jestvujúcu vec ani nijakú pomoc, aby niečo stvoril.285126 Stvorenie nie je ani nevyhnutnou emanáciou Božej podstaty.127 Boh slobodne tvorí „z ničoho“:128

„Veď čo by bolo na tom veľké, keby bol Boh vytvoril svet z jestvujúceho materiálu? Lebo keď u nás remeselník dostane od niekoho materiál, urobí z neho, čo sa mu páči. Božia moc sa však prejavuje v tom, že Boh robí z ničoho, čokoľvek chce.“129

297Vieru o stvorení „z ničoho“ dosvedčuje Písmo338 ako pravdu plnú prisľúbenia a nádeje. Tak matka povzbudzuje svojich siedmich synov na mučeníctvo:

„Neviem, ako ste povstali v mojom lone; ja som vám nedarovala ani dych, ani život, ba ani údy som neusporadovala na vytvorenie každého z vás. Preto Stvoriteľ sveta, ktorý spôsobuje vznik človeka a vytvára bytie všetkých vecí, opäť vám dá dych a život zo svojho milosrdenstva, ako si vy teraz neceníte seba samých pre jeho zákony... Prosím ťa, dieťa moje, pozri na nebo a na zem, všimni si všetko, čo je na nich, a poznáš, že Boh ich stvoril z ničoho a že ľudské pokolenie povstalo takisto“ (2 Mach 7, 22-23. 28).

298Keďže Boh môže stvoriť z ničoho,1375 môže tiež pôsobením Ducha Svätého dať hriešnikom život duše tak, že v nich stvorí čisté srdce,130 a zosnulým dať život tela vzkriesením.992 Veď on „oživuje mŕtvych a volá k bytiu to, čoho niet“ (Rim 4, 17). A keďže svojím Slovom mohol dať zažiariť svetlu v temnotách,131 môže dať aj svetlo viery tým, čo ho nepoznajú.132

Boh tvorí usporiadaný a dobrý svet

299Keďže Boh tvorí s múdrosťou, stvorenie je usporiadané: „Ty si mierou, počtom, váhou usporiadal všetko“339 (Múd 11, 20). Keďže stvorenie je stvorené vo večnom Slove a skrze večné Slovo, „obraz neviditeľného Boha“ (Kol 1, 15), je určené, adresované človekovi, Božiemu obrazu,133 povolanému k osobnému vzťahu s Bohom.411147 Keďže náš rozum má účasť na svetle Božieho rozumu, môže poznať, čo nám Boh hovorí prostredníctvom stvorenia,134 pravda, nie bez veľkého úsilia a v duchu pokory a úcty pred Stvoriteľom a jeho dielom.135 Keďže stvorenie vzniklo z Božej dobroty, má na tejto dobrote účasť („Boh videl, že... je dobré... veľmi dobré“: Gn 1, 4. 10. 12. 18. 21. 31). Lebo Boh chcel stvorenie ako dar pre človeka,358 ako dedičstvo určené a zverené človeku. Cirkev musela veľa ráz brániť pravdu, že stvorenie, vrátane hmotného sveta, je dobré.136 2415