330Pretože sú čisto duchovné stvorenia, majú rozum a vôľu: sú to osobné171 a nesmrteľné172 stvorenia. Dokonalosťou prevyšujú všetky viditeľné stvorenia. Dosviedča to jas ich slávy.173

Kristus „a s ním všetci anjeli“

331Kristus je stredobodom sveta anjelov. Sú to jeho anjeli: „Až príde Syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci anjeli...“ (Mt 25, 31). Sú jeho, lebo sú stvorení skrze neho a pre neho: „Lebo v ňom bolo stvorené všetko na nebi a na zemi, viditeľné i neviditeľné,291 tróny aj panstvá, kniežatstvá aj mocnosti. Všetko je stvorené skrze neho a pre neho“ (Kol 1, 16). A ešte väčšmi sú jeho preto, že ich urobil poslami svojho plánu spásy: „Či nie sú všetci služobnými duchmi, poslanými slúžiť tým, čo majú dostať do dedičstva spásu?“ (Hebr 1, 14).

332Anjeli sú prítomní už od stvorenia174 a v priebehu celých dejín spásy, zďaleka i zblízka zvestujú spásu a slúžia Božiemu plánu pri jej uskutočňovaní: zatvárajú pozemský raj,175 chránia Lota,176 zachraňujú Agar a jej dieťa,177 zadŕžajú Abrahámovi ruku,178 svojou službou sprostredkúvajú Zákon,179 vedú Boží ľud,180 zvestujú narodenia181 a povolania,182 pomáhajú prorokom,183 aby sme uviedli aspoň niekoľko príkladov. Napokon anjel Gabriel zvestuje narodenie Predchodcu a potom narodenie samého Ježiša.184

333Od vtelenia až po nanebovstúpenie je život vteleného Slova obklopený adoráciou a službou anjelov. Keď Boh „uvádza prvorodeného na svet, hovorí: ‚Nech sa mu klaňajú všetci Boží anjeli'“ (Hebr 1, 6). Ich chválospev pri Kristovom narodení neprestáva zaznievať v oslavnom speve Cirkvi:559 „Sláva Bohu...“ (Lk 2, 14). Anjeli ochraňujú Ježišovo detstvo,185 posluhujú Ježišovi na púšti,186 posilňujú ho v smrteľnej úzkosti,187 hoci by ho boli mohli vyslobodiť z rúk nepriateľov,188 ako kedysi vyslobodili Izrael.189 Anjeli aj „evanjelizujú“,190 keď oznamujú dobrú zvesť o Kristovom vtelení191 a zmŕtvychvstaní.192 Budú pri Kristovom návrate, ktorý oznamujú,193 a budú mu posluhovať pri súde.194

Anjeli v živote Cirkvi

334Dovtedy, čiže do Kristovho návratu, celý život Cirkvi má úžitok z tajomnej a účinnej pomoci anjelov.195

335Cirkev sa vo svojej liturgii pripája k anjelom,1138 aby sa klaňala trojsvätému Bohu;196 vzýva ich o pomoc (napríklad v modlitbe „In paradisum deducant te angeli – Do raja večného nech ťa sprevádzajú anjeli...“ v liturgii za zosnulých197 alebo aj v „Hymne cherubínov v byzantskej liturgii198); osobitne slávi spomienku niektorých anjelov (svätého Michala, svätého Gabriela, svätého Rafaela, svätých anjelov strážcov).

336Ľudský život je od svojho začiatku199 až po smrť200 1020 obklopený ich ochranou201 a orodovaním.202 „Nik nebude popierať, že každý veriaci má pri sebe anjela akoby ochrancu a pastiera, ktorý ho vedie životom.“203 Kresťanský život má už na tomto svete vo viere účasť na blaženom spoločenstve anjelov a ľudí zjednotených v Bohu.

II. Viditeľný svet

337Sám Boh stvoril viditeľný svet290 v celej jeho nádhere, mnohotvárnosti a poriadku. Písmo symbolicky predstavuje dielo Stvoriteľa ako postupnú šesťdennú Božiu „prácu“, ktorá sa končí „odpočinkom“ na siedmy deň.204 Čo sa týka stvorenia, posvätný text učí pravdy, ktoré Boh zjavil pre našu spásu;205 ony umožňujú „poznať vnútornú povahu celého stvorenstva, jeho hodnotu a jeho zameranie na Božiu slávu“.206 293

338Nejestvuje nič, čo by nevďačilo za svoje jestvovanie Bohu Stvoriteľovi. Svet sa začal, keď ho Božie slovo vytvorilo z ničoho.297 Všetky jestvujúce bytosti, celá príroda a celé ľudské dejiny majú korene v tejto prvotnej udalosti: je to „genéza“ vzniku sveta a začiatku času.207

339Každé stvorenie má svoju vlastnú dobrotu a dokonalosť.2501 O jednotlivých dielach „šiestich dní“ sa hovorí: „A Boh videl, že je to dobré.“ „Lebo už tým, že sú stvorené, dostávajú všetky veci svoju stálosť, pravdivosť, dobrotu, vlastné zákony a svoj poriadok.“208 299 Rozličné stvorenia, ktoré Boh chcel v ich vlastnom bytí, odzrkadľujú, každé svojím spôsobom, lúč nekonečnej Božej múdrosti a dobroty. Preto človek má rešpektovať dobrotu vlastnú každému stvoreniu,226 aby sa vyhol nezriadenému používaniu vecí, ktoré opovrhuje Stvoriteľom a má neblahé následky pre ľudí a ich prostredie.