Ako čítať opis pádu

390Opis pádu (Gn 3) používa síce obraznú reč,289 ale potvrdzuje prvotnú udalosť, fakt, ktorý sa stal na začiatku dejín človeka.267 Zjavenie nám dáva istotu viery o tom, že celé ľudské dejiny sú poznačené prvotným hriechom, ktorý slobodne spáchali naši prarodičia.268

II. Pád anjelov

391Za rozhodnutím našich prarodičov neposlúchnuť je hlas zvodcu, ktorý odporuje Bohu269 2538 a zo závisti spôsobuje ich pád do smrti.270 Písmo a Tradícia Cirkvi vidia v tejto bytosti padlého anjela, ktorý sa volá satan alebo diabol.271 Cirkev učí, že spočiatku to bol dobrý anjel, stvorený Bohom. „Boh síce stvoril diabla a ostatných zlých duchov podľa prirodzenosti dobrých, ale oni sami sa stali zlými.“272

392Písmo hovorí o hriechu1850 týchto padlých anjelov.273 Ich „pád“ spočíva v slobodnej voľbe týchto stvorených duchov, ktorí zásadne a neodvolateľne odmietli Boha a jeho kráľovstvo. Ozvenu ich vzbury nachádzame v slovách, ktorými sa Pokušiteľ obracia na našich prarodičov: „Budete ako Boh“2482 (Gn 3, 5). „Diabol hreší od počiatku“ (1 Jn 3, 8), „je luhár a otec lži“ (Jn 8, 44).

393Anjelom nemôže byť ich hriech odpustený1033-1037 pre neodvolateľnú povahu ich voľby, a nie pre nedostatok nekonečného Božieho milosrdenstva. „Po páde nejestvuje pre nich možnosť pokánia,1022 podobne ako ani pre ľudí po smrti.“274

394Písmo dosviedča neblahý vplyv toho, ktorého Ježiš volá „vrah od počiatku“ (Jn 8, 44) a ktorý sa dokonca pokúšal odvrátiť Ježiša od poslania,538-540 ktoré mu zveril Otec.275 „Boží Syn sa zjavil preto, aby zmaril diablove skutky“550 (1 Jn 3, 8). Najzávažnejším z týchto skutkov vzhľadom na následky bolo klamné zvádzanie, ktorým diabol naviedol človeka, aby neposlúchol Boha.2846-2849

395Satanova moc však nie je nekonečná.309 On je iba tvor, ktorý je síce mocný, pretože je čistý duch, ale vždy je iba tvor: nemôže prekaziť budovanie Božieho kráľovstva. Hoci satan pôsobí vo svete z nenávisti voči Bohu a jeho kráľovstvu v Ježišovi Kristovi1673 a hoci jeho pôsobenie zapríčiňuje každému človekovi i spoločnosti veľké škody duchovnej a nepriamo aj fyzickej povahy, toto pôsobenie dopúšťa Božia prozreteľnosť,413 ktorá mocne a láskavo riadi dejiny človeka a sveta. To, že Boh dopúšťa diablovo pôsobenie, je veľké tajomstvo,2850-2854 ale my „vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré“ (Rim 8, 28).

III. Prvotný hriech
Skúška slobody

396Boh stvoril človeka na svoj obraz a urobil ho svojím priateľom.1730 Človek ako duchovný tvor311 môže žiť v tomto priateľstve iba tak, že sa slobodne podriadi Bohu. Túto skutočnosť vyjadruje zákaz daný človekovi, že nesmie jesť zo stromu poznania dobra a zla: „lebo v deň, keď by si z neho jedol, istotne zomrieš“ (Gn 2, 17). Strom „poznania dobra a zla“ (Gn 2, 17) symbolicky pripomína neprekročiteľnú hranicu, ktorú človek ako tvor má slobodne uznať a s dôverou rešpektovať.301 Človek závisí od Stvoriteľa; podlieha zákonom stvorenia a morálnym normám, ktoré riadia používanie slobody.

Prvý hriech človeka

397Človek pokúšaný diablom17072541 nechal vo svojom srdci vyhasnúť dôveru k svojmu Stvoriteľovi,276 zneužil svoju slobodu a neposlúchol Boží príkaz. V tom spočíval prvý hriech človeka.277 1850 Odvtedy je každý hriech neposlušnosťou voči Bohu a nedostatkom dôvery v jeho dobrotu.215

398Týmto hriechom človek dáva prednosť sebe samému pred Bohom a tým pohŕda Bohom:2084 zvolil si seba proti Bohu, proti požiadavkám svojho stavu ako stvorenia, a teda aj proti svojmu vlastnému dobru. Človek ustanovený v stave svätosti bol určený na to, aby ho Boh úplne „zbožstvil“ v sláve. Zvedený diablom chcel byť „ako Boh“,278 2113 ale „bez Boha a [uprednostnený] pred Bohom, a nie podľa Boha“.279

399Písmo ukazuje tragické následky tejto prvej neposlušnosti. Adam a Eva okamžite strácajú milosť prvotnej svätosti.280 Majú strach z Boha,281 o ktorom si urobili falošnú predstavu ako o Bohu, ktorý je žiarlivý na svoje výsady.282