700Prst. Ježiš vyháňa „Božím prstom... zlých duchov“ (Lk 11, 20). Ak bol Boží zákon napísaný „Božím prstom“2056 (Ex 31, 18) na kamenných tabuliach, „Kristov list“, zverený starostlivosti apoštolov, je „napísaný... Duchom živého Boha, nie na kamenných tabuliach, ale na živých tabuliach srdca“ (2 Kor 3, 3). Hymnus „Veni, Creator Spiritus“ vzýva Ducha Svätého ako „prst Božej pravice“ (dextrae Dei digitus).49

701Holubica. Na konci potopy (ktorej symbolika sa týka krstu)1219 sa holubica, ktorú vypustil Noe, vracia s čerstvou olivovou ratolesťou v zobáku, ktorá znamená, že zem je znova obývateľná.50 Keď Ježiš vystupuje po svojom krste z vody, zostupuje na neho Duch Svätý v podobe holubice a zostáva nad ním.51 535 Duch zostupuje do očisteného srdca pokrstených a spočíva v ňom. V niektorých kostoloch sa najsvätejšia Eucharistia uchováva v kovovej schránke v podobe holubice (columbarium) zavesenej nad oltárom. Symbol holubice na označenie Ducha Svätého je v kresťanskej ikonografii tradičný.

III. Duch a Božie Slovo v čase prisľúbení

702Od začiatku až po „plnosť času“ (Gal 4, 4) zostáva spojené poslanie Slova a Otcovho Ducha skryté, ale stále pôsobí. Medzitým Boží Duch pripravuje čas Mesiáša122 a obaja, hoci ešte nie sú plne zjavení, sú už prisľúbení, aby ich ľudia očakávali a prijali, keď sa zjavia. Preto keď Cirkev číta Starý zákon,52 skúma,53 čo nám Duch, ktorý „hovoril skrze prorokov“,54 107 chce povedať o Ježišovi Kristovi.

Slovom „proroci“ tu viera Cirkvi243 rozumie všetkých tých, ktorých Duch Svätý inšpiroval pri živom ohlasovaní a pri písaní svätých kníh tak Starého, ako aj Nového zákona. Židovská tradícia rozlišuje Zákon (prvých päť kníh alebo Pentateuch), Prorokov (naše takzvané historické a prorocké knihy) a Spisy (najmä poučné knihy a Žalmy).55

Pri stvorení

703Božie Slovo a Boží Dych sú na začiatku jestvovania292 a života každého stvorenia:56

„Duchu Svätému prináleží vládnuť, posväcovať a oživovať stvorenie, lebo on je Boh jednej podstaty s Otcom a Slovom... Jemu patrí moc nad životom, lebo ako Boh zachováva stvorenie v Otcovi skrze Syna.“57 291

704„Človeka utvoril [Boh] vlastnými rukami [čiže Synom a Duchom Svätým]... a na stvárnenom tele vyobrazil svoju podobu, aby aj to, čo je viditeľné, malo na sebe Božiu podobu.“58 356

Duch prisľúbenia

705Človek znetvorený hriechom a smrťou410 ostáva „na Boží obraz“, na obraz Syna, ale chýba mu „Božia sláva“ (Rim 3, 23), je pozbavený Božej „podoby“. Prisľúbením, ktoré dostal Abrahám, sa začína ekonómia spásy. Na jej konci sám Syn vezme na seba „obraz“59 2809 a obnoví ho v jeho „podobe“ s Otcom tým, že mu vráti slávu, Ducha „Oživovateľa“.

706Proti všetkej ľudskej nádeji Boh Abrahámovi sľubuje potomstvo60 ako ovocie viery a moci Ducha Svätého.60 V ňom budú požehnané všetky národy zeme.61 Týmto potomstvom bude Kristus,62 v ktorom vyliatie Ducha Svätého zhromaždí v jedno „rozptýlené Božie deti“ (Jn 11, 52). Keď sa Boh zaväzuje prísahou,63 zaväzuje sa už darovať svojho milovaného Syna,64 ako aj „prisľúbeného Ducha Svätého... na vykúpenie tých, ktorých si získal“ (Ef 1, 13-14).65

V teofániách a v Zákone

707Teofánie (zjavenia Boha) osvetľujú cestu prisľúbenia od patriarchov po Mojžiša a od Jozueho až po videnia, ktorými sa začína poslanie veľkých prorokov. Kresťanská tradícia vždy uznávala, že v týchto teofániách sa dávalo vidieť a počuť Božie Slovo, zjavené a súčasne „zatienené“ v oblaku Ducha Svätého.

708Táto Božia pedagógia1961-1964 čiže výchova sa prejavuje najmä v dare Zákona.66 Zákon bol daný ako „vychovávateľ“, aby viedol ľud ku Kristovi.67 122 Ale neschopnosť zákona spasiť človeka pozbaveného Božej „podoby“ a hlbšie poznanie hriechu, ktoré poskytuje zákon,68 vzbudzujú túžbu po Duchu Svätom. Svedčia o tom vzdychy žalmov.2585

V kráľovstve a vo vyhnanstve

709Zákon, znamenie prisľúbenia a zmluvy, mal riadiť srdce a ustanovizne národa, ktorý sa zrodil z Abrahámovej viery. „Ak teraz budete poslúchať môj hlas a ak zachováte moju zmluvu, tak mi budete... kráľovským kňazstvom a svätým národom“ (Ex 19, 5-6).69 Ale po Dávidovi Izrael podľahol pokušeniu stať sa kráľovstvom ako iné národy. Kráľovstvo, ktoré bolo predmetom prisľúbenia daného Dávidovi,70 2579 bude však dielom Ducha Svätého; bude patriť chudobným podľa Ducha.544