Katechizmus Katolíckej Cirkvi   –   KKC 719 – 720

719Ján je „viac ako prorok“ (Lk 7, 26). V ňom Duch Svätý končí „hovoriť skrze prorokov“. Ján uzaviera cyklus prorokov, ktorý sa začal Eliášom.81 Zvestuje, že potecha Izraela je blízko, je „hlasom“ prichádzajúceho tešiteľa.82 2684 Prichádza „ako svedok vydať svedectvo o svetle“ (Jn 1, 7),83 ako to bude robiť Duch pravdy.84 Takto Duch pred Jánovými očami spĺňa to, čo „hľadali a skúmali proroci“ a „na čo túžia hľadieť anjeli“ (1 Pt 1, 10. 12): „‚Na koho uvidíš zostupovať Ducha a spočinúť na ňom, to je ten, čo krstí Duchom Svätým.‘ A ja som to videl a vydávam svedectvo, že toto je Boží Syn...536 Hľa, Boží Baránok“ (Jn 1, 33-36).

720Nakoniec Duch Svätý začína s Jánom Krstiteľom v predobraze to, čo uskutoční s Kristom a v Kristovi: navrátenie Božej „podoby“ človekovi. Jánov krst bol krstom na pokánie, krst vodou a Duchom535 bude novým narodením.85