Cirkev – naznačená v predobrazoch od počiatku sveta

760„Svet bol stvorený kvôli Cirkvi,“ hovorili kresťania prvých čias.150 Boh stvoril svet kvôli účasti na svojom božskom živote. Táto účasť či spoločenstvo sa uskutočňuje „zhromažďovaním“ ľudí v Kristovi294 a toto „zhromažďovanie“ je Cirkev. Cirkev je cieľom všetkých vecí.151 Aj bolestné udalosti, ako pád anjelov a hriech človeka, dopustil Boh iba ako príležitosť a prostriedok,309 aby rozvinul celú silu svojho ramena a plnú mieru lásky, ktorú chcel dať svetu:

„Ako totiž jeho [Božia] vôľa je dielom a toto [dielo] sa volá svet, tak aj jeho zámer je spása ľudí a tento [zámer] bol nazvaný Cirkev.“152

Cirkev – pripravená v starej zmluve

761Zhromažďovanie Božieho ľudu sa začína vo chvíli, keď hriech zničil spoločenstvo ľudí s Bohom a spoločenstvo ľudí medzi sebou. Zhromažďovanie Cirkvi je akoby reakciou Boha na chaos, ktorý vyvolal hriech.55 Toto nové zjednocovanie sa deje skryto vnútri každého národa: Bohu je „v každom národe... milý ten, kto sa ho bojí a koná spravodlivo“ (Sk 10, 35).153

762Vzdialená príprava na zhromažďovanie Božieho ľudu122522 sa začína povolaním Abraháma, ktorému Boh sľubuje, že sa stane otcom veľkého národa.154 60 Bezprostredná príprava sa začína vyvolením Izraela za Boží ľud.155 Svojím vyvolením Izrael má byť znamením budúceho zhromaždenia všetkých národov.156 84 Ale už proroci obviňujú Izrael, že porušil zmluvu a zachoval sa ako prostitútka.157 Ohlasujú novú a večnú zmluvu.158 „Túto novú zmluvu uzavrel Kristus.“159

Cirkev – založená Ježišom Kristom

763Je úlohou Syna uskutočniť v plnosti čias plán spásy svojho Otca. To je dôvod jeho „poslania“.160 „Pán Ježiš položil základy svojej Cirkvi ohlasovaním blahozvesti, čiže príchodu Božieho kráľovstva,541 ktoré bolo od vekov prisľúbené v Písmach.“161 Aby splnil Otcovu vôľu, Kristus založil nebeské kráľovstvo na zemi. Cirkev je „Kristovo kráľovstvo už teraz tajomne prítomné“.162

764„A toto kráľovstvo žiari ľuďom v Kristovom slove, v jeho skutkoch a prítomnosti.“163 Prijať Ježišovo slovo znamená „prijať samo kráľovstvo“.164 543 Zárodkom a počiatkom kráľovstva je „maličké stádo“ (Lk 12, 32) tých, ktorých Ježiš prišiel zvolať okolo seba. On sám je ich pastierom.165 Oni tvoria pravú Ježišovu rodinu.166 1691 Tých, čo takto zhromaždil okolo seba, naučil nový „spôsob konania“, ale aj ich vlastnú modlitbu.167 2558

765Pán Ježiš dal svojmu spoločenstvu štruktúru, ktorá bude trvať až do úplného zavŕšenia kráľovstva. Je to predovšetkým ustanovenie Dvanástich s Petrom ako ich hlavou.168 551860 Keďže predstavujú dvanásť kmeňov Izraela,169 sú základnými kameňmi nového Jeruzalema.170 Dvanásti171 a iní učeníci172 majú účasť na Kristovom poslaní, na jeho moci, ale aj na jeho údele.173 Všetkými týmito činmi Kristus pripravuje a buduje svoju Cirkev.

766Ale Cirkev sa zrodila najmä z Kristovho úplného sebadarovania813 za našu spásu, ktoré anticipoval v ustanovení Eucharistie a uskutočnil na kríži.6101340 „Začiatok a vzrast [Cirkvi] naznačujú krv a voda, ktoré vyšli z otvoreného boku ukrižovaného Ježiša.“174 617 „Lebo z boku Krista zosnulého na kríži sa zrodilo obdivuhodné tajomstvo [sviatosť] celej Cirkvi.“175 Ako bola Eva utvorená z boku spiaceho Adama,478 tak sa Cirkev zrodila z prebodnutého srdca Ježiša Krista zosnulého na kríži.176

Cirkev – zjavená Duchom Svätým

767„Keď bolo dokončené dielo, ktorým Otec poveril Syna na zemi, bol v deň Turíc zoslaný Duch Svätý, aby ustavične posväcoval Cirkev.“177 731 Vtedy „bola Cirkev verejne zjavená pred zástupmi a kázaním sa začalo šírenie evanjelia medzi národmi“.178 Keďže Cirkev je „zvolávaním“ a „zhromažďovaním“ všetkých ľudí k spáse, je samou svojou povahou misionárska. Kristus ju posiela ku všetkým národom, aby z nich urobila učeníkov.179 849

768Aby Cirkev mohla plniť svoje poslanie, Duch Svätý ju „vystrojuje a riadi rôznymi hierarchickými a charizmatickými darmi“.180 „A tak Cirkev, vystrojená darmi svojho zakladateľa a verne zachovávajúca jeho prikázania lásky, pokory a sebazaprenia, dostáva poslanie ohlasovať Kristovo a Božie kráľovstvo a zakladať ho v každom národe. Ona je zárodkom a počiatkom tohto kráľovstva na zemi.“181 541

Cirkev – zavŕšená v sláve

769„Cirkev... bude zavŕšená až v nebeskej sláve“182 pri Kristovom slávnom príchode.6712818 Až dovtedy „Cirkev kráča na svojej púti medzi prenasledovaniami sveta a Božími útechami“.183 Vie, že tu na zemi je vo vyhnanstve, vzdialená od Pána184 a túži po plnom príchode kráľovstva, po chvíli, „keď sa spojí v sláve so svojím Kráľom“.185 675 Zavŕšenie Cirkvi a jej prostredníctvom i sveta v sláve sa neuskutoční bez veľkých skúšok. Až vtedy „všetci spravodliví počnúc Adamom,1045 od spravodlivého Ábela až po posledného vyvoleného, budú zhromaždení vo všeobecnej Cirkvi u Otca“.186