730Konečne nadišla Ježišova hodina:101 Ježiš porúča svojho ducha do Otcových rúk102 vo chvíli, keď svojou smrťou víťazí nad smrťou, takže hneď, ako bol „vzkriesený z mŕtvych Otcovou slávou“ (Rim 6, 4), dáva Ducha Svätého, keď „dýchne“ na svojich učeníkov.103 Od tej chvíle sa poslanie Ježiša Krista a Ducha Svätého stáva poslaním Cirkvi:850 „Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás“ (Jn 20, 21).104

V. Duch a Cirkev v posledných časoch
Turíce

731V deň Turíc2623 (po skončení siedmich veľkonočných týždňov) sa Kristova Veľká noc završuje vyliatím Ducha Svätého,767 ktorý je zjavený, daný a udelený ako božská osoba:1302 Kristus Pán hojne vylieva Ducha Svätého zo svojej plnosti.105

732V ten deň je plne zjavená Najsvätejšia Trojica.244 Od toho dňa je kráľovstvo, ktoré ohlasoval Kristus, otvorené pre tých, čo v neho veria: v krehkom tele a vo viere už majú účasť na spoločenstve Najsvätejšej Trojice. Duch Svätý svojím príchodom,672 ktorý neprestáva, uvádza svet do „posledných čias“, do obdobia Cirkvi, do zdedeného, ale ešte nezavŕšeného kráľovstva:

„Videli sme pravé svetlo, prijali sme nebeského Ducha, našli sme pravú vieru: klaniame sa nedeliteľnej Trojici, lebo ona nás spasila.“106

Duch Svätý – Boží Dar

733„Boh je láska“ (1 Jn 4, 8. 16) a láska je prvý dar,218 ktorý obsahuje všetky ostatné dary. Táto „láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali“ (Rim 5, 5).

734Pretože sme mŕtvi alebo aspoň zranení hriechom, prvým účinkom daru lásky je odpustenie našich hriechov.1987 A je to práve „spoločenstvo Svätého Ducha“ (2 Kor 13, 13), ktoré v Cirkvi vracia pokrsteným Božiu podobu stratenú hriechom.

735Boh nám teda dáva „závdavok“ alebo „prvotiny“ nášho dedičstva:107 sám život Najsvätejšej Trojice, ktorý spočíva v tom, že milujeme, ako on miloval nás.108 Táto láska109 je princípom nového života v Kristovi,1822 ktorý sa stal možným, lebo sme dostali silu Ducha Svätého.110

736Vďaka tejto sile Ducha môžu Božie deti prinášať ovocie. Ten, ktorý nás naštepil na pravý vinič, spôsobí, že budeme prinášať „ovocie Ducha“,1832 ktorým je „láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť“ (Gal 5, 22-23). Duch je náš život. Čím viac sa zriekame seba samých,111 tým viac Duch pôsobí, aby sme podľa Ducha aj konali.112

„Skrze Ducha Svätého sa dáva navrátenie do raja, vstup do nebeského kráľovstva a návrat do stavu adoptovaných synov: dáva sa odvaha volať Boha svojím Otcom, umožňuje sa mať účasť na Kristovej milosti, volať sa synom svetla a mať podiel na večnej sláve.“113

Duch Svätý a Cirkev

737Poslanie Ježiša Krista a Ducha Svätého sa uskutočňuje v Cirkvi, Kristovom tele a chráme Ducha Svätého.787-798 Toto spojené poslanie zapája veriacich v Krista do jeho spoločenstva s Otcom v Duchu Svätom:1093-1109 Duch pripravuje ľudí, predchádza ich svojou milosťou, aby ich pritiahol ku Kristovi. Zjavuje im vzkrieseného Pána, pripomína im jeho slová a otvára im ducha, aby chápali jeho smrť a zmŕtvychvstanie. Sprítomňuje im Kristovo tajomstvo predovšetkým v Eucharistii, aby ich zmieril a uviedol do spoločenstva s Bohom, aby im umožnil prinášať „veľa ovocia“ (Jn 15, 5. 8. 16).

738Poslanie Cirkvi nie je teda pridané k poslaniu Krista a Ducha Svätého, ale je jeho sviatosťou:850777 Cirkev je celým svojím bytím a vo všetkých svojich údoch poslaná ohlasovať, dosvedčovať, aktualizovať a šíriť tajomstvo spoločenstva Najsvätejšej Trojice (o tom sa bude hovoriť v nasledujúcom článku):

„Znova tvrdíme, že my všetci, keď sme prijali jedného a toho istého Ducha, totiž Svätého, určitým spôsobom sa spájame aj navzájom, aj s Bohom. Lebo hoci sme jednotlivo mnohí a hoci Kristus spôsobuje, aby v každom z nás prebýval Otcov a jeho Duch, je iba jeden a nedeliteľný Duch, ktorý tých, čo sú navzájom rozdielni... spája skrze seba v jedno a spôsobuje, aby bolo všetkých vidieť ako čosi jedno v ňom. Lebo ako sila svätého [Kristovho] tela robí spoluúdmi tých, v ktorých je, myslím si, že vo všetkých prebývajúci jeden nedeliteľný Boží Duch takisto spája všetkých do duchovnej jednoty.“114

739Pretože Duch Svätý je Kristovým pomazaním, Kristus, hlava tela, ho rozlieva do svojich údov,1076 aby ich živil, uzdravoval a usporadúval v ich vzájomných funkciách, aby ich oživoval, posielal vydávať svedectvo a zapájal do svojej obety Otcovi a do svojho príhovoru za celý svet. Prostredníctvom sviatostí Cirkvi Kristus udeľuje údom svojho tela svojho Svätého Ducha a Posvätiteľa (o tom sa bude hovoriť v druhej časti Katechizmu).