Katechizmus Katolíckej Cirkvi   –   KKC 782 – 786
Charakteristické vlastnosti Božieho ľudu

782Boží ľud871 má charakteristické vlastnosti, ktoré ho zreteľne odlišujú od všetkých náboženských, národnostných, politických alebo kultúrnych zoskupení v dejinách:

  • Je to Boží ľud:2787 Boh nepatrí ako vlastný nijakému národu. Ale získal si ľud z tých, čo kedysi ani ľudom neboli: „vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, svätý národ“ (1 Pt 2, 9).
  • Príslušníkom tohto ľudu1267 sa človek nestáva telesným narodením, ale „narodením zhora“, „z vody a z Ducha“ (Jn 3, 3-5), čiže vierou v Krista a krstom.
  • Hlavou tohto ľudu je Ježiš Kristus (Pomazaný, Mesiáš):695 a pretože to isté pomazanie, Duch Svätý, sa vylieva z hlavy na telo, je to „mesiášsky ľud“.
  • „Jeho postavením je dôstojnosť a sloboda Božích detí,1741 v ktorých srdci prebýva Duch Svätý ako v chráme.“205
  • „Jeho zákonom je nové prikázanie1972 milovať tak, ako nás miloval sám Kristus.“206 Je to „nový“ zákon Ducha Svätého.207
  • Jeho poslaním je byť soľou zeme a svetlom sveta.208 849 „Pre celé ľudské pokolenie je najistejším zárodkom jednoty, nádeje a spásy.“209
  • „Konečne jeho cieľom je Božie kráľovstvo,769 ktoré začal na zemi sám Boh a ktoré sa má ďalej šíriť, až kým ho on sám nezavŕši na konci vekov.“210
Kňazský, prorocký a kráľovský ľud

783Otec pomazal Ježiša Krista Duchom Svätým a ustanovil ho za „Kňaza, Proroka a Kráľa“.436 Celý Boží ľud má účasť na týchto troch Kristových funkciách a nesie zodpovednosť za poslanie a službu, ktoré z nich vyplývajú.211 873

784Keď niekto vierou a krstom vstupuje do spoločenstva Božieho ľudu, dostáva účasť na jedinečnom povolaní tohto ľudu:1268 na jeho kňazskom povolaní: „Kristus Pán, Veľkňaz vybratý spomedzi ľudí, ‚urobil‘ nový ľud ‚kráľovstvom, kňazmi Bohu a svojmu Otcovi‘. Pokrstení sú totiž znovuzrodením [v krste] a pomazaním Ducha Svätého posvätení1546 na ‚duchovný dom a sväté kňazstvo‘.“212

785„Svätý Boží ľud má účasť aj na Kristovom prorockom úrade“ najmä nadprirodzeným zmyslom pre vieru (sensus fidei),92 ktorý je vlastný všetkému ľudu, laikom a hierarchii, keď „sa neochvejne pridŕža viery, raz navždy odovzdanej svätým“,213 prehlbuje jej chápanie a stáva sa Kristovým svedkom uprostred tohto sveta.

786Boží ľud má napokon účasť i na Kristovom kráľovskom úrade. Kristus vykonáva svoju kráľovskú moc tak, že svojou smrťou a svojím zmŕtvychvstaním priťahuje k sebe všetkých ľudí.214 Kristus, Kráľ a Pán vesmíru, sa stal služobníkom všetkých, lebo „neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a položiť svoj život ako ‚výkupné za mnohých“ (Mt 20, 28). Pre kresťana jemu „slúžiť znamená kraľovať“;215 2449 Cirkev „spoznáva obraz svojho chudobného a trpiaceho Zakladateľa“ najmä „v chudobných a trpiacich“.216 Boží ľud uskutočňuje svoju „kráľovskú hodnosť“2443 tak, že žije podľa tohto povolania slúžiť s Kristom.

„Všetkých, čo sa znovuzrodili v Kristovi, znak kríža robí kráľmi a pomazanie Svätého Ducha ich svätí za kňazov, aby všetci duchovní a správne rozmýšľajúci kresťania spoznali, že – odhliadnuc od tohto osobitného poslania našej služby – majú účasť na kráľovskom rode a kňazskom úrade. Veď čo je také kráľovské, ako keď duch podriadený Bohu vládne nad svojím telom? A čo je také kňazské, ako zasvätiť Pánovi čisté svedomie a na oltári srdca mu prinášať nepoškvrnené obety nábožnosti?“217