Katechizmus Katolíckej Cirkvi   -   KKC 888 – 892
Poslanie učiť85-872032-2040

888Biskupi so svojimi spolupracovníkmi kňazmi "majú ako prvú úlohu hlásať všetkým Božie evanjelium"414 podľa Pánovho príkazu.415 Sú "hlásateľmi viery, ktorí privádzajú ku Kristovi nových učeníkov,2068 a autentickými učiteľmi" apoštolskej viery obdarenými Kristovou autoritou.416

889Kristus, ktorý je pravda, aby udržal Cirkev v čistote viery, odovzdanej apoštolmi, dal jej účasť na svojej neomylnosti.92 Boží ľud sa "nadprirodzeným zmyslom pre vieru... neochvejne pridŕža viery" pod vedením živého Učiteľského úradu Cirkvi.417

890Poslanie Učiteľského úradu851 (Magisterium) je späté s definitívnou povahou zmluvy, ktorú Boh uzavrel so svojím ľudom v Kristovi; má ho chrániť pred odchýlkami a ochabnutím vo viere a zaručovať mu objektívnu možnosť vyznávať bez omylu pravú vieru. Pastorálnym poslaním Učiteľského úradu je teda bdieť nad tým, aby Boží ľud zotrvával v pravde,1785 ktorá oslobodzuje. Aby duchovní pastieri mohli vykonávať toto poslanie, Kristus ich obdaroval charizmou neomylnosti vo veciach viery a mravov. Vykonávanie tejto charizmy môže mať rozličné podoby.

891Túto "neomylnosť má na základe svojho úradu rímsky pápež, hlava kolégia biskupov, keď ako najvyšší pastier a učiteľ všetkých veriacich v Krista, ktorý posilňuje svojich bratov vo viere, definitívnym aktom [spôsobom] vyhlasuje učenie [týkajúce sa] viery alebo mravov... Neomylnosť prisľúbenú Cirkvi má aj zbor biskupov, keď vykonáva najvyšší Učiteľský úrad spolu s Petrovým nástupcom," predovšetkým na ekumenickom koncile.418 Keď Cirkev prostredníctvom svojho najvyššieho Učiteľského úradu niečo "predkladá veriť ako zjavené Bohom"419 a ako Kristovo učenie, také "definície treba prijať s poslušnosťou viery".420 Táto neomylnosť má taký rozsah, aký je rozsah pokladu Božieho zjavenia.421

892Božiu pomoc dostávajú aj nástupcovia apoštolov učiaci v spoločenstve s Petrovým nástupcom a osobitne rímsky biskup, pastier celej Cirkvi, keď - bez toho, aby dospeli k neomylnej definícii a vyslovili sa "definitívnym spôsobom" - pri vykonávaní riadneho Učiteľského úradu (Magisterium ordinarium) predkladajú učenie, ktoré privádza k lepšiemu chápaniu zjavenia vo veciach viery a mravov. Tohto riadneho Učiteľského úradu sa veriaci v Krista majú "pridŕžať... s nábožnou poslušnosťou ducha",422 ktorá sa síce odlišuje od súhlasu viery, ale je jeho predĺžením.