Biskupské kolégium a jeho hlava, rímsky pápež

880Keď Kristus ustanovil Dvanástich, „ustanovil ich na spôsob kolégia alebo trvalého zboru, na čelo ktorého postavil Petra,552862 vyvoleného spomedzi nich“.396 „Tak ako svätý Peter a ostatní apoštoli tvoria z Pánovho ustanovenia jediné apoštolské kolégium, takisto sú navzájom spojení rímsky pápež, Petrov nástupca, a biskupi, nástupcovia apoštolov.“397

881Pán urobil skalou svojej Cirkvi jedine Šimona, ktorému dal meno Peter. Jemu odovzdal od nej kľúče,398 553 jeho ustanovil za pastiera celého stáda.399 „Je však isté, že moc zväzovať a rozväzovať, ktorú dostal Peter, bola daná, ako je známe, aj kolégiu apoštolov, spojenému so svojou hlavou.“400 Toto pastorálne poslanie Petra a ostatných apoštolov patrí k základom Cirkvi.642 Pokračujú v ňom biskupi pod primátom (prvenstvom) rímskeho pápeža.

882Pápež, rímsky biskup a nástupca svätého Petra,834 „je stálym a viditeľným princípom a základom jednoty biskupov,1369 ako aj množstva veriacich“.401 „Lebo rímsky pápež837 má na základe svojho úradu Kristovho zástupcu a pastiera celej Cirkvi plnú, najvyššiu a univerzálnu moc nad Cirkvou, ktorú môže vždy slobodne vykonávať.“402

883Kolégium alebo zbor biskupov má však autoritu, iba ak sa chápe spolu s rímskym pápežom... ako so svojou hlavou.“ Takto chápané kolégium biskupov „je aj nositeľom najvyššej a plnej moci nad celou Cirkvou. Táto moc sa však môže vykonávať iba so súhlasom rímskeho pápeža“.403

884„Kolégium biskupov vykonáva moc nad celou Cirkvou slávnostným spôsobom na ekumenickom koncile.“404 „Koncil nie je nikdy ekumenický, ak ho ako taký nepotvrdil alebo aspoň neprijal Petrov nástupca.“405

885„Toto kolégium, nakoľko sa skladá z mnohých, vyjadruje rozmanitosť a univerzálnosť Božieho ľudu; nakoľko je však zhromaždené pod jednou hlavou, vyjadruje jednotu Kristovho stáda.“406

886„Jednotliví biskupi sú zasa viditeľným princípom a základom jednoty1560 vo svojich partikulárnych cirkvách.“407 833 Ako takí „vykonávajú svoju pastorálnu správu nad tou čiastkou Božieho ľudu, ktorá im je zverená“;408 pomáhajú im v tom kňazi a diakoni. Ale keďže sú členmi biskupského kolégia, každý z nich má podiel na starostlivosti o všetky cirkvi.409 Vykonávajú ju najmä tým, že „dobre spravujú svoju cirkev ako časť univerzálnej Cirkvi“,2448 a tak prispievajú „k dobru celého tajomného tela, ktoré je aj telom cirkví“.410 Táto starostlivosť sa má vzťahovať predovšetkým na chudobných,411 na prenasledovaných pre vieru, ako aj na misionárov, ktorí pôsobia na celom svete.

887Susedné partikulárne cirkvi s rovnorodou kultúrou tvoria cirkevné provincie alebo väčšie celky nazvané patriarcháty alebo cirkevné oblasti.412 Biskupi týchto celkov sa môžu schádzať na synodách alebo provinciálnych konciloch. „Podobne môžu dnes aj biskupské konferencie mnohorakým a účinným spôsobom prispieť k tomu, aby sa kolegiálny spôsob myslenia a cítenia [affectus collegialis] konkrétne uplatňoval.“413

Poslanie učiť85-872032-2040

888Biskupi so svojimi spolupracovníkmi kňazmi „majú ako prvú úlohu hlásať všetkým Božie evanjelium“414 podľa Pánovho príkazu.415 Sú „hlásateľmi viery, ktorí privádzajú ku Kristovi nových učeníkov,2068 a autentickými učiteľmi“ apoštolskej viery obdarenými Kristovou autoritou.416

889Kristus, ktorý je pravda, aby udržal Cirkev v čistote viery, odovzdanej apoštolmi, dal jej účasť na svojej neomylnosti.92 Boží ľud sa „nadprirodzeným zmyslom pre vieru... neochvejne pridŕža viery“ pod vedením živého Učiteľského úradu Cirkvi.417