940„Keďže stavu laikov je vlastné, aby žili uprostred sveta a svetských záležitostí, [laici] sú Bohom povolaní, aby preniknutí kresťanským duchom apoštolsky pôsobili vo svete ako kvas.“496

941Laici majú účasť na Kristovom kňazstve: stále viac zjednotení s ním rozvíjajú milosť krstu a birmovania vo všetkých rozmeroch osobného, rodinného, spoločenského a cirkevného života, a tak uskutočňujú povolanie k svätosti určené všetkým pokrsteným.

942Vďaka svojmu prorockému poslaniu sú laici „povolaní aj na to, aby boli vo všetkom, a to uprostred ľudskej spoločnosti, Kristovými svedkami“.497

943Vďaka svojmu kráľovskému poslaniu môžu laici svojím sebazapieraním a svätosťou svojho života víťaziť v sebe a vo svete nad vládou hriechu.498

944Bohu zasvätený život sa vyznačuje verejnou profesiou evanjeliových rád chudoby, čistoty a poslušnosti v trvalom životnom stave uznanom Cirkvou.

945Kto sa odovzdal nadovšetko milovanému Bohu, pre ktorého bol určený už krstom, je v stave zasväteného života dôvernejšie odovzdaný Božej službe a oddaný dobru celej Cirkvi.

5. odsek
Spoločenstvo svätých

946Apoštolské vyznanie viery po slovách „verím v svätú Cirkev katolícku“ dodáva „v spoločenstvo svätých“. Tento článok viery určitým spôsobom vysvetľuje predchádzajúci: „Čo iné je Cirkev, ako zhromaždenie823 všetkých svätých?“499 Spoločenstvom svätých je práve Cirkev.

947„Pretože všetci veriaci sú jedno telo, dobro jedného sa odovzdáva druhému... A tak treba medziiným veriť..., že v Cirkvi je výmena dobier... Najdôležitejším údom je Kristus, lebo je hlava... Kristovo dobro sa teda dáva... všetkým údom790 a toto odovzdávanie sa uskutočňuje prostredníctvom sviatostí Cirkvi.“500 „Lebo jednota Ducha, ktorý ju riadi, spôsobuje, že všetko, čo prijala, je spoločné.“501

948Výraz „spoločenstvo svätých“ má teda dva významy: „spoločenstvo, čiže spoločná účasť na svätých veciach“1331 (sancta) a „spoločenstvo medzi svätými osobami“ (sancti).

Sancta sanctis! – Sväté veci svätým!“ zvolá celebrant vo väčšine východných liturgií pri pozdvihovaní svätých darov pred podávaním prijímania. Veriaci (sancti) sa živia Kristovým telom a krvou (sancta), aby rástli v spoločenstve Ducha Svätého (Koinonia) a sprostredkovali toto spoločenstvo svetu.

I. Spoločná účasť na duchovných dobrách

949V prvotnom jeruzalemskom spoločenstve sa učeníci „vytrvalo zúčastňovali na učení apoštolov a na bratskom spoločenstve, na lámaní chleba a na modlitbách“ (Sk 2, 42):

Spoločenstvo vo viere. Viera veriacich je vierou Cirkvi185 prijatou od apoštolov, je životným pokladom, ktorý sa zväčšuje, keď sa s ním podelíme.