180„Veriť“ je vedomý a slobodný ľudský úkon, ktorý zodpovedá dôstojnosti ľudskej osoby.

181„Veriť“ je ekleziálny úkon. Viera Cirkvi predchádza, rodí, udržiava a živí našu vieru. Cirkev je matka všetkých veriacich. „Nemôže mať Boha za Otca, kto nemá Cirkev za matku – Habere iam non potest Deum Patrem qui Ecclesiam non habet Matrem.“54

182„Veríme všetko, čo obsahuje napísané alebo ústne podané Božie slovo a čo Cirkev... predkladá veriť ako Bohom zjavené.“55

183Viera je nevyhnutne potrebná na spásu. Tvrdí to sám Pán Ježiš: „Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený; ale kto neuverí, bude odsúdený“ (Mk 16, 16).

184„Viera... je určitou predchuťou [praelibatio] toho poznania, ktoré nás urobí blaženými v budúcom živote.“56

Vyznanie viery
Apoštolské vyznanie viery57 Nicejsko-carihradské vyznanie viery58
Verím v Boha,
Otca všemohúceho,
Stvoriteľa neba i zeme,
Verím v jedného Boha,
Otca všemohúceho,
Stvoriteľa neba i zeme,
sveta viditeľného i neviditeľného.
i v Ježiša Krista,
jeho jediného Syna,
Verím v jedného Pána Ježiša Krista,
jednorodeného Syna Božieho,
zrodeného z Otca pred všetkými vekmi;
nášho Pána,Boha z Boha,
Svetlo zo Svetla,
pravého Boha z Boha pravého,
splodeného, nie stvoreného,
jednej podstaty s Otcom.
Skrze neho bolo všetko stvorené.
On pre nás ľudí a pre našu spásu
zostúpil z nebies.
ktorý sa počal z Ducha Svätého,
narodil sa z Márie Panny,
A mocou Ducha Svätého
vzal si telo z Márie Panny
a stal sa človekom.
trpel za vlády Poncia Piláta,Za nás bol aj ukrižovaný
za vlády Poncia Piláta,
bol ukrižovaný, umrel
a bol pochovaný;
zostúpil k zosnulým,
bol umučený
a pochovaný,
tretieho dňa vstal z mŕtvych,ale tretieho dňa vstal z mŕtvych
podľa Svätého písma.
vystúpil na nebesia,
sedí po pravici Boha
Otca všemohúceho.
A vystúpil do neba,
sedí po pravici Otca.
Odtiaľ príde
súdiť živých i mŕtvych.
A zasa príde v sláve
súdiť živých i mŕtvych
a jeho kráľovstvu nebude konca.
Verím v Ducha Svätého,Verím v Ducha Svätého,
Pána a Oživovateľa,
ktorý vychádza z Otca i Syna.
Jemu sa zároveň vzdáva
tá istá poklona a sláva
ako Otcovi a Synovi.
On hovoril ústami prorokov.
Verím v jednu, svätú,
v svätú Cirkev katolícku,
v spoločenstvo svätých,
katolícku, apoštolskú Cirkev.
Vyznávam jeden krst
v odpustenie hriechov,
vo vzkriesenie tela
a v život večný.
na odpustenie hriechov
a očakávam vzkriesenie mŕtvych
a život budúceho veku.
Amen.Amen.

Druhý oddiel
Vyznanie kresťanskej viery

Symboly viery

185Kto hovorí „Verím“, hovorí: „Súhlasím s tým, čo my veríme.“ Spoločenstvo vo viere potrebuje spoločnú reč viery,171949 ktorá je pre všetkých normatívna a spája ich v tom istom vyznaní viery.

186Apoštolská Cirkev už od začiatku vyjadrovala a odovzdávala svoju vieru v krátkych formulách, ktoré boli normatívne pre všetkých.1 Ale Cirkev už veľmi skoro chcela aj zhromaždiť podstatné prvky svojej viery do organických a členených súhrnov, ktoré boli určené predovšetkým kandidátom krstu:

„Súhrn viery nebol zostavený tak, aby sa páčil ľuďom, ale z celého Písma boli vybraté najhlavnejšie prvky, ktoré tvoria jediné a úplné učenie viery. A tak ako horčičné semeno skrýva v malom zrnku veľa konárov, aj tento súhrn viery obsahuje v niekoľkých slovách všetko náboženské poznanie, ktoré sa nachádza tak v Starom, ako aj v Novom zákone.“2

187Tieto súhrny viery sa volajú „vyznania viery“, lebo zhŕňajú vieru, ktorú vyznávajú kresťania. Volajú sa aj „Krédo“, lebo v latinčine sa zvyčajne začínajú slovom Credo („Verím“). A volajú sa aj „symboly viery“.

188Grécke slovo symbolon znamenalo polovicu rozlomenej veci (napríklad pečate), ktorá slúžila ako poznávací znak. Rozlomené časti sa prikladali k sebe, aby sa overila totožnosť nositeľa. „Symbol viery“ je teda poznávacím znakom i znakom spoločenstva medzi veriacimi. Slovo symbolon neskôr označovalo kompendium, zbierku alebo súhrn. „Symbol viery“ je súhrn hlavných právd viery. Preto je prvým a základným orientačným bodom katechézy.

189Prvé „vyznanie viery“ sa robí pri krste.1237 „Vyznanie viery“ je predovšetkým krstným vyznaním viery.232 Pretože sa krst udeľuje „v mene Otca i Syna i Ducha Svätého“ (Mt 28, 19), pravdy viery vyznávané pri krste sa členia podľa ich vzťahu k trom osobám Najsvätejšej Trojice.