980Pokrstený sa teda môže zmieriť s Bohom1422-1484 a s Cirkvou sviatosťou pokánia:

„Cirkevní otcovia právom nazvali pokánie ‚akýmsi namáhavým krstom‘.544 Táto sviatosť pokánia je však taká potrebná na spásu pre tých, čo po krste padli, ako je potrebný sám krst pre tých, čo ešte nie sú znovuzrodení.“545

II. Moc kľúčov

981Kristus po svojom zmŕtvychvstaní poslal apoštolov, aby v jeho mene hlásali „všetkým národom, počnúc od Jeruzalema,... pokánie na odpustenie hriechov“ (Lk 24, 47). Apoštoli a ich nástupcovia vykonávajú túto „službu zmierenia“ (2 Kor 5, 18) nielen tým, že ohlasujú ľuďom Božie odpustenie, ktoré nám zaslúžil Kristus,1444 vyzývajúc ich, aby sa obrátili a verili, ale aj tým, že im krstom udeľujú odpustenie hriechov a že ich zmierujú s Bohom a s Cirkvou vďaka moci kľúčov, ktorú dostali od Krista:

Cirkev „dostala kľúče od nebeského kráľovstva,553 aby sa v nej skrze Kristovu krv, pôsobením Ducha Svätého, odpúšťali hriechy. V tejto Cirkvi opäť ožíva duša, ktorá bola mŕtva následkom hriechov, aby žila s Kristom, ktorého milosťou sme boli spasení.“546

982Nejestvuje hriech, aj keby bol akokoľvek ťažký,1463 ktorý by svätá Cirkev nemohla odpustiť. „Nik nie je taký zlý a hriešny, aby nemohol s istotou dúfať v odpustenie, ak úprimne ľutuje svoje poklesky.“547 605 Kristus, ktorý zomrel za všetkých ľudí, chce, aby v jeho Cirkvi boli vždy otvorené brány odpustenia každému, kto sa zrieka hriechu.548

983Katechéza sa má usilovať prebudiť a udržiavať vo veriacich vieru1442 v neporovnateľnú veľkosť daru, ktorý dal zmŕtvychvstalý Kristus svojej Cirkvi: poslanie a moc skutočne odpúšťať hriechy službou apoštolov a ich nástupcov:

„Pán chce, aby jeho učeníci mali čo najväčšiu moc;1465 chce, aby jeho úbohí služobníci konali v jeho mene, čo konal on, keď bol tu na zemi.“549

„[Kňazi] dostali moc, akú Boh nedal ani anjelom, ani archanjelom... A preto čokoľvek kňazi konajú na zemi, Boh potvrdzuje v nebi.“550

„Keby v Cirkvi nebolo [odpustenie hriechov], nebolo by nijakej nádeje; keby v Cirkvi nebolo odpustenie hriechov, nebolo by nijakej nádeje na budúci život a na večné oslobodenie. Vzdávame vďaky Bohu, ktorý dal svojej Cirkvi tento dar.“551

Zhrnutie

984Vyznanie viery spája „odpustenie hriechov“ s vyznaním viery v Ducha Svätého. Zmŕtvychvstalý Kristus totiž zveril apoštolom moc odpúšťať hriechy, keď im dal Ducha Svätého.

985Krst je prvá a hlavná sviatosť na odpustenie hriechov: zjednocuje nás s Kristom, ktorý zomrel a vstal z mŕtvych, a dáva nám Ducha Svätého.

986Cirkev má z Kristovej vôle moc odpúšťať pokrsteným hriechy a vykonáva ju prostredníctvom biskupov a kňazov zvyčajne vo sviatosti pokánia.

987„Tak kňazi, ako aj sviatosti na odpustenie hriechov [sú] akoby nástroje..., ktorými Kristus Pán, jediný pôvodca a darca spásy, spôsobuje v nás odpustenie hriechov a ospravodlivenie.“552

11. článok
„Verím vo vzkriesenie tela“

988Kresťanské Krédo – vyznanie našej viery v Boha Otca, Syna a Ducha Svätého a v jeho stvoriteľskú, spasiteľskú a posvätiteľskú činnosť– vrcholí vyznaním viery vo vzkriesenie mŕtvych na konci čias a vo večný život.

989Pevne veríme a pevne dúfame, že ako Kristus naozaj vstal z mŕtvych a žije naveky, aj spravodliví budú po svojej smrti naveky žiť655 so vzkrieseným Kristom a že on ich vzkriesi v posledný deň.553 Naše vzkriesenie bude, takisto ako jeho vzkriesenie, dielom Najsvätejšej Trojice.648

„Keď vo vás prebýva Duch toho, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych, potom ten, čo vzkriesil z mŕtvych Krista, oživí aj vaše smrteľné telá skrze svojho Ducha, ktorý prebýva vo vás“ (Rim 8, 11).554