Kniha proroka Micheáša   –   Mich 6

3. Výčitky nevďačnému národu

Spor Pána s Izraelom

16,1

Počujte, čo hovorí Pán:
„Vstaň, súď sa pred vrchmi
a kopce nech počujú tvoj hlas!“

2

Čujte, vrchy, Pánov spor,
i pevné základy zeme,
lebo Pán má spor so svojím ľudom,
s Izraelom sa bude pravotiť.

33

„Ľud môj, čo som ti urobil?
A čím som ti bol na ťarchu? Odpovedz mi!

44

Veď som ťa vyviedol z egyptskej krajiny,
z domu otroctva som ťa vykúpil
a postavil som ti na čelo
Mojžiša, Árona a Máriu.

56,5

Ľud môj, spomeňže si,
čo zamýšľal moabský kráľ Balak
a čo mu odpovedal Balám, Beorov syn,
od Setimu až po Galgalu,
aby si poznal láskavé skutky Pánove.“

Pravá nábožnosť

66 n.

„S čím mám predstúpiť pred Pána,
skloniť sa pred Bohom výsosti?
Mám prísť pred neho s celopalmi?
S jednoročnými teliatkami?

7

Či má Pán záľubu v tisícoch baranov,
v desaťtisícoch potokov oleja?
Či mám dať svojho prvorodeného za svoj hriech,
plod svojho lona za zločin svojej duše?“

88

Oznámili ti, človeče, čo je dobré
a čo žiada Pán od teba:
iba zachovávať právo, milovať milosrdenstvo
a pokorne chodiť so svojím Bohom.

Súd nad Jeruzalemom

99

Čuj! Pán volá k mestu –
a spása tým, čo sa boja tvojho mena!
„Počúvajte prút a toho, čo ho ustanovil.

1010 n.

Ešte je oheň v dome zločinca:
zločinné poklady a mizerná zmenšená efa.

11

Či ospravedlním, keď je váha bezbožná
a vo vrecku sú falošné závažia?

1212

Jeho boháči sú plní násilia,
jeho občania hovoria klamstvo
a jazyk v ich ústach je lesť.

13

Nuž aj ja ťa začnem udierať,
nivočiť pre tvoje hriechy.

1414 n.

Budeš jesť a nenasýtiš sa,
vnútro ti ostane prázdne.
Čo uchytíš, nezachrániš,
a čo zachrániš, odovzdám meču.

15

Budeš siať, ale žať nebudeš,
budeš šliapať olivy,
no nepomažeš sa olejom,
i mušt, no víno piť nebudeš.

1616

Zachovával si predpisy Omriho
a všetky skutky Achabovho domu,
kráčal si podľa jeho rád,
aby som z teba púšť urobil
a z tvojich obyvateľov výsmech;
budeš niesť posmech národov.“