Katechizmus Katolíckej Cirkvi   -   KKC 1038 – 1041
V. Posledný súd678-679

1038Vzkriesenie všetkých mŕtvych, "spravodlivých i nespravodlivých" (Sk 24, 15), sa odohrá pred posledným súdom.9981001 To bude "hodina, keď všetci v hroboch počujú... hlas [Syna človeka] a vyjdú: tí, čo robili dobre, budú vzkriesení pre život, a tí, čo páchali zlo, budú vzkriesení na odsúdenie" (Jn 5, 28-29). Vtedy Kristus príde "vo svojej sláve a s ním všetci anjeli,... zhromaždia [sa] pred ním všetky národy a on oddelí jedných od druhých, ako pastier oddeľuje ovce od capov. Ovce si postaví sprava, capov zľava... A pôjdu títo do večného trápenia, kým spravodliví do večného života" (Mt 25, 31-33.46).

1039Pred Ježišom Kristom, ktorý je Pravda,678 sa definitívne ukáže pravda o vzťahu každého človeka k Bohu.630 Posledný súd odhalí až do posledných dôsledkov, čo dobré každý urobil alebo zanedbal urobiť počas svojho pozemského života:

"Všetko, čo robia zlí, sa zaznamenáva, a oni o tom nevedia. Keď príde viditeľne náš Boh, nebude mlčať (Ž 50, 3)... Potom sa obráti aj k tým, čo sú zľava: Na zemi som vám nechal svojich najbiednejších. Ja, ako hlava, povie, som sedel v nebi po pravici Otca, ale moje údy na zemi sa trápili, moje údy na zemi trpeli núdzu. Keby ste boli niečo dali mojim údom, váš dar by bol došiel aj k hlave. A boli by ste spoznali, že keď som vám na zemi nechal svojich najbiednejších, ustanovil som vám doručovateľov, ktorí by prinášali vaše skutky do mojej pokladnice. A vy ste im nevložili do rúk nič, preto ste u mňa nič nenašli."631

1040Posledný súd nastane vo chvíli slávneho Kristovho návratu. Iba Otec pozná tú hodinu a deň,637 len on rozhoduje o jeho príchode. Vtedy skrze svojho Syna Ježiša Krista vynesie svoj definitívny rozsudok nad celými dejinami. Spoznáme posledný zmysel celého diela stvorenia a celej ekonómie spásy a pochopíme obdivuhodné cesty, po ktorých Božia prozreteľnosť viedla všetko k poslednému cieľu.314 Posledný súd ukáže, že Božia spravodlivosť víťazí nad všetkými nespravodlivosťami, ktorých sa dopustili jeho stvorenia, a že Božia láska je silnejšia ako smrť.632

1041Posolstvo posledného súdu vyzýva na obrátenie,1432 zakiaľ ešte Boh dáva ľuďom "milostivý čas... deň spásy" (2 Kor 6, 2). Vnuká svätú bázeň pred Bohom. Zaväzuje zasadiť sa za spravodlivosť Božieho kráľovstva. Ohlasuje "blahoslavenú nádej" (Tít 2, 13) na návrat Pána,2854 ktorý príde, "aby bol oslávený vo svojich svätých a obdivovaný vo všetkých veriacich" (2 Sol 1, 10).