1340Tým, že Ježiš slávil Poslednú večeru so svojimi apoštolmi počas veľkonočnej hostiny, dal židovskej Veľkej noci definitívny význam.1151 A skutočne, Ježišov prechod k jeho Otcovi skrze smrť a zmŕtvychvstanie, čiže nová Veľká noc (Pascha), sa anticipuje v Poslednej večeri a slávi v Eucharistii, ktorá završuje židovskú Veľkú noc (Paschu)677 a anticipuje konečnú Veľkú noc Cirkvi v sláve kráľovstva.

"Toto robte na moju pamiatku"

1341Ježišov príkaz opakovať jeho úkony a jeho slová "kým nepríde" (1 Kor 11, 26) nevyžaduje iba spomienku na Ježiša a na to, čo urobil. Vzťahuje sa aj na liturgické slávenie - prostredníctvom apoštolov a ich nástupcov - pamiatky Krista,6111363 jeho života, jeho smrti, jeho zmŕtvychvstania a jeho príhovoru u Otca.

1342Cirkev bola už od začiatku verná2624 tomuto Pánovmu príkazu. O jeruzalemskej cirkvi sa hovorí:

"Vytrvalo sa zúčastňovali na učení apoštolov a na bratskom spoločenstve, na lámaní chleba a na modlitbách... Deň čo deň svorne zotrvávali v chráme, po domoch lámali chlieb a s radosťou a úprimným srdcom požívali pokrm" (Sk 2, 42. 46).

1343Kresťania sa schádzali "na lámanie chleba"11662177 (Sk 20, 7) najmä "v prvý deň týždňa", čiže v nedeľu, v deň Ježišovho zmŕtvychvstania. Od tých čias sa až po naše dni pokračuje v slávení Eucharistie, takže dnes ho nachádzame v Cirkvi všade s tou istou základnou štruktúrou. Zostáva stredobodom života Cirkvi.

1344Tak putujúci Boží ľud1404 od jedného slávenia po druhé ohlasuje Ježišovo veľkonočné tajomstvo, "kým nepríde" (1 Kor 11, 26), a kráča po "úzkej ceste kríža"170 k nebeskej hostine, na ktorej všetci vyvolení zasadnú k stolu kráľovstva.

IV. Liturgické slávenie Eucharistie
Omša v priebehu storočí

1345Už z druhého storočia máme svedectvo svätého Justína mučeníka o hlavných líniách priebehu slávenia Eucharistie. Až dodnes ostali rovnaké vo všetkých veľkých liturgických rodinách. Takto píše Justín okolo roku 155, aby pohanskému cisárovi Antoninovi Piovi (138-161) vysvetlil, čo robia kresťania:

"V deň nazývaný dňom Slnka všetci, či už bývajú v mestách, alebo na vidieku, schádzajú sa na to isté miesto.

Čítajú sa pamäti apoštolov alebo spisy prorokov, pokiaľ to čas dovolí. Keď lektor skončí, predsedajúci v príhovore napomína a povzbudzuje do nasledovania takých skvelých vecí.

Potom všetci spoločne vstaneme a modlíme sa"171 "aj za seba samých..., aj za všetkých ostatných, nech sú kdekoľvek..., aby sme boli nájdení ako tí, čo skutkami žijú správnym životom a zachovávajú prikázania, a tak dosiahli večnú spásu.

Keď modlitbu skončíme, pozdravíme sa navzájom bozkom.

Potom tomu, čo predsedá bratom, prinesú chlieb a kalich vody a vína.

On ich vezme a vzdáva chválu a slávu Otcovi vesmíru skrze meno Syna a Ducha Svätého a koná dlhé vzdávanie vďaky [po grécky eucharistia] za to, že nás uznal za hodných týchto darov.

Keď skončí modlitby a vzdávanie vďaky, všetok prítomný ľud nadšene zvolá Amen.

Keď predsedajúci skončil vzdávanie vďaky a všetok ľud nadšene zvolal, tí, čo sa u nás volajú diakoni, rozdeľujú všetkým prítomným chlieb, víno a vodu, ktoré boli 'eucharistizované', a zanesú [z nich] neprítomným."172

1346Liturgia Eucharistie prebieha podľa základnej štruktúry, ktorá sa zachovala cez stáročia až po naše časy. Rozvíja sa v dvoch hlavných momentoch, ktoré tvoria v základe jednotu:

  • zhromaždenie sa, liturgia slova s čítaniami, homíliou a modlitbou veriacich;
  • eucharistická liturgia s predložením chleba a vína, konsekračným vzdávaním vďaky a prijímaním.
  • Liturgia slova a eucharistická liturgia tvoria spolu "jediný úkon kultu";173 stôl pripravený pre nás v Eucharistii103 je totiž zároveň stolom Božieho slova i stolom Pánovho tela.174

1347Či to nie je samotný priebeh večere zmŕtvychvstalého Ježiša s jeho učeníkmi? Cestou im vysvetľoval Písma, a keď si potom sadol s nimi k stolu, "vzal chlieb a dobrorečil, lámal ho a podával im ho" (Lk 24, 30).175

Priebeh slávenia

1348Všetci sa zhromaždia. Kresťania sa schádzajú na tom istom mieste na eucharistické zhromaždenie.1140 Na jeho čele je sám Ježiš Kristus, ktorý je hlavný činiteľ pri slávení Eucharistie. On je veľkňaz novej zmluvy. On sám neviditeľne predsedá každému sláveniu Eucharistie. Biskup alebo kňaz práve preto, že ho zastupuje (konajúc v osobe Krista hlavy1548 - in persona Christi Capitis agens), predsedá zhromaždeniu, po čítaniach má príhovor, prijíma obetné dary a prednáša eucharistickú modlitbu. Všetci sa aktívne zúčastňujú na slávení, každý svojím spôsobom: lektori, tí, čo prinášajú obetné dary, tí, čo rozdávajú prijímanie, i všetok ľud, ktorého Amen vyjadruje účasť.

1349Liturgia slova obsahuje "spisy prorokov",1184 t.j. Starý zákon, a "pamäti apoštolov", čiže ich listy a evanjeliá. Po homílii, ktorá vyzýva prijať toto slovo také, "aké naozaj je - ako slovo Božie" (1 Sol 2, 13), a uvádzať ho do života, nasledujú prosby za všetkých ľudí podľa slov Apoštola: "Predovšetkým teda žiadam, aby sa konali prosby, modlitby a orodovania a vzdávali sa vďaky za všetkých ľudí, za kráľov i za všetkých, čo sú na vyšších miestach" (1 Tim 2, 1-2).