Ježiš pri Poslednej večeri anticipoval dobrovoľnú obetu svojho života

610Dobrovoľnú obetu seba samého Ježiš vyjadril zvrchovaným spôsobom pri večeri s dvanástimi apoštolmi462 „v tú noc, keď bol zradený“ (1 Kor 11, 23). V predvečer svojho umučenia,766 keď nebol ešte zajatý, urobil z Poslednej večere1337 so svojimi apoštolmi pamiatku svojej dobrovoľnej obety Otcovi463 za spásu ľudí: „Toto je moje telo, ktoré sa dáva za vás“ (Lk 22, 19). „Toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za všetkých na odpustenie hriechov“ (Mt 26, 28).

611Eucharistia, ktorú v tej chvíli ustanovuje,1364 bude „pamiatkou“464 jeho obety. Ježiš zahŕňa apoštolov do svojej obety a žiada ich, aby ju stále prinášali.465 Tým ustanovuje svojich apoštolov za kňazov13411566 novej zmluvy: „Pre nich sa ja sám posväcujem, aby boli aj oni posvätení v pravde“ (Jn 17, 19).466

Smrteľná úzkosť v Getsemanskej záhrade

612Kalich novej zmluvy, ktorý Ježiš anticipoval, keď pri Poslednej večeri obetoval sám seba,467 prijíma potom z Otcových rúk pri svojej agónii v Getsemanskej záhrade,468 keď „sa stal poslušným až na smrť“5322600 (Flp 2, 8).469 Ježiš sa modlí: „Otče môj, ak je možné, nech ma minie tento kalich...“ (Mt 26, 39). Vyjadruje tak hrôzu, ktorú predstavuje smrť pre jeho ľudskú prirodzenosť. Táto jeho prirodzenosť je totiž, podobne ako naša, určená na večný život; okrem toho, na rozdiel od našej, je celkom bez hriechu,470 ktorý spôsobuje smrť;471 ale predovšetkým je prijatá božskou osobou „pôvodcu života“ (Sk 3, 15), „Živého“.472 Keď Ježiš svojou ľudskou vôľou súhlasí, aby sa stala Otcova vôľa,473 prijíma svoju smrť ako vykupiteľskú,1009 aby „sám vyniesol naše hriechy na svojom tele na drevo“ (1 Pt 2, 24).

Kristova smrť je jediná a definitívna obeta

613Kristova smrť je veľkonočná obeta,1366 ktorou sa uskutočňuje definitívne vykúpenie ľudí474 Baránkom, „ktorý sníma hriech sveta“ (Jn 1, 29),475 a zároveň obeta novej zmluvy,476 2009 ktorá znova uvádza človeka do spoločenstva s Bohom,477 keď ho s ním zmieruje krvou vyliatou „za všetkých na odpustenie hriechov“ (Mt 26, 28).478

614Táto Kristova obeta je jediná5291330 a završuje a zároveň prevyšuje všetky obety.479 Je to predovšetkým dar samého Boha Otca, ktorý vydáva svojho Syna, aby nás zmieril so sebou.480 2100 Zároveň je to obeta vteleného Božieho Syna, ktorý dobrovoľne a z lásky481 obetuje vlastný život482 svojmu Otcovi skrze Ducha Svätého,483 aby napravil našu neposlušnosť.

Ježiš svojou poslušnosťou nahrádza našu neposlušnosť

615„Ako sa neposlušnosťou jedného človeka1850 mnohí stali hriešnikmi, tak zasa poslušnosťou jedného sa mnohí stanú spravodlivými“ (Rim 5, 19). Ježiš svojou poslušnosťou až na smrť splnil zastupiteľskú úlohu trpiaceho služobníka, ktorý dáva svoj život na obetu na uzmierenie,433 nesie hriechy mnohých a ospravodlivuje ich tým, že berie na seba ich neprávosti.484 Ježiš odčinil naše viny a zadosťučinil Otcovi za naše hriechy.485 411

Ježiš dokonáva na kríži svoju obetu

616Láska až „do krajnosti“ (Jn 13, 1) dáva Kristovej obete hodnotu vykúpenia a odčinenia, uzmierenia a zadosťučinenia. Ježiš nás pri obete svojho života všetkých poznal a miloval.486 478 „Ženie nás Kristova láska, keď si uvedomíme, že ak jeden zomrel za všetkých, teda všetci zomreli“ (2 Kor 5, 14). Nijaký, ani ten najsvätejší človek nebol schopný vziať na seba hriechy všetkých ľudí a priniesť seba samého na obetu za všetkých. To, že v Kristovi jestvuje božská osoba Syna,468 ktorá presahuje a zároveň objíma všetky ľudské osoby a robí Krista hlavou celého ľudstva, robí možnou jeho vykupiteľskú obetu za všetkých.519

617Tridentský koncil učí, že Kristus „svojím presvätým umučením1992 na dreve kríža nám zaslúžil ospravodlivenie“.487 Tým zdôrazňuje jedinečný charakter obety Krista ako „pôvodcu večnej spásy“1235 (Hebr 5, 9). A Cirkev uctieva kríž spevom: „Zdrav‘ buď, kríž, nádej jediná! – O crux, ave, spes unica!488

Naša účasť na Kristovej obete

618Kríž je jediná obeta Krista, ktorý je jediný „prostredník medzi Bohom a ľuďmi“ (1 Tim 2, 5). Keďže sa však vo svojej vtelenej osobe „určitým spôsobom zjednotil s každým človekom“,489 „dáva všetkým možnosť, aby sa spôsobom známym Bohu stali účastnými na tomto veľkonočnom tajomstve“.490 On sám vyzýva svojich učeníkov,13681460 aby vzali svoj kríž a nasledovali ho,491 lebo on trpel za nás a zanechal nám príklad, aby sme kráčali v jeho šľapajach.492 Chce totiž do svojej vykupiteľskej obety3072100 zapojiť aj tých, ktorí okusujú jej dobrodenie ako prví.493 To sa vo vrcholnej miere uskutočňuje v osobe jeho Matky,964 ktorá je s tajomstvom jeho vykupiteľského utrpenia spojená vnútornejšie než ktokoľvek iný:494

„Kríž je jediný a pravý rebrík do raja a okrem neho niet iného, po ktorom by sa dalo vystúpiť do neba.“495

Zhrnutie

619„Kristus zomrel za naše hriechy podľa Písem“ (1 Kor 15, 3).