Zhrnutie

960Cirkev je „spoločenstvo svätých“. Tento výraz označuje predovšetkým „sväté veci“ (sancta) a najmä Eucharistiu, ktorou sa „predstavuje a utvára jednota veriacich, ktorí tvoria v Kristovi jedno telo“.518

961Tento výraz označuje aj spoločenstvo „svätých osôb“ (sancti) v Kristovi, ktorý „zomrel za všetkých“, takže to, čo každý robí alebo trpí v Kristovi a pre neho, prináša úžitok všetkým.

962„Veríme v spoločenstvo všetkých veriacich v Krista, čiže tých, ktorí putujú na tejto zemi, tých, čo sa po skončení života očisťujú, i tých, čo požívajú nebeskú blaženosť, a všetci spolu tvoria jednu Cirkev. Takisto veríme, že v tomto spoločenstve nám pomáha milosrdná láska Boha a jeho svätých, ktorí ustavične a ochotne vypočúvajú naše prosby.“519

6. odsek
Mária – Matka Kristova, Matka Cirkvi

963Už sme hovorili o úlohe Panny Márie484-507 v Kristovom tajomstve a v tajomstve Ducha Svätého.721-726 Teraz treba uvažovať o jej mieste v tajomstve Cirkvi. „Veď Panna Mária... je uznávaná a uctievaná ako pravá Božia a Vykupiteľova Matka..., ba je ‚priamo matkou údov [Krista]..., lebo [svojou] láskou spolupracovala, aby sa v Cirkvi narodili veriaci, ktorí sú údmi tejto hlavy‘.“520 „Mária,... Matka Kristova, aj Matka... Cirkvi.“521

I. Máriino materstvo voči Cirkvi
Úplné zjednotená so svojím Synom...

964Máriino poslanie voči Cirkvi je neoddeliteľné od jej spojenia s Kristom a priamo z neho vyplýva. „Toto spojenie matky so Synom na diele spásy sa prejavuje od chvíle panenského počatia Krista až po jeho smrť.“522 Osobitne je zjavné v hodine jeho umučenia:

„Preblahoslavená Panna napredovala na ceste viery534 a verne vytrvala vo svojom spojení so Synom až po kríž, kde stála nie bez Božieho zámeru; spolu so svojím Jednorodeným veľmi trpela a s materským srdcom sa spojila s jeho obetou,618 keď s láskou súhlasila s obetovaním obete, ktorú ona porodila; a napokon ju sám Ježiš Kristus umierajúci na kríži dal za matku učeníkovi týmito slovami: ‚Žena, hľa tvoj syn‘ (Jn 19, 26).“523

965Po nanebovstúpení svojho Syna Mária „pomáhala svojimi modlitbami pri počiatkoch Cirkvi“.524 Spolu s apoštolmi a niekoľkými ženami „vidíme... aj Máriu vyprosovať svojimi modlitbami dar Ducha, ktorý ju zatienil už pri zvestovaní“.525

... aj pri svojom nanebovzatí...

966„Napokon bola Nepoškvrnená Panna – uchránená nedotknutá491 od akejkoľvek škvrny dedičného hriechu – po skončení pozemského života vzatá s telom i dušou do nebeskej slávy a Pán ju povýšil za Kráľovnú vesmíru, aby sa tak plnšie pripodobnila svojmu Synovi, Pánovi pánov a víťazovi nad hriechom a smrťou.“526 Nanebovzatie presvätej Panny je výnimočnou účasťou na zmŕtvychvstaní jej Syna a anticipovaním vzkriesenia ostatných kresťanov:

„Pri svojom pôrode si si zachovala panenstvo, pri svojom usnutí si neopustila svet, Bohorodička: dosiahla si prameň života, ty, ktorá si počala živého Boha a svojimi modlitbami oslobodíš naše duše od smrti.“527

... je našou matkou v poriadku milosti

967Pretože Panna Mária plne súhlasila s vôľou Otca, s vykupiteľským dielom svojho Syna a s každým vnuknutím Ducha Svätého, je pre Cirkev vzorom viery a lásky.2679 Preto je „najvynikajúcejším a celkom jedinečným údom Cirkvi,“528 ba je uskutočneným obrazom Cirkvi507 (Ecclesiae typus).529

968Ale jej poslanie voči Cirkvi a celému ľudstvu siaha ešte ďalej. Ona „poslušnosťou, vierou, nádejou a vrúcnou láskou celkom mimoriadnym spôsobom spolupracovala na Spasiteľovom diele494 pre obnovu nadprirodzeného života duší. Preto je našou Matkou v poriadku milosti“.530

969„A toto Máriino materstvo501 v poriadku milosti trvá neprestajne od súhlasu, ktorý s vierou dala pri zvestovaní149 a bez zaváhania zachovala pod krížom, až kým sa definitívne nezavŕši počet všetkých vyvolených. Lebo ani po svojom nanebovzatí neprestala v tomto spasiteľnom poslaní,1370 ale svojím ustavičným orodovaním nám aj naďalej sprostredkúva dary večnej spásy... Preto sa preblahoslavená Panna vzýva v Cirkvi pod titulmi Orodovnica, Ochrankyňa, Pomocnica, Prostrednica.“531