140Jednota Starého a Nového zákona vyplýva z jednoty Božieho plánu a Božieho zjavenia. Starý zákon pripravuje Nový a ten je splnením Starého; obidva sa navzájom objasňujú; obidva sú pravým Božím slovom.

141„Cirkev mala vždy v úcte Božie Písma tak ako samo Pánovo telo“;119 obidve živia a usmerňujú celý kresťanský život. „Tvoje slovo je svetlo pre moje nohy a pochodeň na mojich chodníkoch“ (Ž 119, 105).120

Tretia kapitola
Odpoveď človeka Bohu

142Svojím Zjavením „sa neviditeľný Boh vo svojej nesmiernej láske prihovára ľuďom ako priateľom a stýka sa s nimi, aby ich pozval a prijal do spoločenstva so sebou“.1 Správna odpoveď na toto pozvanie je viera.1102

143Vierou človek úplne podriaďuje Bohu svoj rozum a svoju vôľu. Celou svojou bytosťou dáva súhlas Bohu, ktorý zjavuje.2 Túto odpoveď človeka Bohu, ktorý zjavuje, nazýva Sväté písmo „poslušnosťou viery“.3 2087

1. článok
Verím1814-1816

I. Poslušnosť viery

144Poslúchať (ob-audire: po-slúchať) vo viere znamená slobodne sa podriadiť počutému slovu, lebo jeho pravdivosť zaručuje Boh, ktorý je Pravda sama. Sväté písmo nám dáva za príklad takejto poslušnosti Abraháma. Ale jej najdokonalejším uskutočnením je Panna Mária.

Abrahám – „otec všetkých veriacich“

145List Hebrejom vo veľkej chváloreči na vieru predkov osobitne zdôrazňuje Abrahámovu vieru:592570 „S vierou poslúchol Abrahám, keď bol povolaný, aby šiel na miesto, ktoré mal dostať ako dedičstvo; išiel a ani nevedel, kam ide“ (Hebr 11, 8).4 S vierou žil ako cudzinec a pútnik v Zasľúbenej zemi.5 Vierou Sára dostala schopnosť počať syna prisľúbenia.489 A napokon Abrahám s vierou priniesol na obetu svojho jediného syna.6

146Takto Abrahám uskutočňuje definíciu viery,1819 ako ju uvádza List Hebrejom: „Viera je základom toho, v čo dúfame, dôkazom toho, čo nevidíme“ (Hebr 11, 1). „Abrahám uveril Bohu a počítalo sa mu to za spravodlivosť“ (Rim 4, 3).7 Abrahám „posilnený“ touto „vierou“ (Rim 4, 20) sa stal „otcom všetkých, čo veria“ (Rim 4, 11. 18).8

147Starý zákon je bohatý na svedectvá tejto viery. List Hebrejom chváli príkladnú vieru,839 ktorou „si predkovia získali dobré svedectvo“ (Hebr 11, 2. 39). Ale „Boh prichystal pre nás niečo lepšie“ (Hebr 11, 40): milosť uveriť v jeho Syna „Ježiša, pôvodcu a zavŕšiteľa viery“ (Hebr 12, 2).

Mária – „Blahoslavená, ktorá uverila“

148Panna Mária uskutočňuje poslušnosť viery4942617 najdokonalejším spôsobom. Vo viere prijíma zvesť a prisľúbenie, ktoré jej priniesol anjel Gabriel, lebo verí, že „Bohu nič nie je nemožné“ (Lk 1, 37),9 a dáva svoj súhlas: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova“ (Lk 1, 38). Alžbeta ju pozdravila slovami:506 „Blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán“ (Lk 1, 45). Pre túto vieru ju budú blahoslaviť všetky pokolenia.10

149Cez celý jej život až po poslednú skúšku,11 keď jej syn Ježiš zomrel na kríži, jej viera nezakolísala.969 Mária neprestala veriť, že Božie slovo „sa splní“. Preto Cirkev uctieva v Márii najrýdzejšie uskutočnenie viery.507829