500Niekedy sa proti tomu namieta, že Písmo sa zmieňuje o Ježišových bratoch a sestrách.160 Cirkev vždy chápala tieto miesta v tom zmysle, že neoznačujú ďalšie deti Panny Márie. A skutočne Jakub a Jozef, „Ježišovi bratia“ (Mt 13, 55), sú synovia istej Márie, ktorá sprevádzala Ježiša161 a zreteľne sa označuje ako „iná Mária“ (Mt 28, 1). Ide o Ježišových blízkych príbuzných podľa známeho vyjadrovania Starého zákona.162

501Ježiš je jediný Máriin syn.969 Ale Máriino duchovné materstvo163 sa rozprestiera na všetkých ľudí, ktorých prišiel Ježiš spasiť: „Porodila Syna, ktorého Boh ustanovil za prvorodeného ‚medzi mnohými bratmi‘ (Rim 8, 29), totiž medzi veriacimi, na ktorých zrodení970 a výchove [Mária] spolupracuje s materinskou láskou.“164

Máriino panenské materstvo v Božom pláne

502Pohľad viery môže v kontexte celku Zjavenia90 odhaliť tajomné dôvody, pre ktoré Boh vo svojom pláne spásy chcel, aby sa jeho Syn narodil z panny. Tieto dôvody sa týkajú tak Kristovej osoby a jeho vykupiteľského poslania, ako aj Máriinho prijatia tohto poslania v prospech všetkých ľudí:

503Máriino panenstvo ukazuje, že pri vtelení mal absolútnu iniciatívu Boh.422 Ježišovým Otcom je iba Boh.165 „Nikdy sa pre ľudskú prirodzenosť, ktorú prijal, neodcudzil Otcovi... Jeden a ten istý je Syn Boha a Syn človeka. Od prírody je Otcov Syn čo do božstva, od prírody je matkin syn čo do ľudskej prirodzenosti; ale Otcov vlastný [Syn] v obidvoch [prirodzenostiach].“166

504Ježiš sa počal z Ducha Svätého v lone Panny Márie, lebo je nový Adam,167 ktorým sa začína nové stvorenie:359 „Prvý človek zo zeme je pozemský, druhý človek je z neba“ (1 Kor 15, 47). Kristova ľudská prirodzenosť je už od svojho počatia naplnená Duchom Svätým, pretože Boh mu dáva Ducha v neobmedzenej miere.168 „Z jeho plnosti,“ vlastnej tomu, ktorý je hlavou vykúpeného ľudstva,169 „sme... dostali milosť za milosťou“ (Jn 1, 16).

505Ježiš, nový Adam, svojím panenským počatím začína nové narodenie adoptívnych detí v Duchu Svätom skrze vieru.1265 „Ako sa to stane?“ (Lk 1, 34).170 Účasť na Božom živote nepochádza „z krvi ani z vôle tela, ani z vôle muža, ale z Boha“ (Jn 1, 13). Prijatie tohto života je panenské, pretože ho človeku úplne dáva Duch Svätý. Zásnubný význam ľudského povolania vo vzťahu k Bohu171 sa dokonale uskutočňuje v Máriinom panenskom materstve.

506Mária je panna, pretože jej panenstvo je znakom jej viery,1481814 ktorá „nebola narušená nijakou pochybnosťou“,172 a jej výlučného odovzdania sa do Božej vôle.173 Jej viera jej umožňuje stať sa Matkou Spasiteľa: „Mária je blahoslavenejšia preto, že uverila v Krista, ako preto, že počala Kristovo telo.“174

507Mária je zároveň pannou i matkou, lebo je obrazom a najdokonalejšou realizáciou Cirkvi:175 „Aj Cirkev... sa stáva matkou967 tým, že verne prijíma Božie slovo: ohlasovaním totiž a krstom rodí pre nový, nesmrteľný život deti počaté z Ducha Svätého a narodené z Boha. A je aj pannou, ktorá neporušene a čisto zachováva vernosť sľúbenú [svojmu] ženíchovi.“176 149

Zhrnutie

508Boh si z Evinho potomstva vyvolil Pannu Máriu, aby bola Matkou jeho Syna. Ako „plná milosti“ je „vynikajúce ovocie vykúpenia“:177 od prvej chvíle svojho počatia je celkom uchránená od škvrny dedičného hriechu a cez celý svoj život zostala čistá aj od akéhokoľvek osobného hriechu.

509Mária je skutočne „Božia Matka“, pretože je Matkou večného Božieho Syna, ktorý sa stal človekom a sám je Boh.