Nepoškvrnené počatie

490Aby Mária mohla byť matkou Spasiteľa, „bola od Boha obdarovaná darmi hodnými takej veľkej úlohy“.130 Anjel Gabriel ju vo chvíli zvestovania pozdravuje ako plnú milosti.131 26762853 A skutočne, aby mohla dať slobodný súhlas svojej viery zvestovaniu svojho povolania,2001 bolo potrebné, aby ju úplne viedla Božia milosť.

491Cirkev si v priebehu storočí uvedomila, že Mária, ktorú Boh naplnil milosťou,132 411 bola vykúpená už od svojho počatia. Dogma o Nepoškvrnenom počatí, ktorú v roku 1854 vyhlásil pápež Pius IX., vyznáva, že:

„Preblahoslavená Panna Mária bola v prvej chvíli svojho počatia osobitnou milosťou a výsadou všemohúceho Boha, vzhľadom na zásluhy Ježiša Krista, Spasiteľa ľudského pokolenia, uchránená nedotknutá od akejkoľvek škvrny dedičného hriechu.“133

492Tento jas „celkom výnimočnej svätosti“, ktorým je Mária „obdarovaná od prvej chvíle svojho počatia“,134 dostáva celý od Krista: je „vzhľadom na zásluhy svojho Syna vykúpená vznešenejším spôsobom“.135 2011 Otec ju viac ako ktorúkoľvek inú stvorenú osobu „v Kristovi požehnal1077 všetkým nebeským duchovným požehnaním“ (Ef 1, 3). On si ju v ňom ešte pred stvorením sveta vyvolil, aby bola pred jeho tvárou svätá a nepoškvrnená v láske.136

493Otcovia východnej tradície nazývajú Božiu Matku „Celá svätá“ (po grécky Panagia) a oslavujú ju ako „uchránenú od akejkoľvek škvrny hriechu, akoby Duchom Svätým stvárnenú a utvorenú ako nové stvorenie“.137 Z Božej milosti Mária počas celého svojho života zostala čistá od akéhokoľvek osobného hriechu.

„Nech sa mi stane podľa tvojho slova...“

494Na zvesť, že mocou2617 Ducha Svätého porodí „Syna Najvyššieho“ bez toho, že by poznala muža,138 148 Mária odpovedala s „poslušnosťou viery“139 a v istote, že „Bohu nič nie je nemožné“: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova“ (Lk 1, 37-38). A tak keď Mária dala svoj súhlas Božiemu slovu, stala sa Ježišovou matkou968 a nezdržiavaná nijakým hriechom prijala celým srdcom spasiteľnú Božiu vôľu a celkom sa zasvätila osobe a dielu svojho Syna, aby v závislosti od neho a spolu s ním s pomocou Božej milosti slúžila tajomstvu vykúpenia:140

„'Ona,‘ ako hovorí svätý Irenej, ‚poslušnosťou sa stala príčinou spásy pre seba a pre celé ľudské pokolenie.‘141 Preto viacerí dávni otcovia vo svojom ohlasovaní radi s ním tvrdia: ‚Uzol Evinej neposlušnosti rozviazala Máriina poslušnosť; čo zviazala panna Eva neverou, to Panna Mária rozviazala vierou.‘142 A pri porovnávaní s Evou nazývajú Máriu ‚matkou žijúcich‘726 a častejšie zdôrazňujú: ‚Skrze Evu smrť, skrze Máriu život.'“143

Máriino božské materstvo

495Mária, nazývaná v evanjeliách „Ježišova matka“ (Jn 2, 1; 19, 25),144 je z vnuknutia Ducha ešte pred narodením svojho Syna radostne pozdravovaná ako „matka môjho Pána“ (Lk 1, 43). Veď ten, ktorého počala ako človeka z Ducha Svätého a ktorý sa skutočne stal jej Synom podľa tela, nie je nikto iný ako večný Syn Otca, druhá osoba Najsvätejšej Trojice.4662677 Cirkev vyznáva, že Mária je skutočne Bohorodička (po grécky Theotokos).145

Máriino panenstvo

496Cirkev už od prvých formulácií viery146 vyznávala, že Ježiš sa počal v lone Panny Márie jedine mocou Ducha Svätého, pričom zdôrazňovala aj telesný aspekt tejto udalosti: Ježiš sa počal „bez [mužského] semena z Ducha Svätého...“.147 V panenskom počatí vidia otcovia znak, že to naozaj Boží Syn prišiel v takej ľudskej prirodzenosti, ako je naša:

Svätý Ignác Antiochijský (začiatkom 2. storočia) píše: „Pozoroval som... že plnou a pevnou vierou veríte v nášho Pána, ktorý skutočne pochádza z Dávidovho rodu podľa tela,148 Božieho Syna podľa Božej vôle a moci,149 skutočne narodeného z Panny... za vlády Poncia Piláta skutočne klincami pribitého za nás v tele... Naozaj trpel, ako aj naozaj vstal z mŕtvych.“150

497Evanjeliové texty151 pokladajú panenské počatie za Božie dielo, ktoré prevyšuje každé ľudské chápanie a každú ľudskú možnosť:152 „To, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého“ (Mt 1, 20), povedal anjel Jozefovi o Márii, ktorá mu bola zasnúbená. Cirkev v tom vidí splnenie Božieho prisľúbenia daného prostredníctvom proroka Izaiáša: „Hľa, panna počne a porodí syna“ (Iz 7, 14 podľa gréckeho prekladu Mt 1, 23).

498Mlčanie Evanjelia podľa Marka a novozákonných listov o panenskom počatí Márie bolo občas príčinou neistoty. Mohla vzniknúť aj otázka, či tu nejde o legendy alebo teologické konštrukcie bez historického opodstatnenia. Na to treba odpovedať: Viera v panenské počatie Ježiša sa stretla so silnou opozíciou, s výsmechom alebo nepochopením neveriacich židov a pohanov;153 nevznikla ani z pohanskej mytológie, ani z nijakého prispôsobenia sa myšlienkam doby. Zmysel tejto udalosti je prístupný iba viere, ktorá ju vidí vo „vzájomnom súvise samých tajomstiev“,154 90 v celku Kristových tajomstiev od jeho vtelenia až po jeho Veľkú noc. Už svätý Ignác Antiochijský dosvedčuje tento súvis: „Kniežaťu tohto sveta bolo skryté Máriino panenstvo a jej pôrod, podobne aj Pánova smrť: tri významné tajomstvá,2717 ktoré sa odohrali v Božom tichu.“155

Mária – „vždy panna“

499Prehĺbenie viery v panenské materstvo priviedlo Cirkev k vyznávaniu skutočného a trvalého Máriinho panenstva156 aj pri pôrode Božieho Syna, ktorý sa stal človekom.157 Veď Kristovo narodenie „nezmenšilo, ale posvätilo jej panenskú neporušenosť“.158 Liturgia Cirkvi oslavuje Máriu ako „vždy pannu“ (po grécky aeiparthenon).159