1610Morálne svedomie, čo sa týka jednoty a nerozlučiteľnosti manželstva, sa vyvinulo pod výchovným pôsobením19632387 starého zákona. Mnohoženstvo patriarchov a kráľov sa ešte výslovne neodmieta. Ale zákon daný Mojžišovi má za cieľ chrániť ženu pred svojvoľnou nadvládou muža, hoci podľa Pánových slov nesie aj stopy mužovej „tvrdosti srdca“, pre ktorú Mojžiš dovolil ženu prepustiť.109

1611Tým, že proroci videli zmluvu Boha s Izraelom2192380 ako obraz výlučnej a vernej manželskej lásky,110 pripravovali vedomie vyvoleného ľudu, aby hlbšie chápal jednotu a nerozlučiteľnosť manželstva.111 2361 Knihy Rút a Tobiáš podávajú dojemné svedectvá o vznešenom chápaní manželstva a o vernosti a nežnosti manželov. V Piesni piesní tradícia vždy videla jedinečné vyjadrenie ľudskej lásky, lebo je odbleskom Božej lásky, lásky „silnej ako smrť“, ktorú „ani prívaly vody nemôžu uhasiť“ (Pies 8, 6-7).

Manželstvo v Pánovi

1612„Svadobná“ zmluva medzi Bohom a jeho ľudom Izraelom pripravila novú a večnú zmluvu,521 v ktorej Boží Syn svojím vtelením a obetou svojho života určitým spôsobom zjednotil so sebou celé ľudstvo, ktoré spasil,112 a tak pripravil „Baránkovu svadbu“ (Zjv 19, 7. 9).

1613Na začiatku svojho verejného života Ježiš vykonal svoje prvé znamenie – na žiadosť svojej matky – počas svadobnej hostiny.113 Cirkev pripisuje veľkú dôležitosť Ježišovej prítomnosti na svadbe v Káne. Vidí v tom potvrdenie, že manželstvo je dobré, a naznačenie, že od tej chvíle bude manželstvo účinným znakom Kristovej prítomnosti.

1614Ježiš vo svojom kázaní jednoznačne učil,2336 aký je pôvodný význam zväzku muža a ženy, takého, aký ho chcel Stvoriteľ na začiatku. Dovolenie prepustiť vlastnú manželku,2382 ktoré dal Mojžiš, bolo ústupkom pred tvrdosťou srdca.114 Manželský zväzok muža a ženy je nerozlučiteľný. Uzavrel ho sám Boh: „Čo teda Boh spojil, nech človek nerozlučuje“ (Mt 19, 6).

1615Toto jednoznačné naliehanie na nerozlučiteľnosť2364 manželského zväzku mohlo vyvolávať rozpaky a zdať sa neuskutočniteľnou požiadavkou.115 Ježiš však neuložil manželom neúnosné a príliš ťažké bremeno,116 ťažšie ako Mojžišov zákon. Keďže prišiel znovu nastoliť prvotný poriadok stvorenia narušený hriechom, on sám dáva silu a milosť žiť manželstvo v novej dimenzii Božieho kráľovstva. Ak manželia budú nasledovať Krista, ak zaprú seba samých a vezmú na seba svoj kríž,117 budú môcť „pochopiť“118 pôvodný zmysel manželstva a s Kristovou pomocou podľa neho žiť. Táto milosť kresťanského manželstva je ovocím Kristovho kríža,1642 ktorý je zdrojom celého kresťanského života.

1616Naznačuje to apoštol Pavol, keď hovorí: „Muži, milujte svoje manželky, ako aj Kristus miluje Cirkev a seba samého vydal za ňu, aby ju posvätil“ (Ef 5, 25-26). A hneď dodáva: „Preto muž zanechá otca a matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele. Toto tajomstvo je veľké; ja hovorím o Kristovi a Cirkvi“ (Ef 5, 31-32).

1617Celý kresťanský život nesie znak lásky Krista a Cirkvi796 ako lásky ženícha a nevesty. Už krst, ktorý začleňuje do Božieho ľudu, je svadobným tajomstvom; je takpovediac svadobným kúpeľom,119 ktorý predchádza svadobnú hostinu – Eucharistiu. Kresťanské manželstvo je zasa účinným znakom, sviatosťou zmluvy medzi Kristom a Cirkvou. Keďže manželstvo medzi pokrstenými naznačuje a udeľuje svoju vlastnú milosť, je pravou sviatosťou novej zmluvy.120

Panenstvo pre Božie kráľovstvo

1618Kristus je stredobodom celého kresťanského života.2232 Spojenie s ním má prednosť pred všetkými ostatnými zväzkami, či už rodinnými, alebo spoločenskými.121 Už od začiatku boli v Cirkvi muži a ženy, ktorí sa zriekli veľkého dobra manželstva, aby nasledovali „Baránka, kamkoľvek ide“1579 (Zjv 14, 4), aby sa starali o veci Pánove a usilovali sa mu páčiť122 a aby išli v ústrety ženíchovi, ktorý prichádza.123 Sám Kristus pozval niektorých, aby ho nasledovali v tomto spôsobe života, ktorého je on vzorom:

„Lebo sú ľudia neschopní manželstva, pretože sa takí narodili zo života matky, iných takými urobili ľudia a iní sa takými urobili sami pre nebeské kráľovstvo. Kto to môže pochopiť, nech pochopí“ (Mt 19, 12).

1619Panenstvo pre nebeské kráľovstvo922-924 je rozvinutím krstnej milosti, mocným znakom prednosti spojenia s Kristom a vrúcneho očakávania jeho návratu, znakom, ktorý aj pripomína, že manželstvo je skutočnosťou tohto sveta, ktorý sa pomíňa.124