1960Nie všetci ľudia chápu príkazy prirodzeného zákona2071 jasne a bezprostredne. V danom (padlom) stave hriešny človek potrebuje milosť a zjavenie, aby mohli všetci poznať náboženské a morálne pravdy „ľahko, s pevnou istotou a bez primiešania omylu“.10 37 Prirodzený zákon poskytuje zjavenému zákonu a milosti základ, ktorý pripravil Boh a ktorý je v súlade s pôsobením Ducha Svätého.

II. Starý (zjavený) zákon

1961Boh, náš Stvoriteľ a náš Vykupiteľ, si vyvolil Izraela za svoj ľud a zjavil mu svoj zákon; tak pripravoval Kristov príchod. Mojžišov zákon vyjadruje viaceré pravdy,62 ktoré sú prirodzene dostupné ľudskému rozumu. Tieto pravdy sú vyhlásené a hodnoverne potvrdené v rámci zmluvy spásy.

1962Starý (zjavený) zákon je prvou fázou zjaveného zákona. Jeho morálne predpisy sú zhrnuté v desiatich prikázaniach.2058 Prikázania Desatora kladú základy povolania človeka stvoreného na Boží obraz. Zakazujú, čo sa protiví láske k Bohu a k blížnemu, a predpisujú, čo je pre ňu podstatné. Desatoro je svetlo poskytnuté svedomiu každého človeka, aby mu ukázalo Božie volanie a Božie cesty a chránilo ho pred zlom:

Boh „napísal na tabule [zákona] to, čo ľudia nečítali vo svojich srdciach“.11

1963Podľa kresťanskej tradície je svätý,12 duchovný13 a dobrý14 zákon ešte nedokonalý. Ako vychovávateľ15 1610 ukazuje, čo treba robiť, ale sám od seba nedáva silu, milosť Ducha Svätého na jeho plnenie.2542 Keďže nemôže pozbaviť hriechu, zostáva zákonom otroctva. Podľa svätého Pavla jeho úlohou je najmä odhaľovať a ukazovať hriech,2515 ktorý v srdci človeka vytvára zákon žiadostivosti.16 Napriek tomu zákon zostáva prvou etapou na ceste do kráľovstva. Pripravuje a disponuje vyvolený národ a každého kresťana na obrátenie a na vieru v Boha Spasiteľa. Poskytuje učenie, ktoré – ako Božie slovo – trvá naveky.

1964Starý (zjavený) zákon je prípravou na evanjelium.122 „Zákon bol pre nich výchovou i predpoveďou budúcich skutočností.“17 Predpovedá a ohlasuje dielo oslobodenia od hriechu, ktoré sa uskutoční v Kristovi, a poskytuje spisom Nového zákona obrazy, „typy“ a symboly na vyjadrenie života podľa Ducha. Zákon je napokon doplnený učením poučných (sapienciálnych) kníh a prorokov, ktorí ho zameriavajú na novú zmluvu a na nebeské kráľovstvo.

„V období starého zákona boli... niektorí ľudia, ktorí mali lásku a milosť Ducha Svätého a očakávali najmä duchovné a večné prisľúbenia. Podľa toho už patrili k novému zákonu. Podobne aj v období nového zákona sú niektorí telesní ľudia, ktorí ešte nedosiahli dokonalosť nového zákona. Týchto bolo treba i v novom zákone1828 priviesť k čnostným skutkom strachom pred trestami a niektorými časnými prisľúbeniami. Starý (zjavený) zákon dával síce prikázania lásky, ale nedával Ducha Svätého, skrze ktorého ‚Božia láska je rozliata v našich srdciach‘ (Rim 5, 5).“18

III. Nový alebo evanjeliový zákon

1965Nový alebo evanjeliový zákon je na tomto svete dokonalosťou Božieho zákona, prirodzeného i zjaveného.459 Je Kristovým dielom a je vyjadrený najmä v reči na vrchu.581 Je aj dielom Ducha Svätého a skrze neho sa stáva vnútorným zákonom lásky: „Uzavriem s domom Izraela a s domom Júdu novú zmluvu... Svoje zákony vložím do ich mysle a vpíšem do ich srdca; a budem ich Bohom a oni budú mojím ľudom“ (Hebr 8, 8-10).19 715

1966Nový, evanjeliový zákon1999 je milosť Ducha Svätého daná veriacim vierou v Krista. Pôsobí prostredníctvom lásky a používa Pánovu reč na vrchu, aby nás učil, čo máme robiť, a sviatosti, aby nám dal milosť to aj konať.

„Ak niekto bude nábožne a triezvo uvažovať o reči, ktorú Ježiš Kristus povedal na vrchu, ako ju čítame v Evanjeliu podľa Matúša, myslím, že v nej nájde dokonalé pravidlo kresťanského života, čo sa týka šľachetných mravov... Povedal som to, aby bolo zrejmé, že táto reč dokonale obsahuje všetky prikázania, ktoré stvárňujú kresťanský život.“20

1967Evanjeliový zákon577 dopĺňa,21 očisťuje, prekonáva a privádza k dokonalosti starý zákon. V blahoslavenstvách spĺňa Božie prisľúbenia tým, že ich povyšuje a zameriava na „nebeské kráľovstvo“. Obracia sa na tých, ktorí sú ochotní s vierou prijať túto novú nádej: na chudobných, ponížených, zarmútených, čistých srdcom, prenasledovaných pre Krista, a tak vyznačuje prekvapujúce cesty kráľovstva.

1968Evanjeliový zákon završuje prikázania zákona. Pánova reč na vrchu ani neruší, ani neznehodnocuje morálne predpisy starého zákona, ale rozvíja ich skryté možnosti a vyvodzuje z nich nové požiadavky:129 zjavuje celú ich božskú a ľudskú pravdu. Nepridáva nové vonkajšie predpisy, ale vedie až k obnove koreňa činov,582 totiž srdca, kde človek volí medzi čistým a nečistým,22 kde sa utvára viera, nádej a láska a s nimi ostatné čnosti. Evanjelium tak privádza zákon k jeho plnosti napodobňovaním dokonalosti nebeského Otca,23 odpúšťaním nepriateľom a modlitbou za prenasledovateľov podľa vzoru Božej veľkodušnosti.24

1969Nový, evanjeliový zákon koná skutky nábožnosti:1434 almužnu, modlitbu a pôst, ale zameriava ich na „Otca, ktorý vidí v skrytosti“, v protiklade s túžbou, „aby... ľudia videli“.25 Modlitbou tohto nového zákona je Otče náš.26