450Tvrdiť, že Ježiš je Pán nad svetom a dejinami,668-672 znamená aj – a to už od začiatku kresťanských dejín69 – uznávať, že človek nemá bezpodmienečne podriadiť svoju osobnú slobodu2242 nijakej pozemskej moci, ale jedine Bohu Otcovi a Pánovi, Ježišovi Kristovi: Cisár nie je „Pán“.70 „Cirkev... verí, že kľúčom, stredobodom a cieľom celých ľudských dejín je jej Pán a Učiteľ.“71

451Kresťanská modlitba2664-2665 sa vyznačuje používaním titulu „Pán“ či už vo výzve na modlitbu: „Pán s vami“, alebo na záver modlitby: „Skrze nášho Pána Ježiša Krista“, alebo aj vo zvolaní plnom dôvery a nádeje: „Maran atha“ („Pán prichádza!“) či „Marana tha“ („Príď, Pane!“)2817 (1 Kor 16, 22); „Amen. Príď, Pane Ježišu“ (Zjv 22, 20).

Zhrnutie

452Meno Ježiš znamená „Boh spasí“. Dieťa narodené z Panny Márie dostáva meno „Ježiš“, „lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov“ (Mt 1, 21): „Lebo niet pod nebom iného mena, daného ľuďom, v ktorom by sme mali byť spasení“ (Sk 4, 12).

453Meno Kristus znamená „Pomazaný“, „Mesiáš“. Ježiš je Kristus, lebo ho „Boh pomazal... Duchom Svätým a mocou“ (Sk 10, 38). On bol „ten, ktorý má prísť“ (Lk 7, 19), on bol „nádej Izraela“ (Sk 28, 20).

454Meno Boží Syn označuje jedinečný a večný vzťah Ježiša Krista k Bohu, jeho Otcovi: on je jednorodený Syn Otca72 a sám Boh.73 Veriť, že Ježiš Kristus je Boží Syn, je nevyhnutne potrebné, aby bol človek kresťanom.74

455Titul Pán označuje božskú zvrchovanosť. Vyznávať alebo vzývať Ježiša ako Pána znamená veriť v jeho božstvo: „Nik nemôže povedať: ‚Ježiš je Pán,‘ iba ak v Duchu Svätom“ (1 Kor 12, 3).

3. článok
Ježiš Kristus „sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny“

1. odsek
Boží Syn sa stal človekom
I. Prečo sa Slovo stalo telom?

456S Nicejsko-carihradským vyznaním viery odpovedáme a vyznávame: „On pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil z nebies. A mocou Ducha Svätého vzal si telo z Márie Panny a stal sa človekom.“75

457Slovo sa stalo telom,607 aby nás zmierilo s Bohom a spasilo: Boh „nás miloval a poslal svojho Syna ako zmiernu obetu za naše hriechy“ (1 Jn 4, 10). „Otec poslal Syna za Spasiteľa sveta“ (1 Jn 4, 14). „On sa zjavil, aby sňal hriechy“ (1 Jn 3, 5):

„Naša prirodzenosť bola chorá a potrebovala lekára.385 Padlý človek potreboval toho, kto by ho zdvihol. Prišiel o život a potreboval toho, kto by ho oživil. Stratil účasť na dobre a potreboval toho, kto by ho priviedol späť k dobru. Bol zatvorený v temnotách a potreboval svetlo. Zajatec hľadal záchrancu, porazený pomocníka, utláčaný porobou osloboditeľa. Sú to azda nepatrné a bezvýznamné dôvody, aby pohli Boha zostúpiť a navštíviť ľudskú prirodzenosť, keď bolo ľudstvo v takom nešťastnom a biednom položení?“76

458Slovo sa stalo telom, aby sme tak poznali Božiu lásku:219 „Božia láska k nám sa prejavila v tom, že Boh poslal svojho jednorodeného Syna na svet, aby sme skrze neho mali život“ (1 Jn 4, 9). „Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život“ (Jn 3, 16).

459Slovo sa stalo telom, aby nám bolo vzorom svätosti:520823 „Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa...“2012 (Mt 11, 29). „Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa“ (Jn 14, 6). A Otec na vrchu premenenia prikazuje: „Počúvajte ho!“ (Mk 9, 7).77 Ježiš je naozaj vzorom blahoslavenstiev a normou nového zákona:17171965 „Aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás“ (Jn 15, 12). Táto láska zahŕňa v sebe naozajstnú obetu seba samého pri jeho nasledovaní.78