Katechizmus Katolíckej Cirkvi   –   KKC 668 – 672

7. článok
„Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych“

I. Znova príde v sláve
Ježiš Kristus už vládne prostredníctvom Cirkvi...

668„Kristus práve preto zomrel a ožil, aby vládol aj nad mŕtvymi, aj nad živými“ (Rim 14, 9). Kristovo nanebovstúpenie znamená, že jeho ľudská prirodzenosť má účasť na moci a autorite samého Boha. Ježiš Kristus je Pán: má všetku moc na nebi i na zemi.450 Je vyvýšený „nad každé kniežatstvo, mocnosť, silu a panstvo“, lebo Otec mu „všetko... položil pod nohy“ (Ef 1, 21-22). Kristus je Pán vesmíru592 a dejín. V ňom dejiny človeka, ako aj celé stvorenie nachádzajú svoje „zjednotenie ako v hlave“518 (recapitulatio)593 svoje transcendentné zavŕšenie.

669Kristus ako Pán je aj hlavou Cirkvi, ktorá je jeho telom.594 792 Hoci bol povýšený do neba a oslávený,1088 a tak dokonale splnil svoje poslanie, zostáva tu na zemi vo svojej Cirkvi. Vykúpenie je zdrojom moci, ktorú Kristus v sile Ducha Svätého vykonáva nad Cirkvou.595 „Cirkev, čiže Kristovo kráľovstvo už teraz tajomne prítomné,“596 541 „je zárodkom a počiatkom tohto kráľovstva na zemi“.597

670Po nanebovstúpení Boží plán vstúpil do obdobia svojho zavŕšenia. „Je tu“ už „posledná hodina“ (1 Jn 2, 18).598 „Už k nám teda prišli posledné časy a obnova sveta je neodvolateľne stanovená1042 a už na tomto svete sa určitým spôsobom skutočne anticipuje, lebo Cirkev sa už na tejto zemi vyznačuje pravou, hoci nedokonalou svätosťou.“599 825 Kristovo kráľovstvo už prejavuje svoju prítomnosť zázračnými znameniami,600 547 ktoré sprevádzajú jeho ohlasovanie Cirkvou.601

... v očakávaní, že mu bude všetko podrobené

671Kristovo kráľovstvo je už prítomné v jeho Cirkvi, ale ešte nie je zavŕšené príchodom Kráľa na túto zem „s mocou a veľkou slávou“ (Lk 21, 27).602 Toto kráľovstvo ešte napádajú zlé mocnosti,603 hoci už Kristova Veľká noc v základe nad nimi zvíťazila.1043 Až kým mu nebude všetko podrobené,604 „kým nebudú nové nebesia a nová zem,769773 na ktorých prebýva spravodlivosť, nesie putujúca Cirkev vo svojich sviatostiach a ustanovizniach, ktoré patria k tomuto veku, tvárnosť tohto sveta, ktorá sa pomíňa, a sama žije uprostred stvorení, ktoré vzdychajú a zvíjajú sa v pôrodných bolestiach až doteraz a očakávajú zjavenie Božích detí“.605 10432046 Preto sa kresťania modlia, najmä pri slávení Eucharistie,606 aby urýchlili Kristov druhý príchod,607 2817 keď ho vzývajú: „Príď, Pane“ (Zjv 22, 20).608

672Kristus pred svojím nanebovstúpením povedal, že ešte neprišla chvíľa slávneho nastolenia mesiášskeho kráľovstva očakávaného Izraelom,609 ktoré malo podľa prorokov610 priniesť všetkým ľuďom definitívny poriadok spravodlivosti, lásky a pokoja.732 Terajší čas je podľa Pánových slov časom Ducha a svedectva,611 ale je to aj čas poznačený ešte „ťažkosťami“612 a skúškou zla,613 ktorá nešetrí ani Cirkev614 2612 a ktorou sa začínajú boje posledných dní.615 Je to čas očakávania a bdenia.616