1040Posledný súd nastane vo chvíli slávneho Kristovho návratu. Iba Otec pozná tú hodinu a deň,637 len on rozhoduje o jeho príchode. Vtedy skrze svojho Syna Ježiša Krista vynesie svoj definitívny rozsudok nad celými dejinami. Spoznáme posledný zmysel celého diela stvorenia a celej ekonómie spásy a pochopíme obdivuhodné cesty, po ktorých Božia prozreteľnosť viedla všetko k poslednému cieľu.314 Posledný súd ukáže, že Božia spravodlivosť víťazí nad všetkými nespravodlivosťami, ktorých sa dopustili jeho stvorenia, a že Božia láska je silnejšia ako smrť.632

1041Posolstvo posledného súdu vyzýva na obrátenie,1432 zakiaľ ešte Boh dáva ľuďom "milostivý čas... deň spásy" (2 Kor 6, 2). Vnuká svätú bázeň pred Bohom. Zaväzuje zasadiť sa za spravodlivosť Božieho kráľovstva. Ohlasuje "blahoslavenú nádej" (Tít 2, 13) na návrat Pána,2854 ktorý príde, "aby bol oslávený vo svojich svätých a obdivovaný vo všetkých veriacich" (2 Sol 1, 10).

VI. Nádej na nové nebo a novú zem

1042Na konci čias dosiahne Božie kráľovstvo svoju plnosť.769 Po všeobecnom súde budú spravodliví naveky kraľovať s Kristom, oslávení na tele i na duši, a aj sám vesmír bude obnovený:670

Vtedy Cirkev "bude zavŕšená... v nebeskej sláve, keď... spolu s ľudským pokolením bude dokonale obnovený v Kristovi aj celý svet, ktorý je úzko spätý s človekom a skrze neho dosahuje svoj cieľ".633 310

1043Túto tajomnú obnovu, ktorá pretvorí ľudstvo i svet, Sväté písmo volá "nové nebo a nová zem"671 (2 Pt 3, 13).634 Bude to definitívne uskutočnenie Božieho plánu: "zjednotiť v Kristovi ako v hlave280 všetko, čo je na nebi aj čo je na zemi"518 (Ef 1, 10).

1044V tomto novom svete,635 nebeskom Jeruzaleme, bude Boh prebývať medzi ľuďmi. "Zotrie im z očí každú slzu a už nebude smrti ani žiaľu; ani náreku, ani bolesti viac nebude, lebo prvé sa pominulo" (Zjv 21, 4).636

1045Pre ľudí bude toto zavŕšenie konečným uskutočnením jednoty ľudského pokolenia,775 ktorú chcel Boh už od stvorenia sveta a ktorej bola putujúca Cirkev "akoby sviatosťou".637 Tí, čo budú zjednotení s Kristom, budú tvoriť spoločenstvo vykúpených, Božie "sväté mesto"1404 (Zjv 21, 2), "Baránkovu manželku" (Zjv 21, 9). Už ju nebude zraňovať hriech, nečistota,638 samoľúbosť, ktoré ničia alebo zraňujú pozemské spoločenstvo ľudí. Oblažujúce videnie, v ktorom sa Boh nevyčerpateľným spôsobom otvorí vyvoleným, bude nevysychajúcim prameňom blaženosti, pokoja a vzájomného spoločenstva.

1046Pokiaľ ide o vesmír, zjavenie hovorí o hlbokej jednote osudu hmotného sveta a človeka:

"Veď stvorenie túžobne očakáva, že sa zjavia Boží synovia"349 v nádeji, "že aj samo stvorenie bude vyslobodené z otroctva skazy... Veď vieme, že celé stvorenie spoločne vzdychá a zvíja sa v pôrodných bolestiach až doteraz. A nielen ono, ale aj my sami, čo máme prvotiny Ducha, aj my vo svojom vnútri vzdycháme a očakávame... vykúpenie svojho tela" (Rim 8, 19-23).

1047Aj viditeľný vesmír je teda určený na to, aby bol pretvorený: "Lebo treba, aby - uvedený do pôvodného stavu - bez prekážky slúžil spravodlivým"639 a mal účasť na ich oslávení vo vzkriesenom Ježišovi Kristovi.

1048"Nepoznáme čas zavŕšenia zeme a ľudstva,673 ani spôsob, akým bude vesmír pretvorený. Tvárnosť tohto sveta, znetvorená hriechom, sa síce pomíňa, ale sme poučení, že Boh pripravuje nový príbytok a novú zem, na ktorej prebýva spravodlivosť a ktorej blaženosť splní a prevýši všetky túžby po pokoji, ktoré sa rodia v srdciach ľudí."640

1049"Očakávanie novej zeme však nemá oslabovať, ale skôr podnecovať starostlivosť o zveľadenie tejto zeme, kde rastie to telo novej ľudskej rodiny, ktoré už môže poskytnúť určitý náčrt nového sveta. Preto hoci treba starostlivo rozlišovať pozemský pokrok2820 od rastu Kristovho kráľovstva, predsa však v miere, v akej môže prispieť k lepšiemu usporiadaniu ľudskej spoločnosti, má veľký význam pre Božie kráľovstvo."641