670Po nanebovstúpení Boží plán vstúpil do obdobia svojho zavŕšenia. „Je tu“ už „posledná hodina“ (1 Jn 2, 18).598 „Už k nám teda prišli posledné časy a obnova sveta je neodvolateľne stanovená1042 a už na tomto svete sa určitým spôsobom skutočne anticipuje, lebo Cirkev sa už na tejto zemi vyznačuje pravou, hoci nedokonalou svätosťou.“599 825 Kristovo kráľovstvo už prejavuje svoju prítomnosť zázračnými znameniami,600 547 ktoré sprevádzajú jeho ohlasovanie Cirkvou.601

... v očakávaní, že mu bude všetko podrobené

671Kristovo kráľovstvo je už prítomné v jeho Cirkvi, ale ešte nie je zavŕšené príchodom Kráľa na túto zem „s mocou a veľkou slávou“ (Lk 21, 27).602 Toto kráľovstvo ešte napádajú zlé mocnosti,603 hoci už Kristova Veľká noc v základe nad nimi zvíťazila.1043 Až kým mu nebude všetko podrobené,604 „kým nebudú nové nebesia a nová zem,769773 na ktorých prebýva spravodlivosť, nesie putujúca Cirkev vo svojich sviatostiach a ustanovizniach, ktoré patria k tomuto veku, tvárnosť tohto sveta, ktorá sa pomíňa, a sama žije uprostred stvorení, ktoré vzdychajú a zvíjajú sa v pôrodných bolestiach až doteraz a očakávajú zjavenie Božích detí“.605 10432046 Preto sa kresťania modlia, najmä pri slávení Eucharistie,606 aby urýchlili Kristov druhý príchod,607 2817 keď ho vzývajú: „Príď, Pane“ (Zjv 22, 20).608

672Kristus pred svojím nanebovstúpením povedal, že ešte neprišla chvíľa slávneho nastolenia mesiášskeho kráľovstva očakávaného Izraelom,609 ktoré malo podľa prorokov610 priniesť všetkým ľuďom definitívny poriadok spravodlivosti, lásky a pokoja.732 Terajší čas je podľa Pánových slov časom Ducha a svedectva,611 ale je to aj čas poznačený ešte „ťažkosťami“612 a skúškou zla,613 ktorá nešetrí ani Cirkev614 2612 a ktorou sa začínajú boje posledných dní.615 Je to čas očakávania a bdenia.616

Kristov slávny príchod, nádej Izraela

673Po nanebovstúpení je Kristov príchod v sláve blízky,617 hoci nám „neprislúcha poznať časy alebo chvíle, ktoré Otec určil svojou mocou“ (Sk 1, 7).618 Tento eschatologický príchod sa môže uskutočniť v ktorúkoľvek chvíľu,619 hoci ho ešte niečo „zadŕža“, takisto ako aj konečnú skúšku, ktorá ho bude predchádzať.620

674Príchod osláveného Mesiáša závisí v každej chvíli dejín621 od jeho uznania celým Izraelom,622 ktorého časť sa zatvrdila623 v nevere624 voči Ježišovi. Svätý Peter to hovorí jeruzalemským Židom po Turícach: „Kajajte sa teda a obráťte sa, aby sa zotreli vaše hriechy a prišli časy osvieženia od Pána. Vtedy pošle Ježiša, vám určeného Mesiáša, ktorého musí prijať nebo až do čias, keď sa všetko obnoví, ako o tom Boh odpradávna hovoril ústami svojich svätých prorokov“ (Sk 3, 19-21). A svätý Pavol po ňom tvrdí: „Lebo keď ich strata je zmierením sveta, čím bude ich prijatie, ak nie život z mŕtvych?“ (Rim 11, 15). Vstup plného počtu Židov625 840 do mesiášskej spásy po plnom počte pohanov626 umožní Božiemu ľudu dosiahnuť Kristovu plnosť,627 v ktorej „bude Boh všetko vo všetkom“58 (1 Kor 15, 28).

Posledná skúška Cirkvi

675Pred Kristovým príchodom Cirkev musí prejsť poslednou skúškou,769 ktorá otrasie vierou mnohých veriacich.628 Prenasledovanie, ktoré sprevádza jej putovanie tu na zemi,629 odhalí „tajomstvo neprávosti“ v podobe náboženského podvodu, ktorý prináša ľuďom zdanlivé riešenie ich problémov za cenu odpadnutia od pravdy. Najväčším náboženským podvodom je podvod antikrista, to znamená určitého pseudomesianizmu, v ktorom človek oslavuje sám seba namiesto Boha a jeho Mesiáša, ktorý prišiel v tele.630

676Tento podvod antikrista sa už rysuje vo svete vždy, keď si niekto nárokuje splniť v dejinách mesiášsku nádej, ktorá sa môže uskutočniť iba mimo dejín, a to eschatologickým súdom. Cirkev odmietla túto falzifikáciu budúceho kráľovstva aj v umiernenej podobe, známu pod názvom „milenarizmus“,631 ale najmä v politickej podobe sekularizovaného, „vnútorne zvráteného“ mesianizmu.632 2425

677Cirkev vojde do slávy kráľovstva1340 len cez túto poslednú Veľkú noc, v ktorej bude nasledovať svojho Pána v jeho smrti a v jeho zmŕtvychvstaní.633 Kráľovstvo sa teda neuskutoční dejinným triumfom Cirkvi634 na spôsob vzostupného pokroku, ale víťazstvom Boha nad posledným náporom zla,635 2853 po ktorom zostúpi z neba Kristova nevesta.636 Božie víťazstvo nad vzburou zla bude mať podobu posledného súdu637 po poslednom kozmickom otrase tohto sveta, ktorý sa pomíňa.638

II. Súdiť živých i mŕtvych1038-1041

678Po prorokoch639 a po Jánovi Krstiteľovi640 Ježiš vo svojom kázaní zvestoval súd v posledný deň.1470 Vtedy vyjde na svetlo správanie každého641 i tajomstvo sŕdc.642 Vtedy bude odsúdená zavinená nevera, ktorá si nevážila Bohom ponúkanú milosť.643 Postoj k blížnemu odhalí, či niekto Božiu milosť a lásku prijal, alebo odmietol.644 V posledný deň Ježiš povie: „Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili“ (Mt 25, 40).

679Kristus je Pán večného života. Ako Vykupiteľovi sveta mu patrí plné právo definitívne súdiť skutky a srdcia ľudí. Toto právo „získal“ svojím krížom. Aj Otec „všetok súd odovzdal Synovi“ (Jn 5, 22).645 No Syn neprišiel preto, aby súdil, ale aby spasil646 a dával život, ktorý má v sebe.647 Každý, kto v tomto živote odmieta milosť, už odsudzuje sám seba,648 1021 dostane odplatu podľa svojich skutkov649 a môže sa aj naveky zatratiť, ak odmietne Ducha lásky.650