1990Ospravodlivenie oslobodzuje človeka od hriechu,1446 ktorý protirečí láske k Bohu, a očisťuje mu od neho srdce. Je výsledkom iniciatívy milosrdného Boha, ktorý ponúka odpustenie. Ospravodlivenie zmieruje človeka s Bohom. Vyslobodzuje z otroctva hriechu a uzdravuje.1733

1991Ospravodlivenie je zároveň prijatím Božej spravodlivosti vierou v Ježiša Krista. Spravodlivosť tu znamená pravdivosť Božej lásky. Spolu s ospravodlivením sa vlieva do našich sŕdc viera,1812 nádej a láska a je nám daná poslušnosť Božej vôli.

1992Ospravodlivenie nám svojím umučením zaslúžil Ježiš Kristus,617 ktorý sa obetoval na kríži ako živá, svätá a Bohu milá obeta a ktorého krv sa stala prostriedkom zmierenia za hriechy všetkých ľudí.1266 Ospravodlivenie sa udeľuje krstom, sviatosťou viery. Dáva nám podobnosť so spravodlivosťou Boha, ktorý nás mocou svojho milosrdenstva robí vnútorne spravodlivými. Cieľom ospravodlivenia je Božia a Kristova sláva a dar večného života.44 294

„Ale teraz sa zjavila Božia spravodlivosť bez zákona a dosvedčujú ju Zákon i Proroci: Božia spravodlivosť skrze vieru v Ježiša Krista pre všetkých, čo veria. Lebo niet rozdielu: veď všetci zhrešili a chýba im Božia sláva; ale sú ospravodlivení zadarmo jeho milosťou, vykúpením v Kristovi Ježišovi. Jeho Boh ustanovil ako prostriedok zmierenia skrze jeho krv prostredníctvom viery, aby ukázal svoju spravodlivosť, lebo v minulosti prehliadal predošlé hriechy vo svojej božskej zhovievavosti, aby v tomto čase ukázal svoju spravodlivosť: že sám je spravodlivý a že ospravodlivuje toho, kto verí v Ježiša“ (Rim 3, 21-26).

1993Ospravodlivenie utvára2008spoluprácu medzi Božou milosťou a slobodou človeka. Zo strany človeka sa ospravodlivenie prejavuje v tom, že vierou súhlasí s Božím slovom, ktoré ho pozýva na obrátenie, a láskou spolupracuje s vnuknutím Ducha Svätého, ktorý ho predchádza a ochraňuje:

„Keď sa Boh dotkne srdca človeka osvietením Ducha Svätého,2068 človek nie je ani celkom nečinný, keď prijíma toto vnuknutie, lebo ho môže aj odmietnuť, ale bez Božej milosti ani nemôže svojou slobodnou vôľou smerovať k spravodlivosti pred Bohom.“45

1994Ospravodlivenie je najvynikajúcejšie dielo Božej lásky, ktorú nám Boh zjavil v Ježišovi Kristovi a udelil skrze Ducha Svätého. Svätý Augustín sa nazdáva, že ospravodlivenie bezbožného je dielo312 „omnoho väčšie... ako nebo a zem“, lebo „nebo a zem sa pominú... ale spása a ospravodlivenie predurčených budú trvať navždy“.46 Domnieva sa tiež, že ospravodlivenie hriešnikov prevyšuje samo stvorenie anjelov412 v spravodlivosti, lebo svedčí o väčšom milosrdenstve.

1995Duch Svätý je vnútorný učiteľ.714 Keďže ospravodlivenie spôsobuje narodenie „vnútorného človeka“ (Rim 7, 22; Ef 3, 16), zahŕňa v sebe posvätenie celého človeka:

„Ako ste vydávali svoje údy na neprávosť, keď slúžili nečistote a neprávosti, tak teraz vydávajte svoje údy na posvätenie, aby slúžili spravodlivosti... Teraz, keď ste oslobodení od hriechu a stali ste sa Božími služobníkmi, máte z toho úžitok na posvätenie a nakoniec večný život“ (Rim 6, 19. 22).

II. Milosť

1996Naše ospravodlivenie pochádza z Božej milosti.153 Milosť je priazeň, nezaslúžená pomoc, ktorú nám dáva Boh, aby sme odpovedali na jeho pozvanie stať sa Božími deťmi,47 adoptovanými synmi,48 účastnými na Božej prirodzenosti49 a na večnom živote.50

1997Milosť je účasť na Božom živote.375260 Uvádza nás do intímnosti trojičného života: krstom má kresťan účasť na milosti Krista, ktorý je hlavou svojho tela. Ako „adoptovaný syn“ môže teraz v spojení s jednorodeným Synom nazývať Boha „Otcom“. Dostáva život Ducha, ktorý mu vlieva lásku a utvára Cirkev.

1998Toto povolanie k večnému životu je nadprirodzené.1719 Úplne závisí od nezaslúženej iniciatívy Boha, lebo len on môže zjaviť a dať seba samého. Presahuje schopnosti rozumu a sily ľudskej vôle i každého stvorenia.51

1999Kristova milosť je nezaslúžený dar, ktorým nám Boh dáva svoj život, vliaty Duchom Svätým do našej duše,1966 aby ju uzdravil z hriechu a posvätil. Je to posväcujúca alebo zbožšťujúca milosť, ktorú sme dostali v krste. Táto milosť je v nás prameňom diela nášho posvätenia:52

„Kto je teda v Kristovi, je novým stvorením. Staré sa pominulo a nastalo nové. Ale to všetko je od Boha, ktorý nás skrze Krista zmieril so sebou“ (2 Kor 5, 17-18).