2050Rímsky pápež a biskupi ako autentickí... učitelia hlásajú sebe zverenému ľudu vieru, ktorú treba veriť a aplikovať v morálnom konaní. Oni sú aj oprávnení vynášať úsudok o morálnych otázkach, ktoré patria do oblasti prirodzeného zákona a rozumu.

2051Neomylnosť Učiteľského úradu duchovných pastierov sa vzťahuje na všetky prvky učenia vrátane morálneho učenia, bez ktorých nemožno zachovať a vykladať spasiteľné pravdy viery alebo podľa nich žiť.

Desať prikázaní
Exodus 20, 2-17Deuteronómium 5, 6-21Katechetická formula1
„Ja som Pán,
tvoj Boh,
ktorý ťa vyviedol
z egyptskej krajiny,
z domu otroctva.
„Ja som Pán,
tvoj Boh,
ktorý ťa vyviedol
z egyptskej krajiny,
z domu otroctva.
„Ja som Pán,
tvoj Boh:
Nebudeš mať
iných bohov
okrem mňa.
Neurobíš si modlu
ani nijakú podobu toho,
čo je hore na nebi,
dolu na zemi
alebo vo vode pod zemou.
Nebudeš sa im klaňať
ani ich uctievať.
Lebo ja, Pán, tvoj Boh,
som žiarlivý Boh,
ktorý tresce
neprávosti otcov na deťoch
do tretieho
a štvrtého pokolenia
u tých, čo ma nenávidia,
milosrdenstvo však preukazuje
do tisíceho pokolenia
tým, čo ma milujú
a zachovávajú moje príkazy.
Nebudeš mať
iných bohov
okrem mňa.
Nebudeš mať okrem mňa
iných bohov,
ktorým by si sa klaňal.
Nevezmeš meno Pána,
svojho Boha, nadarmo.
Lebo Pán nenechá
bez trestu toho,
kto bude brať
jeho meno nadarmo.
Nevezmeš meno Pána,
svojho Boha, nadarmo...
lebo Pán nenechá
bez trestu toho,
kto bude brať
jeho meno nadarmo.
Nevezmeš
Božie meno nadarmo.
Pamätaj, že máš svätiť
sobotný deň.
Šesť dní budeš pracovať
a tvoriť všetky svoje diela,
siedmy deň je však sobota
Pána, tvojho Boha.
Vtedy nebudeš konať
nijakú prácu ani ty,
ani tvoj syn alebo tvoja dcéra,
ani tvoj sluha
alebo tvoja slúžka,
ani tvoj dobytok, ani cudzinec,
ktorý býva v tvojich bránach.
Lebo za šesť dní Pán utvoril
nebo a zem, more
a všetko, čo je v nich,
v siedmy deň však odpočíval.
Preto ho Pán požehnal
a zasvätil ho.
Zachovávaj sobotný deň
a zasväť ho.
Pamätaj, že máš svätiť
sviatočné dni.
Cti svojho otca
a svoju matku,
aby si dlho žil na zemi,
ktorú ti dá Pán, tvoj Boh.
Cti svojho otca
a svoju matku.
Cti svojho otca
a svoju matku.
Nezabiješ.Nezabiješ.Nezabiješ.
Nescudzoložíš.Nescudzoložíš.Nezosmilníš.
Nepokradneš.Nepokradneš.Nepokradneš.
Nevyslovíš
krivé svedectvo
proti svojmu blížnemu.
Nevyslovíš
krivé svedectvo
proti svojmu blížnemu.
Nebudeš
krivo svedčiť
proti svojmu blížnemu.
Nebudeš žiadostivo túžiť
po dome
svojho blížneho.
Nebudeš žiadostivo túžiť
po manželke
svojho blížneho.
Nebudeš žiadostivo túžiť
po manželke
svojho blížneho.
Nebudeš žiadostivo túžiť
po jeho manželke
ani po jeho sluhovi,
ani po jeho slúžke,
ani po volovi, ani po oslovi,
ani po ničom, čo mu patrí.“
Nebudeš túžiť...
po ničom, čo patrí
tvojmu blížnemu.“
Nebudeš túžiť
po majetku
svojho blížneho.“

Druhý oddiel
Desať prikázaní

„Učiteľ, čo ... mám robiť...?“

2052„Učiteľ, čo dobré mám robiť, aby som mal večný život?“ Mladíkovi, ktorý kladie túto otázku, Ježiš najprv odpovedá tak, že mu pripomína nevyhnutnosť uznať Boha ako „jedine dobrého“, ako najvyššie dobro a prameň všetkého dobra. Potom mu hovorí: „Ak chceš vojsť do života, zachovávaj prikázania!“ A vypočítava mu prikázania1858 týkajúce sa lásky k blížnemu: „Nezabiješ! Nescudzoložíš! Nepokradneš! Nebudeš krivo svedčiť! Cti otca i matku!“ Nakoniec zhŕňa tieto prikázania pozitívnym spôsobom: „Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!“ (Mt 19, 16-19).

2053K tejto prvej odpovedi pripája druhú: „Ak chceš byť dokonalý, choď, predaj, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma!“ (Mt 19, 21). Táto druhá odpoveď neruší prvú. Nasledovanie Krista zahŕňa zachovávanie prikázaní.1968 Zákon sa neruší,1 ale človek je vyzvaný, aby ho našiel v osobe svojho učiteľa, ktorý je jeho dokonalým splnením. V troch synoptických evanjeliách sa Ježišova výzva adresovaná bohatému mladíkovi, aby ho nasledoval s poslušnosťou učeníka a zachovávaním prikázaní, spája s výzvou k chudobe a čistote.2 1973 Evanjeliové rady sú neodlučiteľné od prikázaní.

2054Ježiš prevzal desať prikázaní,581 ale zjavil silu Ducha, ktorý pôsobí v ich litere. Hlásal „spravodlivosť“, ktorá prevyšuje „spravodlivosť zákonníkov a farizejov“ (Mt 5, 20), ale aj spravodlivosť pohanov.3 Objasnil všetky požiadavky prikázaní. „Počuli ste, že otcom bolo povedané: ‚Nezabiješ!‘... No ja vám hovorím: Pred súd pôjde každý, kto sa na svojho brata hnevá“ (Mt 5, 21-22).

2055Keď mu položia otázku: „Ktoré prikázanie v zákone je najväčšie?“ (Mt 22, 36), Ježiš odpovedá: „Milovať budeš Pána,129 svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou! To je najväčšie a prvé prikázanie. Druhé je mu podobné: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého! Na týchto dvoch prikázaniach spočíva celý zákon i proroci“ (Mt 22, 37-40).4 Desatoro (Dekalóg) sa má vysvetľovať vo svetle tohto dvojitého a jediného prikázania lásky, ktorá je plnosťou zákona:

„Lebo: Nescudzoložíš! Nezabiješ! Nepokradneš! Nepožiadaš! a ktorékoľvek iné prikázanie je zahrnuté v tomto slove: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého! Láska nerobí zle blížnemu; teda naplnením zákona je láska“ (Rim 13, 9-10).

Dekalóg vo Svätom písme

2056Slovo „Dekalóg“ znamená doslovne „desať slov“ (Ex 34, 28; Dt 4, 13; 10, 4). Týchto „desať slov“ Boh zjavil svojmu ľudu na svätom vrchu. Napísal ich „svojím prstom“ (Ex 31, 18)5 700 na rozdiel od ostatných príkazov, ktoré napísal Mojžiš.6 Sú to Božie slová62 vo vynikajúcom zmysle. Sú nám odovzdané v Knihe Exodus7 a v Knihe Deuteronómium.8 Už v Starom zákone sa sväté knihy odvolávajú na „desať slov“,9 ale ich plný zmysel bude zjavený v Novom zákone v Ježišovi Kristovi.

2057Dekalóg (Desatoro)2084 sa má chápať predovšetkým v kontexte exodu (východu z Egypta), ktorý je veľkou udalosťou Božieho vyslobodenia stojacou v centre starej zmluvy. Či sú prikázania („desať slov“) formulované ako negatívne príkazy, zákazy, alebo ako pozitívne prikázania (ako je: „Cti svojho otca a svoju matku“), poukazujú na podmienky života oslobodeného od otroctva hriechu. Desatoro je cestou života:

„Prikazujem ti, aby si miloval Pána, svojho Boha, kráčal po jeho cestách a zachovával jeho príkazy, ustanovenia a nariadenia. Potom budeš žiť a rozmnožíš sa“ (Dt 30, 16).

Táto oslobodzujúca sila Desatora sa prejavuje2170 napríklad v prikázaní o sobotnom odpočinku, ktorý je určený aj cudzincom a otrokom:

„Pamätaj, že si bol otrokom v egyptskej krajine a že ťa Pán, tvoj Boh, vyviedol odtiaľ mocnou pravicou a zdvihnutým ramenom“ (Dt 5, 15).

2058„Desať slov“ zhŕňa a vyhlasuje Boží zákon:1962 „Tieto slová hovoril Pán celej vašej pospolitosti mohutným hlasom na vrchu sprostred ohňa, z mraku a z temnoty – a nepridal nič. Potom ich napísal na dve kamenné tabule a dal ich mne“ (Dt 5, 22). Preto sa tie dve tabule nazývajú „zákon“ (Ex 25, 16). Obsahujú totiž ustanovenia zmluvy uzavretej medzi Bohom a jeho ľudom. Tieto „tabule zákona“ (Ex 31, 18; 32, 15; 34, 29) sa mali uložiť do „archy“ (Ex 25, 16; 40, 1-2).

2059„Desať slov“ vyslovil sám Boh707 počas teofánie („Z tváre do tváre hovoril k vám Pán z ohňa na vrchu“: Dt 5, 4). Patria k zjaveniu, ktorým Boh zjavuje seba samého a svoju slávu. Dar prikázaní je darom samého Boha a jeho svätej vôle. Tým, že Boh dáva poznať svoju vôľu,2823 zjavuje sa svojmu ľudu.