2420Cirkev vynáša svoj morálny úsudok2032 o ekonomických a sociálnych otázkach, "keď to vyžadujú základné práva osoby alebo spása duší".160 V morálnom poriadku vychádza z poslania, ktoré sa líši od poslania politických autorít: Cirkev sa stará o časné aspekty spoločného dobra, lebo sú zamerané na najvyššie dobro, náš posledný cieľ.2246 Usiluje sa inšpirovať správne postoje vo vzťahu k pozemským dobrám a v spoločensko-hospodárskych vzťahoch.

2421Sociálne učenie Cirkvi sa rozvinulo v 19. storočí, keď sa evanjelium stretlo s modernou priemyselnou spoločnosťou, s jej novými štruktúrami výroby spotrebných dobier, s jej novou koncepciou spoločnosti, štátu a autority, s jej novými formami práce a vlastníctva. Rozvoj učenia Cirkvi o ekonomických a sociálnych otázkach svedčí o trvalej hodnote učenia Cirkvi a zároveň o pravom zmysle jej stále živej a činnej tradície.161

2422Sociálne učenie Cirkvi tvorí náukový celok, ktorý sa postupne dopĺňa v miere, v akej Cirkev za pomoci Ducha Svätého vysvetľuje udalosti v priebehu dejín vo svetle celého Božieho slova zjaveného Ježišom Kristom.162 Toto učenie sa stáva tým prijateľnejším pre ľudí dobrej vôle, čím viac inšpiruje správanie sa veriacich.2044

2423Sociálne učenie Cirkvi predkladá princípy uvažovania; odvodzuje kritériá úsudku; dáva smernice na činnosť:

Každý systém, podľa ktorého by sociálne vzťahy mali byť úplne určované ekonomickými faktormi, je proti prirodzenosti ľudskej osoby a jej konania.163

2424Teória, ktorá zo zisku robí výlučné pravidlo a posledný cieľ ekonomickej činnosti, nie je morálne prijateľná. Nezriadená túžba po peniazoch nevyhnutne spôsobuje svoje zvrátené následky.2317 Je jednou z príčin početných konfliktov, ktoré narúšajú sociálny poriadok.164

Systém, ktorý podriaďuje "základné práva jednotlivých osôb a skupín kolektívnemu organizovaniu výroby",165 je proti dôstojnosti človeka. Každé konanie, ktoré redukuje osoby iba na číre prostriedky zisku, zotročuje človeka, vedie k zbožňovaniu peňazí a prispieva k šíreniu ateizmu. "Nemôžete slúžiť aj Bohu, aj mamone" (Mt 6, 24; Lk 16, 13).

2425Cirkev zavrhla totalitné a ateistické ideológie, ktoré sú v modernej dobe spojené s "komunizmom" alebo "socializmom".676 Na druhej strane v praxi "kapitalizmu" odmietla individualizmus a absolútny primát trhového zákona nad ľudskou prácou.166 Riadenie hospodárstva iba pomocou centralizovaného plánovania prevracia v základe spoločenské zväzky; jeho riadenie jedine prostredníctvom trhového zákona narúša sociálnu spravodlivosť, lebo "sú niektoré ľudské potreby, ktoré sa netýkajú trhu".167 Treba propagovať rozumnú reguláciu obchodu a hospodárskeho podnikania1886 podľa správnej hierarchie hodnôt a so zreteľom na spoločné dobro.

IV. Ekonomická činnosť a sociálna spravodlivosť

2426Rozvoj ekonomických činností a rast výroby majú za cieľ uspokojiť potreby ľudí. Ekonomický život sa nezameriava len na zvýšenie produkcie a na zväčšenie zisku alebo moci; je predovšetkým zameraný na službu osobám, celému človekovi a celému ľudskému spoločenstvu. Ekonomická činnosť riadená podľa vlastných metód sa má vykonávať v hraniciach morálneho poriadku podľa sociálnej spravodlivosti,1928 aby zodpovedala Božiemu plánu s človekom.168

2427Ľudská práca307 má pôvod bezprostredne v osobách stvorených na Boží obraz a povolaných na to, aby jedny s druhými a pre druhých pokračovali v diele stvorenia tým, že ovládnu zem.169 378 Práca je teda povinnosťou: "Kto nechce pracovať, nech ani neje" (2 Sol 3, 10).170 Práca oslavuje Stvoriteľove dary a schopnosti, ktoré človek dostal.531 Môže byť aj vykupiteľská. Keď človek znáša útrapy171 práce v spojení s Ježišom, remeselníkom z Nazareta a ukrižovaným na Kalvárii, istým spôsobom spolupracuje s Božím Synom na jeho vykupiteľskom diele. Dokazuje, že je Kristovým učeníkom, keď každodenne nesie kríž v činnosti, na ktorú je povolaný.172 Práca sa môže stať prostriedkom posväcovania a oživovania pozemských skutočností v Kristovom duchu.

2428V práci človek uplatňuje a zdokonaľuje časť schopností,2834 ktoré sú vpísané do jeho prirodzenosti. Základná hodnota práce závisí od samého človeka, ktorý je jej pôvodcom i cieľom.2185 Práca je pre človeka, a nie človek pre prácu.173

Každý má mať možnosť čerpať z práce prostriedky na udržiavanie vlastného života i života svojich rodinných príslušníkov a na preukazovanie služby ľudskému spoločenstvu.

2429Každý má právo na hospodárske podnikanie, každý má náležite používať svoje schopnosti, aby prispel k hojnosti osožnej všetkým a aby zbieral spravodlivé ovocie svojich námah. Má dbať o to, aby konal podľa nariadení vydaných zákonitými autoritami v prospech spoločného dobra.174