530Útek do Egypta a povraždenie neviniatok237 sú prejavom toho, ako temnoty odporujú svetlu: „Prišiel do svojho vlastného, a vlastní ho neprijali“ (Jn 1, 11). Celý Kristov život bude poznačený prenasledovaním.574 A jeho vlastní majú na ňom podiel s ním.238 Jeho návrat z Egypta239 pripomína exodus240 a predstavuje Ježiša ako definitívneho osloboditeľa.

Tajomstvá Ježišovho skrytého života

531Počas veľkej časti svojho života Ježiš mal účasť na údele obrovskej väčšiny ľudí: každodenný život bez väčšej nápadnosti, život manuálnej práce, židovský náboženský život podriadený Božiemu zákonu,241 2427 život v spoločenstve. O celom tomto období je nám zjavené, že Ježiš bol „poslušný“ svojim rodičom a „vzmáhal sa v múdrosti, veku a v obľube u Boha i u ľudí“ (Lk 2, 51-52).

532Ježiš svojou poslušnosťou matke a zákonitému otcovi dokonale zachováva štvrté prikázanie.2214-2220 Táto poslušnosť je pozemským obrazom jeho synovskej poslušnosti nebeskému Otcovi. Ježišova každodenná poslušnosť Jozefovi a Márii ohlasovala a anticipovala poslušnosť vyjadrenú v modlitbe612 v Getsemanskej záhrade: „Nie moja, ale tvoja vôľa...“ (Lk 22, 42). Kristova poslušnosť v každodenných okolnostiach skrytého života bola už začiatkom diela obnovenia toho, čo zničila Adamova neposlušnosť.242

533Skrytý život v Nazarete umožňuje každému človekovi, aby sa spojil s Ježišom na najvšednejších cestách života:

„Nazaretský dom je škola, v ktorej začíname poznávať Kristov život: je to škola evanjelia... Učí nás predovšetkým mlčaniu.2717 Kiež by v nás ožila hlboká úcta k mlčaniu, k tomuto obdivuhodnému a nevyhnutne potrebnému postoju ducha... Okrem toho tu vidíme pravý spôsob rodinného života. Nech nám Nazaret pripomína, čo je rodina, jej spoločenstvo lásky,2204 jej vážna a žiarivá krása, jej posvätná a nedotknuteľná osobitosť... A napokon tu poznávame školu práce. Ó nazaretský domov, dom ‚tesárovho Syna‘! Tu predovšetkým by sme chceli pochopiť a osláviť tvrdý, ale vykupujúci zákon ľudskej práce... Tu napokon chceme pozdraviť robotníkov celého sveta a ukázať im ich veľký vzor, ich božského brata.“243 2427

534Nájdenie Ježiša v chráme244 583 je jediná udalosť, ktorá prerušuje mlčanie evanjelií o rokoch Ježišovho skrytého života.2599 Ježiš tu dáva tušiť tajomstvo svojho úplného zasvätenia poslaniu, ktoré vyplývalo z jeho Božieho synovstva: „Nevedeli ste, že mám byť tam, kde ide o môjho Otca?“ (Lk 2, 49). Mária a Jozef „nepochopili“ tieto slová, ale prijali ich s vierou964 a Mária „zachovávala všetky [tieto] slová vo svojom srdci“ (Lk 2, 51) po všetky roky, v ktorých Ježiš zostával skrytý v tichu bežného života.

III. Tajomstvá Ježišovho verejného života
Ježišov krst

535Začiatkom245 Ježišovho verejného života je jeho krst, ktorý prijal od Jána v Jordáne.246 Ján „hlásal krst pokánia na odpustenie hriechov“719-720 (Lk 3, 3). Prichádzali zástupy hriešnikov, mýtnikov a vojakov,247 farizejov a saducejov248 i prostitútok,249 aby sa mu dali pokrstiť. „Vtedy prišiel Ježiš.“ Krstiteľ váha, Ježiš nalieha – a prijíma krst.701 Vtedy zostupuje na Ježiša Duch Svätý v podobe holubice a z neba zaznieva hlas: „Toto je môj milovaný Syn“ (Mt 3, 13-17). To je zjavenie („epifánia“) Ježiša ako Mesiáša438 Izraela a Božieho Syna.

536Pre Ježiša je jeho krst prijatím a začiatkom jeho poslania ako trpiaceho Služobníka. Dáva sa započítať medzi hriešnikov.250 606 Už je „Boží Baránok, ktorý sníma hriech sveta“1224 (Jn 1, 29). Už anticipuje „krst“ svojej krvavej smrti.251 Už prichádza splniť „všetko, čo je spravodlivé“ (Mt 3, 15), čiže úplne sa podriaďuje vôli svojho Otca: z lásky súhlasí s týmto krstom smrti na odpustenie našich hriechov.252 444 Na tento súhlas odpovedá hlas Otca, ktorý vkladá do svojho Syna všetko svoje zaľúbenie.253 727 Zostupuje Duch Svätý, ktorého má Ježiš v plnosti už od svojho počatia, a „spočinie“ na ňom.254 Ježiš bude prameňom Ducha pre celé ľudstvo.739 Pri jeho krste „sa... otvorilo nebo“ (Mt 3, 16), ktoré zatvoril Adamov hriech. A zostúpenie Ježiša a Ducha Svätého posvätilo vody ako predzvesť nového stvorenia.

537Krst sviatostne pripodobňuje kresťana Ježišovi,1262 ktorý vo svojom krste anticipuje svoju smrť a svoje zmŕtvychvstanie. Kresťan má vstúpiť do tohto tajomstva pokorného zníženia sa a kajúcnosti, zostúpiť s Ježišom do vody, aby spolu s ním vystúpil, a znovu sa narodiť z vody a z Ducha, aby sa v Synovi stal Otcovým milovaným synom a žil „novým životom“ (Rim 6, 4):

„Krstom sa pochovajme s Kristom, aby sme s ním vstali z mŕtvych;628 zostúpme s ním, aby sme spolu s ním boli aj povýšení; vystúpme s ním, aby sme spolu s ním boli aj oslávení.“255

Tak sa stalo, „že z toho, čo sa odohralo v Kristovi, sme poznali, že po kúpeli vodou zlieta na nás z nebeských brán Duch Svätý a preniká nás pomazaním nebeskej slávy a že po adoptovaní hlasom Otca sa stávame [Božími] synmi“.256

Pokúšanie Ježiša

538Evanjeliá hovoria o čase Ježišovej samoty na púšti hneď po tom, ako prijal krst od Jána. Ježiš „pobádaný Duchom“ na púšť zostáva tam štyridsať dní bez jedla; žije medzi divou zverou a anjeli mu posluhujú.257 394 Keď sa tento čas končí, satan ho trikrát pokúša tým, že podrobuje skúške jeho synovský vzťah k Bohu.518 Ježiš odráža tieto útoky, ktoré sú opakovaním Adamovho pokušenia v raji a Izraela na púšti, a diabol „na čas od neho odišiel“ (Lk 4, 13).

539Evanjelisti poukazujú na spasiteľný význam tejto tajomnej udalosti. Ježiš je nový Adam, ktorý zostáva verný tam,397 kde prvý Adam podľahol pokušeniu. Ježiš dokonale plní povolanie Izraela. Na rozdiel od tých, ktorí kedysi štyridsať rokov pokúšali Boha na púšti,258 Ježiš Kristus sa zjavuje ako Boží služobník, úplne poslušný Božej vôli. Tak víťazí nad diablom: „Poviazal silného“, aby mu vzal jeho korisť.259 385 Ježišovo víťazstvo nad Pokušiteľom na púšti anticipuje víťazstvo umučenia, vrcholnej poslušnosti jeho synovskej lásky k Otcovi.609