720Nakoniec Duch Svätý začína s Jánom Krstiteľom v predobraze to, čo uskutoční s Kristom a v Kristovi: navrátenie Božej „podoby“ človekovi. Jánov krst bol krstom na pokánie, krst vodou a Duchom535 bude novým narodením.85

„Zdravas’, milosti plná“

721Mária, presvätá Božia Matka, vždy Panna, je veľdielom poslania Syna a Ducha v plnosti času. Prvý raz v pláne spásy Otec nachádza Príbytok – pretože ho pripravil jeho Duch484 –, v ktorom môže jeho Syn a jeho Duch prebývať medzi ľuďmi. V tomto zmysle Tradícia Cirkvi často vzťahuje na Máriu tie najkrajšie texty o múdrosti:86 liturgia ospevuje Máriu a predstavuje ju ako „sídlo múdrosti“.

V nej sa začínajú zjavovať „obdivuhodné Božie diela“, ktoré Duch vykoná v Kristovi a v Cirkvi:

722Duch Svätý pripravil Máriu svojou milosťou.489 Bolo treba, aby bola „plná milosti“ Matka toho, v ktorom „telesne prebýva celá plnosť božstva“ (Kol 2, 9). Z čírej milosti bola počatá bez hriechu ako najponíženejšia zo všetkých stvorení a najschopnejšia z nich prijať nevýslovný dar Všemohúceho. Anjel Gabriel ju právom pozdravuje ako „dcéru Siona“:2676 „Zdravas’!“ („Raduj sa!“).87 Keď Mária nosí v sebe večného Syna, vo svojom chválospeve88 vzdáva Otcovi v Duchu Svätom vďaky celého Božieho ľudu, a teda Cirkvi.

723V Márii Duch Svätý uskutočňuje Otcov dobrotivý plán. Z Ducha Svätého Panna počne a porodí Božieho Syna.485 Jej panenstvo sa mocou Ducha Svätého a viery stáva jedinečnou plodnosťou.89 506

724V Márii Duch Svätý zjavuje Otcovho Syna, ktorý sa stal Synom Panny. Ona je horiacim kríkom definitívnej teofánie: naplnená Duchom Svätým208 ukazuje Slovo v jeho krehkom tele a dáva ho poznať chudobným90 2619 a prvotinám národov.91

725Napokon skrze Máriu začína Duch Svätý privádzať do spoločenstva963 s Kristom ľudí, ktorí sú predmetom dobrotivej Božej lásky.92 Ako prví vždy prijímajú Krista ponížení: pastieri, mudrci, Simeon a Anna, novomanželia z Kány a prví učeníci.

726Na konci tohto poslania Ducha Svätého sa Mária stáva „Ženou“, novou Evou, „matkou žijúcich“, matkou „úplného Krista“.93 4942618 Ako taká, zotrvávajúc s Dvanástimi „jednomyseľne... na modlitbách“ (Sk 1, 14), je prítomná na úsvite „posledných čias“, ktoré začne Duch Svätý na turíčne ráno zjavením Cirkvi.

Ježiš Kristus

727Celé poslanie Syna a Ducha Svätého v plnosti času438 je obsiahnuté v tom, že Syn je už od svojho vtelenia695 pomazaný Otcovým Duchom: Ježiš je Kristus, Mesiáš.536

Celú druhú časť Vyznania viery treba čítať v tomto svetle. Celé Kristovo dielo je spoločným poslaním Syna a Ducha Svätého. Tu sa zmienime iba o Ježišovom prisľúbení Ducha Svätého a o dare Ducha Svätého od osláveného Pána.

728Ježiš plne zjavuje Ducha Svätého až vtedy, keď bol sám oslávený svojou smrťou a svojím zmŕtvychvstaním. Postupne ho však naznačuje už pri vyučovaní zástupov, keď zjavuje, že jeho telo bude pokrmom pre život sveta.94 Naznačuje ho aj Nikodémovi,95 Samaritánke96 a tým, ktorí sa zúčastňujú na Sviatku stánkov.97 Svojim učeníkom hovorí o ňom otvorene v súvislosti s modlitbou98 a so svedectvom, ktoré budú musieť vydávať.99 2615

729Až keď prišla hodina, keď má byť oslávený, sľubuje Ježiš príchod Ducha Svätého, lebo jeho smrť a jeho zmŕtvychvstanie budú splnením prisľúbenia daného otcom:100 na Ježišovu prosbu Otec dá Ducha pravdy, iného Tešiteľa; Otec ho pošle v Ježišovom mene; Ježiš ho pošle od Otca, lebo Duch vychádza z Otca. Duch Svätý príde, budeme ho poznať, bude s nami navždy, bude s nami bývať; naučí nás všetko a pripomenie nám všetko, čo Ježiš povedal, a vydá o ňom svedectvo; uvedie nás do plnej pravdy a oslávi Krista. A svetu ukáže, čo je hriech, čo spravodlivosť a čo súd.3881433