90V celku Zjavenia Kristovho tajomstva možno nájsť vzájomné spojitosti a súvislosti medzi dogmami.55 114158 Treba pripomenúť, že „jestvuje poriadok čiže ‚hierarchia‘ právd katolíckeho učenia,234 lebo ich súvis so základom kresťanskej viery je rozličný“.56

Nadprirodzený zmysel pre vieru

91Všetci veriaci majú účasť na chápaní a odovzdávaní zjavenej pravdy. Prijali pomazanie od Ducha Svätého,737 ktorý ich učí57 a uvádza „do plnej pravdy“ (Jn 16, 13).

92„Spoločenstvo veriacich ako celok... sa nemôže mýliť vo viere a túto svoju osobitú vlastnosť prejavuje nadprirodzeným zmyslom pre vieru,785 ktorý je v celom ľude, keď ‚od biskupov až po posledných veriacich laikov‘ vyjadruje svoj všeobecný súhlas vo veciach viery a mravov.“58

93„Týmto zmyslom pre vieru, ktorý vzbudzuje a udržuje Duch pravdy, Boží ľud pod vedením posvätného Učiteľského úradu...889 sa neochvejne pridŕža viery ‚raz navždy odovzdanej svätým‘, hlbšie do nej preniká správnym úsudkom a plnšie ju uvádza do života.“59

Rast v chápaní viery

94Vďaka pomoci Ducha Svätého sa v živote Cirkvi môže prehlbovať chápanie tak skutočností,66 ako aj slov pokladu viery:

  • „rozjímaním a štúdiom veriacich,2651 ktorí o nich premýšľajú vo svojom srdci“;60 najmä „teologickým bádaním“ sa dosahuje „hlboké poznanie zjavenej pravdy“;61
  • „dôverným poznaním duchovných skutočností20382518 zo skúsenosti [veriacich]“;62 „Božie slová rastú s tým, kto ich číta“;63
  • „kazateľskou činnosťou tých, ktorí s biskupským nástupníctvom dostali hodnovernú charizmu pravdy“.64

95„Je teda zrejmé, že posvätná Tradícia, Sväté písmo a Učiteľský úrad Cirkvi podľa nanajvýš múdreho Božieho rozhodnutia tak navzájom súvisia a sú spojené, že jedno bez druhých by neobstálo a všetky spolu, každé svojím spôsobom, pôsobením jediného Ducha Svätého účinne prispievajú k spáse duší.“65

Zhrnutie

96Čo Ježiš Kristus zveril apoštolom, oni, inšpirovaní Duchom Svätým, svojím kázaním a písomne odovzdali všetkým pokoleniam až do Kristovho slávneho návratu.

97„Posvätná Tradícia a Sväté písmo tvoria jeden posvätný poklad Božieho slova,“66 v ktorom putujúca Cirkev ako v zrkadle kontempluje Boha, prameň celého svojho bohatstva.

98„Cirkev vo svojom učení, živote a kulte zachováva a všetkým pokoleniam odovzdáva všetko, čím sama je, a všetko, čo verí.“67

99Celý Boží ľud svojím nadprirodzeným zmyslom pre vieru neprestáva prijímať dar Božieho zjavenia, hlbšie doň vnikať a plnšie z neho žiť.