Úvod do Knihy proroka Habakuka

1. Kniha, osoba a účinkovanie proroka

1.1. Kniha. Spis proroka Habakuka sa v hebrejskej Biblii a v Septuaginte uvádza na ôsmom mieste medzi dvanástimi, tzv. menšími prorokmi. Medzi rukopismi, ktoré objavili v prvej qumránskej jaskyni, je aj komentár (pešer) k prvým dvom hlavám Habakukovho proroctva (značka 1QpHab). Tento rukopis, pochádzajúci z 1. stor. pred Kr., je veľmi dôležitý pre textovú kritiku (porovnávanie a hodnotenie jeho variantov s hebrejským textom knihy v kritických vydaniach Starého zákona) a na lepšie pochopenie vzniku a pozadia qumránskej sekty esénov. Keďže však metóda, ktorú v rukopise pri výklade Habakukovho proroctva použili, je prepiata alegoréza (pozmenený a aktualizovaný význam biblického textu v intenciách qumránskej sekty), rukopis nemá veľký význam pre pochopenie Habakukovho posolstva.

1.2. Osoba a účinkovanie proroka. O júdskom prorokovi Habakukovi (hebr. Chabakkúk = »záhradná rastlina«, »mäta«[?]) okrem mena vieme iba toľko, že bol nabí, prorok (porov. 1,1) a že žil v Jeruzaleme. Neslobodno ho však stotožňovať s Habakukom, o ktorom je reč v Dan 14,33-38. Pôsobil okolo r. 600 pred Kr., teda v čase, keď Júdske kráľovstvo po Jošiášovej [Joziášovej] smrti v bitke pri Megidde (r. 609 pred Kr.) začalo nábožensky upadať. Zmienka o Chaldejcoch, t. j. príslušníkoch Novobabylonskej ríše (porov. 1,6), poukazuje na historické pozadie Habakukovho proroctva, konkrétne na blížiace sa nebezpečenstvo Babylončanov pred r. 598 pred Kr.

2. Obsah a rozdelenie knihy

2.1. Obsah. Habakuk sa sťažuje na násilnosti páchané na svojom národe za vlády kráľa Jójakima [Joakima] (609-598 pred Kr.) a na to, že Pán nezasahuje. Dostáva odpoveď, že na potrestanie utláčateľov Boh pošle Chaldejcov (1,2-11). Prorok sa pohoršuje, že Boh chce potrestať bezbožných prostredníctvom ešte bezbožnejších Chaldejcov (porov. 1,12-17). Boh mu ako odpoveď oznamuje trest, ktorý čaká aj na Chaldejcov (porov. 2,1-5). Nato prorok vynáša proti nim päť výrokov »Beda!« (porov. 2,6-20). Proroctvo sa končí »Habakukovou modlitbou« "na spôsob žalospevu" (3,1) k všemohúcemu Bohu, ktorý prichádza zachrániť svoj ľud a zničiť svojvoľníka (porov. 3,2-19). Pre vznešený rečnícky štýl a pre výraznú, pôsobivú obraznú reč, najmä v hymnickej skladbe 3. hlavy, sa kniha pokladá za perlu prorockej literatúry.

2.2. Rozdelenie. Podľa obsahu možno knihu rozdeliť na tri časti:

  1. Prorokov nárek a Božia odpoveď (1,2 - 2,5).
  2. Päť výrokov »Beda!« proti Chaldejcom (2,6-20).
  3. »Habakukova modlitba« (3,1-19).

3. Posolstvo Habakukovho proroctva.

Kniha proroka Habakuka rieši na prípade utláčaného júdskeho ľudu všeobecný pálčivý problém, ako môže Boh dopustiť a nechať bez trestu nespravodlivosť a zlo na svete. Po prorokových sťažnostiach na ukrutnosti a násilnosti utláčateľov mu Boh dáva najavo, že prostredníctvom svojich zdanlivo protikladných zásahov do behu dejín zaručuje konečné víťazstvo práva a spravodlivosti nad každým násilím, vydieraním a aroganciou zločincov. Boh teda definitívne spasí svoj ľud tým, že zničí všetkých jeho nepriateľov. To platí aj o nespravodlivostiach v dejinách iných národov. Prorokovo posolstvo vrcholí v Božom výroku: "Spravodlivý bude žiť pre svoju vernosť" (2,4b). U apoštola Pavla nadobúda tento výrok novú teologickú dimenziu a náplň (porov. Rim 1,17; Gal 3,11; pozri aj Hebr 10,38).

Problém zla v položení utláčaných národov a z toho vyplývajúce Habakukovo pohoršenie je častým problémom a pohoršením ľudí aj v dnešných časoch. Prorokovi a všetkým, ktorí sa rozhorčujú nad tým, že Boh obchádza krivdu a zlo nevysvetliteľným mlčaním a že sa nečinne pozerá na toľké nespravodlivosti, Boh dáva túto odpoveď: všemohúci Boh často paradoxným spôsobom pripravuje a uskutočňuje konečné víťazstvo pravdy a spravodlivosti; spravodlivý však bude žiť pre svoju vernosť Božiemu slovu a Božej vôli.