2010Keďže v poriadku milosti iniciatíva patrí Bohu,1998 nikto si nemôže zaslúžiť prvú milosť, ktorá je na začiatku obrátenia, odpustenia a ospravodlivenia. Z podnetu Ducha Svätého a lásky si potom môžeme zaslúžiť pre seba i pre druhých milosti, ktoré sú potrebné na naše posvätenie, na vzrast milosti a lásky, ako aj na dosiahnutie večného života. Aj časné dobrá, ako je zdravie alebo priateľstvo, si podľa Božej múdrosti môžeme zaslúžiť. Tieto milosti a dobrá sú predmetom kresťanskej modlitby. Modlitba nám získava milosť potrebnú na záslužné skutky.

2011Kristova láska je v nás prameňom všetkých našich zásluh492 pred Bohom. Milosť nás spája s Kristom činnou láskou, a tak zabezpečuje nadprirodzenú hodnotu našim činom a v dôsledku toho ich zásluhu pred Bohom i pred ľuďmi. Svätí si boli vždy hlboko vedomí, že ich zásluhy sú čírou milosťou.

"Dúfam, že po tomto pozemskom vyhnanstve sa budem radovať z teba vo vlasti. No nechcem hromadiť zásluhy pre nebo, chcem pracovať jedine z lásky k tebe... Na konci tohto života1460 sa pred tebou zjavím s prázdnymi rukami, lebo ja nežiadam od teba, Pane, aby si počítal moje skutky. Všetka naša spravodlivosť má na sebe škvrny v tvojich očiach. Chcem sa teda zaodiať tvojou vlastnou spravodlivosťou a prijať z tvojej lásky večné vlastnenie teba samého..."64

IV. Kresťanská svätosť

2012"Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré... Lebo ktorých predpoznal, tých aj predurčil, že sa stanú podobnými459 obrazu jeho Syna, aby on bol prvorodený medzi mnohými bratmi. A tých, ktorých predurčil, aj povolal a ktorých povolal, tých aj ospravodlivil a tých, čo ospravodlivil, aj oslávil" (Rim 8, 28-30).

2013"Všetci veriaci v Krista akéhokoľvek stavu9152545 a postavenia sú povolaní k plnosti kresťanského života a k dokonalosti lásky."65 Všetci sú povolaní k svätosti: "Vy teda buďte dokonalí,825 ako je dokonalý váš nebeský Otec" (Mt 5, 48).

"Na dosiahnutie tejto dokonalosti nech veriaci použijú sily, ktoré dostali podľa miery Kristovho daru, aby..., poslušní vo všetkom Otcovej vôli, celou dušou sa oddali Božej sláve a službe blížnemu. Svätosť Božieho ľudu tak prinesie hojné ovocie, ako o tom v dejinách Cirkvi vynikajúco svedčia životy toľkých svätých."66

2014Duchovný pokrok smeruje k stále dôvernejšiemu zjednoteniu s Kristom. Toto zjednotenie sa volá "mystické" ("tajomné"),774 lebo prostredníctvom sviatostí ("svätých tajomstiev") má účasť na Kristovom tajomstve a v Kristovi na tajomstve Najsvätejšej Trojice. Boh nás všetkých volá na toto dôverné zjednotenie so sebou, hoci osobitné milosti alebo mimoriadne znamenia tohto mystického života sú dané iba niektorým, aby sa tak stal zjavným nezaslúžený dar, ktorý bol daný všetkým.

2015Cesta k dokonalosti vedie cez kríž. Niet svätosti bez odriekania a duchovného boja.67 Duchovný pokrok40727251438 vyžaduje askézu a umŕtvovanie, ktoré postupne vedú k životu v pokoji a radosti blahoslavenstiev.

"Kto vystupuje, nikdy sa nezastavuje, znova a znova začína a nikdy neskončí... začínať. Kto vystupuje, neprestáva túžiť po tom, čo už pozná."68

2016Deti našej matky svätej Cirkvi právom dúfajú v milosť vytrvania až do konca a v odmenu od Boha, svojho Otca,1621821 za svoje dobré skutky vykonané s jeho milosťou v spojení s Ježišom.69 Keďže veriaci zachovávajú tie isté životné pravidlá, majú účasť na "blaženej nádeji"1274 tých, ktorých Božie milosrdenstvo zhromažďuje vo "svätom meste, novom Jeruzaleme", ktoré zostupuje "z neba od Boha... vystrojené ako nevesta, ozdobená pre svojho ženícha" (Zjv 21, 2).

Zhrnutie

2017Milosť Ducha Svätého nám udeľuje Božiu spravodlivosť. Tým, že nás Duch vierou a krstom spája s Kristovým umučením a zmŕtvychvstaním, dáva nám účasť na jeho živote.

2018Ospravodlivenie, takisto ako obrátenie, má dve stránky. Človek sa z podnetu milosti obracia k Bohu a odvracia sa od hriechu, a tak dostáva odpustenie a spravodlivosť zhora.

2019Ospravodlivenie zahŕňa v sebe odpustenie hriechov, posvätenie a obnovu vnútorného človeka.