950Spoločenstvo sviatostí.1130 „Ovocie všetkých sviatostí patrí všetkým veriacim. Sviatosťami sú veriaci akoby posvätnými putami spojení a zjednotení s Kristom, najmä však krstom, ktorým akoby cez bránu vstupujú do Cirkvi. Cirkevní otcovia naznačujú, že vo Vyznaní viery týmto spoločenstvom svätých treba rozumieť spoločenstvo sviatostí... Tento názov [spoločenstvo] je vhodný pre všetky sviatosti,1331 lebo nás spájajú s Bohom... Ale viac patrí Eucharistii, lebo ona toto spoločenstvo vytvára.“502

951Spoločenstvo chariziem. V spoločenstve Cirkvi799 Duch Svätý „rozdeľuje medzi veriacich všetkých stavov aj osobitné milosti“ na budovanie Cirkvi.503 „Každý však dostáva prejavy Ducha na všeobecný úžitok“ (1 Kor 12, 7).

952„Všetko mali spoločné“ (Sk 4, 32).2402 „Pravý kresťan nevlastní nič, čo by nemal považovať za spoločné s ostatnými; preto [kresťania] majú byť pripravení a ochotní odstraňovať biedu chudobných.“504 Kresťan je správcom Pánovho majetku.505

953Spoločenstvo lásky.1827 V spoločenstve svätých „nik z nás... nežije pre seba a nik pre seba neumiera“ (Rim 14, 7). „Ak teda trpí jeden úd, trpia spolu s ním všetky údy, a ak vychvaľujú jeden úd, radujú sa s ním všetky údy. Vy ste Kristovo telo a jednotlivo ste údy“ (1 Kor 12, 26-27). Láska „nie je sebecká“ (1 Kor 13, 5).506 2011 Aj ten najmenší z našich skutkov, ak ho vykonáme z lásky, je na osoh všetkým v tejto solidarite so všetkými ľuďmi, živými či mŕtvymi, ktorá sa zakladá na spoločenstve svätých. Každý hriech tomuto spoločenstvu škodí.8451469

II. Spoločenstvo nebeskej a pozemskej Cirkvi

954Trojaký stav Cirkvi.771 „Kým teda nepríde Pán vo svojej velebnosti a s ním všetci anjeli a kým nebude zničená smrť a nebude mu všetko podrobené, niektorí z jeho učeníkov putujú na zemi, iní skončili tento život a sa očisťujú,10311023 iní zasa sú už oslávení a vidia jasne samého trojjediného Boha takého, aký je:“507

„Všetci však máme, i keď v rozličnom stupni a rôznym spôsobom, účasť na tej istej láske k Bohu a blížnemu a spievame nášmu Bohu ten istý chválospev slávy. Všetci totiž, ktorí sú Kristovi a majú jeho Ducha, zlučujú sa do jednej Cirkvi a sú v ňom [v Kristovi] navzájom spojení.“508

955„Spojenie putujúcich s bratmi, ktorí zosnuli v Kristovom pokoji, sa vôbec neprerušuje, ba podľa stálej viery Cirkvi výmenou duchovných dobier sa posilňuje.“509

956Orodovanie svätých.1370 „Lebo svätí v nebi tým, že sú dôvernejšie spojení s Kristom, väčšmi upevňujú celú Cirkev vo svätosti... Neprestajne orodujú za nás u Otca a predkladajú mu zásluhy,2683 ktoré získali na zemi skrze jediného prostredníka medzi Bohom a ľuďmi, Krista Ježiša... Ich bratská starostlivosť nám teda veľmi pomáha v našej slabosti.“510

„Neplačte, veď vám budem užitočnejší odtiaľ, kam idem, než som bol tu [na zemi].“511

„Budem prežívať svoje nebo tak, že budem robiť dobro na zemi.“512

957Spoločenstvo so svätými.1173 „Pamiatku svätých v nebi si uctievame nielen pre ich príklad, ale ešte viac preto, aby sa pestovaním bratskej lásky upevňovala jednota celej Cirkvi v Duchu. Lebo ako nás kresťanské spoločenstvo putujúcich privádza bližšie ku Kristovi, tak nás spoločenstvo so svätými spája s Kristom, z ktorého ako z prameňa a hlavy prúdi všetka milosť a život samého Božieho ľudu:“513

„Jemu [Kristovi] sa klaniame, lebo je Boží Syn. Mučeníkov však právom milujeme ako Pánových učeníkov a nasledovníkov pre ich neobyčajnú oddanosť svojmu Kráľovi a Učiteľovi. Kiež by sme sa aj my stali ich spoločníkmi a spoluučeníkmi!“514

958Spoločenstvo so zosnulými.1371 „Putujúca Cirkev veľmi dobre pochopila toto spoločenstvo celého tajomného tela Ježiša Krista, a preto si už od prvotných čias kresťanstva veľmi nábožne uctievala pamiatku zosnulých; a keďže je svätá a spasiteľná myšlienka modliť sa za mŕtvych,10321689 aby boli zbavení hriechov,515 obetovala za nich aj prosby.“516 Naša modlitba za nich im môže nielen pomáhať, ale môže urobiť účinným aj ich orodovanie za nás.

959V jednej Božej rodine. „Keď my všetci, ktorí sme Božími synmi a tvoríme v Kristovi jednu rodinu,1027 sme medzi sebou spojení vo vzájomnej láske a spoločnej oslave Najsvätejšej Trojice, odpovedáme na najhlbšie povolanie Cirkvi.“517