„Príď, Duchu Svätý“

2670„Nik nemôže povedať:683 ‚Ježiš je Pán,‘ iba ak v Duchu Svätom“ (1 Kor 12, 3). Vždy, keď sa začíname modliť k Ježišovi, Duch Svätý nás priťahuje na cestu modlitby svojou predchádzajúcou milosťou.2001 Keďže nás učí modliť sa, pripomínajúc nám Krista, ako by sme sa nemali modliť aj k nemu samému? Preto nás Cirkev povzbudzuje, aby sme každý deň vzývali Ducha Svätého, najmä na začiatku a na konci každej dôležitej činnosti.1310

„Ak sa netreba klaňať Duchu Svätému, ako ma [potom] zbožšťuje krstom? Ak sa mu však treba klaňať, či ho netreba uctievať?“16

2671Tradičnou formou prosby o Ducha Svätého je vzývanie Otca skrze Krista, nášho Pána, aby nám dal Ducha Tešiteľa.17 Ježiš zdôrazňuje túto prosbu vo svojom mene práve vo chvíli, keď sľubuje dar Ducha pravdy.18 Ale tradičná je aj najjednoduchšia a najpriamejšia modlitba: „Príď, Duchu Svätý.“ Každá liturgická tradícia ju rozvinula v antifónach a hymnoch:

„Príď, Duchu Svätý, naplň srdcia svojich veriacich a zapáľ v nich oheň svojej lásky.“19

„Nebeský kráľ, [Duch] Tešiteľ, Duch pravdy, ty si všade prítomný a všetko napĺňaš, ty si poklad všetkého dobra a prameň života, príď a prebývaj v nás, očisťuj nás a spas nás ty, ktorý si dobrý.“20

2672Duch Svätý, ktorého pomazanie preniká695 celú našu bytosť, je vnútorným učiteľom kresťanskej modlitby. Je tvorcom živej tradície modlitby. Nepochybne je toľko ciest modlitby, koľko je tých, čo sa modlia, ale ten istý Duch pôsobí vo všetkých a so všetkými. Práve v spoločenstve Ducha Svätého je kresťanská modlitba modlitbou v Cirkvi.

V spoločenstve so svätou Bohorodičkou

2673V modlitbe nás Duch Svätý spája689 s osobou jednorodeného Božieho Syna v jeho oslávenej ľudskej prirodzenosti, skrze ktorú a v ktorej sa naša synovská modlitba spája v Cirkvi s Ježišovou matkou.21

2674Od súhlasu, ktorý Panna Mária dala s vierou494 pri zvestovaní a bez váhania zachovala pod krížom, „sa jej materstvo rozširuje aj na bratov a sestry jej Syna, ktorí ešte putujú a nachádzajú sa v nebezpečenstvách a ťažkostiach“.22 Ježiš, jediný prostredník, je cesta našej modlitby; Mária, jeho a naša Matka, ho necháva úplne presvitať: ona „ukazuje cestu“ (po grécky Hodegetria) a podľa tradičnej východnej i západnej ikonografie je jej „znakom“.

2675Vychádzajúc z tejto jedinečnej Máriinej spolupráce970 s pôsobením Ducha Svätého, kresťanské cirkvi postupne vytvorili modlitbu k svätej Božej Matke, pričom ju sústredili na Kristovu osobu,512 ako sa prejavila vo svojich tajomstvách. V nespočetných hymnoch a antifónach, v ktorých sa táto modlitba vyjadruje, sa obyčajne striedajú dve zamerania:2619 jedno „velebí“ Pána za „veľké veci“, ktoré urobil svojej poníženej služobnici a jej prostredníctvom všetkým ľuďom,23 druhé zveruje Ježišovej matke prosby a chvály Božích detí, pretože ona teraz pozná ľudstvo, ktoré si v nej zasnúbil Boží Syn.

2676Toto dvojité zameranie modlitby na Máriu našlo jedinečné vyjadrenie v modlitbe „Zdravas’, Mária“:

Zdravas’, Mária, (Raduj sa, Mária).“722 Modlitba Zdravas’, Mária sa začína pozdravom anjela Gabriela. Sám Boh prostredníctvom svojho anjela pozdravuje Máriu. Naša modlitba sa odvažuje opakovať Márii tento pozdrav s takým pohľadom, s akým Boh zhliadol na svoju poníženú služobnicu,24 a zajasať od radosti, ktorú on nachádza v nej.25

Milosti plná, Pán s tebou.“490 Obidve časti anjelovho pozdravenia sa navzájom objasňujú. Mária je plná milosti, pretože Pán je s ňou. Milosť, ktorou je naplnená, je prítomnosť toho, ktorý je prameňom každej milosti: „Plesaj ... dcéra Jeruzalema... uprostred teba je Pán“ (Sof 3, 14. 17). Mária, do ktorej prichádza bývať sám Pán, je sama dcérou Siona, archou zmluvy, miestom, kde prebýva Pánova sláva: je „Božím stánkom medzi ľuďmi“ (Zjv 21, 3). „Plná milosti“ je celkom odovzdaná tomu, ktorý prichádza prebývať v nej a ktorého ona dá svetu.

Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš.“435 Po anjelovom pozdrave si osvojujeme aj Alžbetin pozdrav. Alžbeta „naplnená Duchom Svätým“ (Lk 1, 41) je prvá v dlhom rade pokolení, ktoré budú Máriu blahoslaviť.26 „Blahoslavená je tá, ktorá uverila...“ (Lk 1, 45). Mária je „požehnaná medzi ženami“, lebo uverila, že sa Pánovo slovo splní.146 Abrahám sa pre svoju vieru stal požehnaním „pre všetky národy zeme“ (Gn 12, 3). Mária sa pre svoju vieru stala Matkou veriacich, vďaka ktorej všetky národy zeme dostávajú toho, ktorý je Božie požehnanie samo: Ježiša, požehnaný plod jej života.

2677Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás...495 S Alžbetou sa čudujeme: „Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne?“ (Lk 1, 43). Mária je Božia Matka i naša Matka, lebo nám dala Ježiša, svojho Syna. Môžeme jej zverovať všetky svoje starosti a prosby. Prosí za nás, ako prosila za seba: „Nech sa mi stane podľa tvojho slova“ (Lk 1, 38). Keď sa zverujeme jej modlitbe, odovzdávame sa s ňou do Božej vôle: „Buď vôľa tvoja.“

Pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej.“ Keď žiadame Pannu Máriu, aby za nás prosila, uznávame, že sme úbohí hriešnici a obraciame sa na „Matku milosrdenstva“, na tú, ktorá je celá svätá. Zverujeme sa jej „teraz“, v dnešku nášho života. A naša dôvera sa rozširuje natoľko, že jej už odteraz zverujeme „hodinu našej smrti“. Nech je pri nej prítomná, ako bola prítomná pri smrti1020 svojho Syna na kríži, a nech nás v hodine nášho prechodu do večnosti prijme ako naša Matka,27 aby nás priviedla k svojmu Synovi Ježišovi do raja.

2678V stredovekej nábožnosti na Západe vznikla modlitba ruženca9711674 ako ľudová náhrada za modlitbu liturgie hodín. Na Východe litániová forma „Akatistu“ a „Paraklézy“ zostala bližšia chórovému ofíciu v byzantských cirkvách, kým arménska, koptská a sýrska tradícia dala prednosť chválospevom a ľudovým piesňam k Božej Matke. Ale v modlitbe Zdravas’, Mária, v teotokiách (po grécky theotokia) a v hymnoch svätého Efréma alebo svätého Gregora z Nareku je tradícia mariánskej modlitby podstatne tá istá.

2679Mária je dokonalá „orantka“ (modliaca sa žena),967 obraz Cirkvi. Keď sa k nej modlíme, spolu s ňou súhlasíme s plánom Otca, ktorý posiela svojho Syna, aby spasil všetkých ľudí. Ako milovaný učeník Ján berieme si k sebe28 Ježišovu matku, ktorá sa stala matkou všetkých žijúcich. Môžeme sa modliť s ňou a k nej. Modlitba Cirkvi je akoby podopieraná Máriinou modlitbou. Je s ňou spojená v nádeji.29 972