480Ježiš Kristus je pravý Boh a pravý človek v jednote svojej božskej osoby; preto je jediným Prostredníkom medzi Bohom a ľuďmi.

481Ježiš Kristus má dve prirodzenosti, božskú a ľudskú, ktoré nie sú zmiešané, ale spojené v jedinej osobe Božieho Syna.

482Keďže Kristus je pravý Boh a pravý človek, má ľudský rozum a ľudskú vôľu; tie sú dokonale zladené a podriadené jeho božskému rozumu a jeho božskej vôli, ktoré má spoločne s Otcom a Duchom Svätým.

483Vtelenie je teda tajomstvo obdivuhodného spojenia božskej a ľudskej prirodzenosti v jedinej osobe Slova.

2. odsek
“... počal sa z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny“
I. Počal sa z Ducha Svätého...

484Zvestovaním Panne Márii sa začína „plnosť času“ (Gal 4, 4), čiže splnenie prisľúbení a príprav. Mária je povolaná počať toho, v ktorom bude telesne prebývať „celá plnosť božstva“461 (Kol 2, 9). Božia odpoveď na jej otázku: „Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám?“ (Lk 1, 34) poukazuje na moc Ducha: „Duch Svätý zostúpi na teba“721 (Lk 1, 35).

485Poslanie Ducha Svätého je vždy spojené s poslaním Syna a je naň zamerané.116 Duch Svätý, ktorý je „Pán a Oživovateľ“, je poslaný689723 posvätiť lono Panny Márie a božsky ju oplodniť, aby tak počala Otcovho večného Syna v ľudskej prirodzenosti, ktorú z nej prijal.

486Jednorodený Syn Otca, počatý ako človek v lone Panny Márie, je „Kristus“, čiže pomazaný Duchom Svätým117 437 už od začiatku svojej ľudskej existencie, hoci sa to stane známym len postupne: pastierom,118 mudrcom,119 Jánovi Krstiteľovi,120 učeníkom.121 Celý život Ježiša Krista bude teda dávať najavo, ako ho „Boh pomazal... Duchom Svätým a mocou“ (Sk 10, 38).

II. ... narodil sa z Márie Panny

487Čo Katolícka cirkev verí o Márii,963 zakladá sa na tom, čo verí o Kristovi; ale čo učí o Márii, osvetľuje zasa jej vieru v Krista.

Máriino predurčenie

488„Boh poslal svojho Syna“ (Gal 4, 4), ale aby mu „dal telo“,122 chcel slobodnú spoluprácu jedného stvorenia. Preto si od večnosti za matku svojho Syna vyvolil jednu z dcér Izraela, židovské dievča z Nazareta v Galilei, pannu zasnúbenú „mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária“ (Lk 1, 26-27).

„Otec milosrdenstva chcel, aby vtelenie predchádzal súhlas predurčenej matky, aby tak, ako žena prispela k smrti, žena prispela aj k životu.“123

489Počas celej Starej zmluvy bolo Máriino poslanie pripravované722 poslaním svätých žien. Na samom začiatku je Eva: napriek svojej neposlušnosti dostáva prisľúbenie potomstva, ktoré zvíťazí nad Zlým,124 410 a prisľúbenie, že bude matkou všetkých žijúcich.125 145 Na základe tohto prisľúbenia Sára počne syna i napriek svojmu vysokému veku.126 Boh si proti všetkému ľudskému očakávaniu volí to, čo svet považuje za bezmocné a slabé,127 aby ukázal, že je verný svojmu prisľúbeniu:64 Annu, Samuelovu matku,128 Deboru, Rút, Juditu, Ester a mnohé iné ženy. Mária „vyniká medzi poníženými a chudobnými Pána, ktorí od neho s dôverou očakávajú a prijímajú spásu. Ňou, vznešenou dcérou sionskou, sa konečne po dlhom očakávaní prisľúbenia napĺňa čas a nastoľuje sa nový poriadok spásy.“129