Katechizmus Katolíckej Cirkvi   –   KKC 711 – 716
Očakávanie Mesiáša a jeho Ducha

711„Hľa, ja robím niečo nové“ (Iz 43, 19): začínajú sa črtať dve prorocké línie; jedna sa zameriava na očakávanie Mesiáša,64522 druhá na zvestovanie nového Ducha. Zbiehajú sa v malom „zvyšku“, v ľude chudobných,72 ktorý v nádeji očakáva „potechu Izraela“ a „vykúpenie Jeruzalema“ (Lk 2, 25. 38).

Už sme videli, ako sa na Ježišovi splnili proroctvá, ktoré sa na neho vzťahovali. Tu sa obmedzíme na tie, v ktorých zreteľnejšie vidno vzťah medzi Mesiášom a jeho Duchom.

712Charakteristické črty očakávaného Mesiáša439 sa začínajú objavovať v knihe o Emanuelovi73 (keď „Izaiáš... videl jeho [Kristovu] slávu“: Jn 12, 41), najmä v Iz 11, 1-2:

„Z pňa Jesseho vypučí ratolesť
a z jeho koreňov výhonok vykvitne.
A spočinie na ňom duch Pánov:
duch múdrosti a rozumu,
duch rady a sily,
duch poznania a bohabojnosti.“

713Mesiášove črty sú zjavené najmä v spevoch o služobníkovi.74 Tieto spevy ohlasujú zmysel Ježišovho umučenia601 a ukazujú tak spôsob, akým vyleje Ducha Svätého, aby oživil mnohých: nie zvonka, ale tak, že prijme našu „prirodzenosť sluhu“ (Flp 2, 7). Tým, že berie na seba našu smrť, môže nám udeľovať svojho vlastného Ducha života.

714Preto Kristus začína ohlasovať dobrú zvesť tým, že vzťahuje na seba túto stať z Izaiáša (Lk 4, 18-19):75

„Pánov Duch je nado mnou,
lebo ma pomazal,
aby som hlásal evanjelium chudobným.
Poslal ma oznámiť zajatým, že budú prepustení
a slepým, že budú vidieť;
utláčaných prepustiť na slobodu
a ohlásiť Pánov milostivý rok.“

715Prorocké texty priamo sa týkajúce zoslania Ducha Svätého sú prorocké výroky, v ktorých Boh hovorí k srdcu svojho ľudu rečou prisľúbenia, ktorá je podfarbená láskou a vernosťou.76 214 Svätý Peter na turíčne ráno vyhlási, že sa tieto proroctvá splnili.77 Podľa týchto prisľúbení Pánov Duch obnoví v „posledných časoch“ srdcia ľudí tým, že do nich vpíše nový zákon;1965 zhromaždí a zmieri rozptýlené a rozdelené národy; pretvorí prvé stvorenie a Boh tam bude prebývať s ľuďmi v pokoji.

716Ľud „chudobných“,78 čiže ponížených a tichých, ktorí sú celkom odovzdaní do tajomných plánov svojho Boha, tých, čo očakávajú spravodlivosť nie od ľudí, ale od Mesiáša, je nakoniec veľkým skrytým dielom Ducha Svätého v čase prisľúbení na pripravenie Kristovho príchodu. Hodnota ich srdca, očisteného a osvieteného Duchom,368 je opísaná v žalmoch. V týchto chudobných Duch pripravuje Pánovi „ochotný ľud“ (Lk 1, 17).