Úvod do Prvého listu Timotejovi

1. Adresát. List je adresovaný Timotejovi, Pavlovmu vernému spolupracovníkovi a sprievodcovi na misijných cestách. Pochádzal z Lystry v Lykaónii. Jeho matka Eunika bola pôvodne židovka, ale spolu so svojou matkou Loidou sa obrátila na kresťanstvo (porov. 2 Tim 1, 5); jeho otec bol pohan (porov. Sk 16, 1). Z výrazov "môj milovaný syn, verný v Pánovi" (porov. 1 Kor 4, 17) a "pravý syn vo viere" (1 Tim 1, 2) sa usudzuje, že Timoteja priviedol k viere sám Pavol. Timotej výborne poznal Zákon a Prorokov a tešil sa veľkej úcte medzi kresťanmi v Lystre a v Ikóniu (porov. Sk 16, 2). Proroctvom (o ňom) a vkladaním rúk starších a Pavla (porov. 1 Tim 1, 18; 4, 14 s 2 Tim 1, 6) Timotej dostal osobitný úrad a poslanie v cirkevných spoločenstvách. Pavol si ho vyvolil za svojho spoločníka na misijných cestách. Aby mu uľahčil styky so židovským svetom, obrezal ho (porov. Sk 16, 3). Timotej sprevádzal Pavla do Galácie, Macedónska i Atén (porov. Sk 17, 14 n.) a neskôr prišiel za ním do Korintu (porov. Sk 18, 5 a 1 Sol 3, 6 s 1, 1). Na tretej misijnej ceste bol s ním v Efeze, odkiaľ ho Apoštol poslal najprv do Korintu (porov. 1 Kor 4, 17) a potom do Macedónska (porov. Sk 19, 22). Timotej bol jeden z tých, čo boli poverení zaniesť zbierku pre chudobných v Jeruzaleme (porov. Sk 20, 4). Pavol mal k nemu bezhraničnú dôveru a zveroval mu dôležité úlohy v ťažkých a chúlostivých situáciách svojej apoštolskej činnosti (porov. 1 Sol 3, 2-6; 1 Kor 4, 17; 16, 10n.; Flp 2, 19-24; Rim 16, 21). Preto nie div, že ho Pavol výslovne spomína ako spoluodosielateľa viacerých listov (1 a 2 Sol, 2 Kor, Flp, Kol a Flm). Neskôr mu zveril správu cirkevnej obce v Efeze. List Hebrejom spomína Timotejovo uväznenie a vyslobodenie (porov. 13, 23), no nevie sa, kde a kedy to bolo.

2. Okolnosti a cieľ listu. Týmto prvým Pastorálnym listom sa Pavol obracia na Timoteja, ktorého poveril vedením kresťanskej cirkvi v Efeze, aby tam bránil pravú vieru pred bludným učením falošných učiteľov (porov. 1, 3), bdel nad poriadkom v miestnej cirkvi a rozvíjal jej organizáciu, a to aj napriek svojmu mladému veku (porov. 4, 12) a chatrnému zdraviu (porov. 5, 22). Okrem pastoračných úprav a smerníc je v liste niekoľko komplementárnych statí bohatých na teologické úvahy a motivácie. Používajú sa v nich fragmenty doxológií, formúl vyznania viery (porov. napr. 1, 12-17; 6, 13-16) a kristologických hymnov (porov. 3, 14-16).

3. Rozdelenie a obsah listu:

Pozdrav (1, 1-2).

 1. Pastoračné pokyny Timotejovi (1, 3 - 4, 11):
  1. Zásadné smernice (1, 3-20):
   1. Výstraha pred falošnými učiteľmi v Efeze (1, 3-7)
   2. Pravá úloha Zákona (1, 8-11)
   3. Pavlovo povolanie - dôkaz Kristovho milosrdenstva (1, 12-17)
   4. Timotejova úloha (1, 18-20).
  2. Základné otázky cirkevného zriadenia (2, 1 - 3, 16):
   1. Bohoslužba: liturgická modlitba, muži a ženy pri bohoslužbe (2, 1-15)
   2. Biskupi a diakoni (3, 1- 13)
   3. Cirkev a tajomstvo »nábožnosti« (3, 14-16).
  3. Výstraha pred asketickými požiadavkami falošných učiteľov (4, 1-11).
 2. Timotejove pastoračné povinnosti (4, 12 - 6, 2):
  1. Všeobecné pravidlo: príklad veriacim (4, 12-16).
  2. Spoločenské a stavovské pravidlá (5, 1 - 6, 2):
   1. Rôzne vekové skupiny (5, 1-2)
   2. Vdovy (5, 3-16)
   3. Presbyteri (5, 17-25)
   4. Otroci (6, 1-2).
 3. Záverečné napomenutia (6, 3-19):
  1. Pýcha a chamtivosť falošných učiteľov (6, 3-10).
  2. Výzva Timotejovi, aby bojoval za vieru (6, 11-16).
  3. Rady a napomenutia určené boháčom (6, 17-19).

Záver (6, 20-21).

(Ostatné o Prvom liste Timotejovi pozri vo všeobecnom úvode do Pastorálnych listov.)